Lwfansau Myfyrwyr Anabl - 2020 i 2021


Mae Lwfansau Myfyrwyr Anabl (DSAs) ar gael os oes gennych anabledd, cyflwr iechyd hirdymor, cyflwr iechyd meddwl, anhwylderau sbectrwm awtistiaeth (ASD) neu anhawster dysgu penodol. Mae DSAs yn grantiau i helpu i dalu'r costau ychwanegol hanfodol sydd gennych o ganlyniad uniongyrchol i'ch anabledd. Rhaid i chi fodloni'r diffiniad o anabledd o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010.

Parhau i ddarllen am fwy o wybodaeth neu ewch yn syth i sut mae gwneud cais.

Pwy sydd yn gallu cael DSAs?

Gallwch gael Lwfansau Myfyrwyr Anabl os yw eich anhwylder yn effeithio ar eich gallu i astudio ac os ydych:

  • yn astudio ar gwrs israddedig llawn-amser neu ran-amser cymwys, sy’n cynnwys cyrsiau dysgu o bell
  • yn astudio ar gwrs ôl-raddedig llawn-amser neu ran-amser cymwys sy’n cynnwys cyrsiau dysgu o bell

Bydd angen i chi ddarparu tystiolaeth o’ch anhwylder.

Faint allwch ei gael?

Nid yw swm yr DSAs a gewch yn seiliedig ar incwm eich cartref. Mae'n seiliedig ar eich anghenion unigol a'ch dwyster cwrs.

Mae'r tabl canlynol yn dangos y mathau o gymorth sydd ar gael a'r uchafsymiau sydd ar gael.

Lwfans Uchafswm ar gael

Cynorthwy-ydd anfeddygol

£17,443 y flwyddyn

Cyfarpar arbenigol

£5,849 ar gyfer y cwrs cyfan

Lwfans cyffrediol

£1,465 y flwyddyn

Teithio yn ymwneud ag anabledd

Gwariant rhesymol ar gostau teithio ychwanegol a achoswyd o ganlyniad i gyflwr y myfyriwr.

Sut caiff ei dalu?

Caiff DSA’s naill ai eu talu yn uniongyrchol i chi neu i unrhyw ddarparwr cyfarpar neu wasanaeth.

Unrhyw beth arall y dylech wybod?

Rhaid i chi fod yn astudio ar ddwyster cwrs o leiaf 25% i fod yn gymwys ar gyfer DSAs.

Gall gymryd tua 14 wythnos i brosesu cais am DSAs felly gwnewch gais cyn gynted ag y medrwch.

Nid oes unrhyw derfyn oed ar gael DSAs.

Os yr ydych am hawlio am dreuliau yr ydych eisoes wedi eu talu, ymwelwch â’n darganfyddwr ffurflennii wytho i lawr 'Ffurflen Hawlio am Ad-daliad o gostau drwy Lwfansau Myfyrwyr Anabl.’

Canllaw DSA

Am ragor o wybodaeth, llwythwch i lawr canllaw Lwfansau Myfyrwyr Anabl:

^ Nôl i’r brig