Lwfans Rhieni sy’n Dysgu


Mae Lwfans Rhieni sy’n Dysgu (PLA) yw cymorth ychwanegol gyda’r bwriad o dalu gostau ychwanegol sydd yn codi oherwydd bod gennych blant.

Parhau i ddarllen i gael rhagor o wybodaeth neu ewch yn syth i sut mae gwneud cais.

Faint gallwch ei gael?

Uchafswm y gallwch ei gael ar gyfer Lwfans Rhieni sy’n Dysgu yw £1,167.75 y flwyddyn. Ni does angen talu hwn yn ôl oni fyddwch wedi cael eich gordalu. Gallwch ond wneud cais ar gyfer Lwfans Rhieni sy’n Dysgu os oes gennych un neu fwy o blant sydd yn ddibynnol yn ariannol arnoch, di fater eu hoedran.

Mae’r swm sydd ar gael i chi yn dibynnu ar eich incwm, ac incwm eich partner, plant ac unrhyw ddibynyddion arall.

Dwysedd Cwrs:Uchafswm Lwfans Rhieni sy’n Dysgu sydd ar gael:

50%-59%

£778.50

60%-74%

£934.20

75% neu fwy

£1,167.75

Sut caiff ei dalu?

Caiff Lwfans Rhieni sy’n Dysgu ei dalu’n uniongyrchol i’ch cyfrif banc pob tymor.

Cyn i’ch taliad cyntaf ei wneud, rhaid i chi sicrhau bod eich prifysgol neu goleg yn cwblhau adran 3 o ffurflen Grantiau Rhan-Amser i ddibynyddion (PTGFD) pan fyddwch yn dechrau. Dychwelwch hon a chaiff eich taliad cyntaf ei wneud wedi i’r ffurflen gael ei phrosesu.

Sut mae gwneud cais

Mae angen i chi gwblhau dau gam i gael Lwfans Dysgu i Rieni.

Cam 1 – Cwblhau prif ran y cais rhan-amser

Y ffordd gyflymaf a’r hawsaf i wneud hyn ydy ar-lein.

 1. Os nad os eisoes gennych gyfrif Cyllid Myfyriwr, bydd angen i chigreu cyfrif
 2. Mewngofnodwchi ch cyfrif Cyllid Myfyriwr a chyflwyno eich cais
 3. Darparu tystiolaeth i ni gydag unrhyw dystiolaeth angenrheidiol
 4. Arwyddo a dychwelyd y Ffurflen Datganiad Ar-lein

Er ein bod ni’n argymell gwneud cais ar-lein, mae gennym ffurflen gais ar bapur os yr ydych angen un. Os oes angen cais ar bapur arnoch, cysylltwch gyda ni.

Cam 2 – Cwblhau ffurflen Grantiau Rhan-amser ar gyfer Dibynyddion

Rhaid i Adran 3 o’r ffurflen yma gael ei chwblhau gan eich prifysgol neu goleg pan fyddwch y dechrau eich cwrs.

Mae ond angen i chi gwblhau’r ffurflen yma unwaith, i gael eich asesu ar gyfer y Lwfans Dysgu i Rieni a Grant Oedolyn Dibynnol. Rhaid hefyd ei chwblhau os yr ydych yn bwriadu ceisio am gefnogaeth gyda chostau gofal plant.

Ble mae anfon eich cais?

Dylech anfon yr holl ffurflenni a dogfennau cefnogol at Gyllid Myfyrwyr Cymru.

Gordaliadau grant

Nid oes angen i’r Grant Lwfans Rhieni sy’ Dysgu cael ei dalu nôl oni eich bod wedi cael eich gordalu. Gall hyn ddigwydd os eich bod yn gadael eich cwrs, wedi goramcangyfrif eich ymrwymiadau ariannol neu fod newid i’ch amgylchiadau a chanlyniad hyn yw gordaliad.

Os yr ydych wedi cael eich gordalu:

 • yn ystod eich astudiaethau - yna caiff unrhyw ordaliad grant ei ddidynnu o’ch rhandaliadau grant yn y dyfodol.
 • Wedi eich astudiaethau – yna bydd yn rhaid i chi ad-dalu swm gordaliad y grant. Byddwn yn cysylltu gyda chi i drefnu ad-daliad.

Tystiolaeth o’r plant sy’n dibynnu arnoch

Byddwn angen un darn o dystiolaeth ar gyfer pob un o’r canlynol::

 • Tystiolaeth o’r plant sy’n dibynnu arnoch
  • tystysgrif wreiddiol ar gyfer pob un plentyn
  • tystysgrif wreiddiol o Ddinasyddiad ar gyfer pob plentyn
  • dogfennau gwreiddiol o Y Swyddfa Gartref yn cadarnhau enwau eich plant a’u dyddiadau geni.
 • Tystiolaeth bod eich plant yn dibynnu arnoch
  • Eich Credydau Treth neu Wobr Credyd Cynhwysol mwyaf diweddar yn enwi pobun o’ch plant; neu
  • pob tudalen o’ch llythyr Budd-dal Plant mwyaf diweddar yn enwi eich hollblant.

Caiff yr un dystiolaeth yma ei defnyddio os yr ydych y ceisio am Grant Gofal Plant.

^ Nôl i’r brig