Lwfans Rhieni sy’n Dysgu - 2019/20


Mae Lwfans Dysgu i Rieni (PLA) yn gymorth ychwanegol i dalu costau sy'n ymwneud â chyrsiau fel llyfrau, deunyddiau cwrs a theithio, os oes gennych blant sy’n ddibynnol arnoch.

Parhau i ddarllen i gael rhagor o wybodaeth neu ewch yn syth i Sut mae gwneud cais

Faint allwch ei gael?

Uchafswm y gallwch ei gael ar gyfer Lwfans Rhieni sy’n Dysgu yw £1,167.75 y flwyddyn. Medrwch ond geisio am PLA os oes gennych un neu fwy o blant sy’n dibynnu’n ariannol arnoch, difater eu hoedran.Mae'r swm sydd ar gael i chi yn dibynnu ar ddwyster eich cwrs ac incwm cartref

Byddwn yn gofyn i chi am wybodaeth yma pan fyddwch chi’n ceisio.

Dwysedd Cwrs

Uchafswm Lwfans Rhieni sy’n Dysgu sydd ar gael

50%-59%

£778.50

60%-74%

£934.20

75% neu fwy

£1,167.75

Sut caiff ei dalu?

Caiff Lwfans Rhieni sy’n Dysgu ei dalu’n uniongyrchol i’ch cyfrif banc ar ddechrau pob tymor. Bydd hyn ond yn digwydd wedi i chi gofrestru ar eich cwrs a bod eich presenoldeb wedi ei gadarnhau gan eich prifysgol neu goleg.

Cyn i’ch taliad cyntaf ei wneud, rhaid i chi sicrhau bod eich prifysgol neu goleg yn cwblhau adran 3 o ffurflen Grantiau Rhan-Amser i ddibynyddion (PTGFD) pan fyddwch yn dechrau. Dychwelwch hon a chaiff eich taliad cyntaf ei wneud wedi i’r ffurflen gael ei phrosesu.

Unrhyw beth arall y dylech chi ei wybod?

Rhaid i chi fod yn astudio ar ddwyster cwrs o leiaf 50% i fod yn gymwys ar gyfer PLA.

Nid oes angen talu PLA yn ôl oni bai eich bod chi'n gadael eich cwrs neu os oes newid yn eich amgylchiadau sy'n arwain at or-daliad

Tystiolaeth o’r plentyn sy’n ddibynnol arnoch

Os yr ydych yn ceisio am CCG neu PLA bydd angen i chi anfon y dystiolaeth canlynol:

Tystiolaeth o’r plentyn sy’n dibynnu arnoch

Anfonwch lungopi o un o’r canlynol:

  • tystysgrif geni ar gyfer pob un plentyn;
  • tystysgrif o Frodoraeth ar gyfer pob plentyn; neu
  • ddogfennaeth y Swyddfa Gartref yn cadarnhau enwau a dyddiadau geni eich plant.

Tystiolaeth bod eich plant yn dibynnu arnoch

Anfonwch lungopi o un o’r canlynol:

  • eich Credydau Treth Plant mwyaf diweddar neu Hysbysiad Gwobr Credyd Cynhwysol yn enwi eich plant; neu;
  • holl dudalennau eich llythyr Budd-dal Plant yn enwi pob plentyn.

Caiff yr un dystiolaeth yma ei defnyddio os yr ydych yn ceisio am Grant Gofal Plant

^ Nôl i’r brig