Lwfansau Myfyrwyr Anabl


Mae Lwfansau Myfyrwyr Anabl (DSAs) ar gael os oes gennych anabledd, cyflwr iechyd hir-dymor, cyflwr iechyd meddwl neu anhawster dysgu penodol. Grantiau yw DSAs sydd ar gael i helpu chi i dalu’r costau ychwanegol hanfodol efallai y byddwch yn eu cael o ganlyniad uniongyrcho i’ch anabledd. Rhaid i chi fodloni'r diffiniad o anabledd dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010.

Parhau i ddarllen am fwy o wybodaeth neu ewch yn syth i sut mae gwneud cais.

Pwy sydd yn gallu cael DSAs?

Gallwch gael DSA os:

  • Os yr ydych yn gymwys ar gyfer cyllid myfyriwr;
  • Rydych yn fyfyriwr israddedig neu uwchraddedig (yn cynnwys myfyrwyr dysgu o bell);
  • rydych yn fyfyriwr Prifysgol Agored (OU)
  • rydych yn astudio cwrs Addysg Gychwynnol Athrawon (AGA);
  • rydych yn astudio cwrs addysg uwch cyntaf (HND neu Dip HE);
  • mae eich cyflwr yn effeithio ar eich gallu i astudio a gallwch ddarparu tystiolaeth o hyn.

Faint allwch ei gael?

Nid yw swm Lwfansau Myfyrwyr Anabl (DSA) yr ydych yn ei gael yn dibynnu ar eich incwm nac ychwaith incwm eich rhieni neu bartner. Mae yn dibynnu ar eich angenion unigol a dwyster eich cwrs.

Lwfans:Uchafswm ar gael:
Cynorthwy-ydd anfeddygol £15,885 y flwyddyn
Cyfarpar arbenigol £5,332 ar gyfer y cwrs cyfan
Lwfans cyffrediol £1,388 y flwyddyn
Teithio yn ymwneud ag anabledd RGwariant rhesymol ar gostau teithio ychwanegol a achoswyd o ganlyniad i gyflwr y myfyriwr.

Sut caiff ei dalu?

Caiff DSA’s naill ai eu talu yn uniongyrchol i chi neu i unrhyw ddarparwr cyfarpar neu wasanaeth.

Sut mae gwneud cais

Cam 1– Dweud wrthym am eich anabledd

Llenwch eich Ffurflen Gais Lwfansau Myfyrwyr Anabl a’i dychwelyd i ni.

Mae’r nodiadau canllaw yma yn darparu gwybodaeth ychwanegol i chi sydd angen arnoch i’ch helpu chi i gwblhau ffurflen DSA1.

Cam 2 – Bydd Cyllid Myfyriwr Cymru (SFW) yn asesu eich cais

Os yr ydych yn gymwys ar gyfer derbyn DSAs, byddwn yn anfon llythyr i adel i chi wybod. Yna bydd angen i chi drefnu asesiad angen.

Cam 3 – dylech fynychu asesiad angen.

Yn dilyn yr asesiad angen, byddwch yn derbyn adroddiad yn amlinellu’r cyfarpar bydd eu angen arnoch, faint mae’n ei gostio a ble i’w gael.

Cam 4 – Bydd Cyllid Myfyriwr Cymru yn anfon llythyr atoch a fydd yn rhoi gwybod pa DSAs y gallwch eu derbyn.

Ar yr adeg yma byddwch yn derbyn llythyr oddi wrth CMC yn cynghori a fydd DSA’s yn gallu talu am unrhyw gyfarpar arbenigol a chefnogaeth arall a argymhellir yn eich adroddiad asesiad angen. Byddwn hefyd yn rhoi cyfarwyddyd i chi am archebu cyfarpar neu am drefnucefnogaeth arall.

Os yr ydych am wneud cais am dreuliau yr ydych eisoes wedi eu talu, rhaid i chi lenwi 'Ffurflen Gais am Ad-daliad o gostau drwy Lwfansau Myfyrwyr Anabl'.

Ble mae anfon eich cais

Dylech anfon pob ffurflen a dogfennau sy’n cefnogi i Gyllid Myfyrwyr Cymru.

^ Nôl i’r brig