Ydych chi’n gymwys?


Mae’r gefnogaeth ariannol sylfaenol efallai y byddwch yn gymwys ar ei chyfer tra’n astudio’n rhan-amser yn Fenthyciad Ffi Dysgu a Grant Cwrs. Cyn i chi dderbyn hyn neu gefnogaeth ariannol penodol arall, bydd rhaid i chi gwrdd â rhai meini prawf.
Bydd hyn yn cynnwys:

Ble yr ydych yn byw

Rhaid i chi:

 • heb fod wedi symud i Gymru ar gyfer pwrpas addysg yn unig;
 • fod wedi byw yn y DU, Ynysoedd y Sianel neu Ynys Manaw am dair blynedd yn syth cyn dyddiad dechrau eich cwrs;
 • fod yn breswylydd ‘arferol’ yng Nghymru;

Efallai y byddwch hefyd yn gymwys os yr ydych yn cwrdd ag anghenion un o gategorïau preswylfa y DU sydd wedi eu rhestru yn y Rheoliad addas megis fel ffoadur yn byw yn y DU.

Eich cwrs

Rhaid i’ch cwrs arwain at gymhwyster mewn un o’r canlynol:

 • Gradd Gyntaf ee Baglor y Celfyddydau, Gwyddoniaeth neu Addysg (BA, BSc neu BEd)Gradd Sylfaen
 • Tystysgrif Addysg Uwch
 • Diploma mewn Addysg Uwch (DipHE)
 • Tystysgrif Genedlaethol Uwch (HNC)
 • Tystysgrif Uwchraddedig mewn Addysg (PGCE)
 • Addysg Gychwynnol Athrawon (AGA)

Rhaid i’ch cwrs barhau am o leiaf un flwyddyn.

Eich prifysgol neu goleg

Rhaid i’r brifysgol neu goleg yr ydych yn ei fynychu fod naill ai:

 • wedi ei ariannu’n gyhoeddus neu’n
 • breifat yn cynnig cwrs dynodedig.

Mae angen i Lywodraeth Cymru ardystio’r cwrs fel ‘dynodedig ‘ os yr ydych yn astudio mewn prifysgol neu goleg preifat.

Gall prifysgolion a cholegau preifat osod lefel ffioedd dysgu eu hun.

Cymhwyster personol

Ni does terfyn amser i gymhwyso ar gyfer cefnogaeth rhan-amser a gallwch fod yn fyfyriwr newydd neu’n parhau gyda’ch astudiaethau.

Nid ydych yn gymwys ar gyfer cefnogaeth rhan-amser:

 • os oes eisoes gennych radd Anrhydedd (er ni fydd hyn yn effeithio ar eich cymhwysedd ar gyfer Lwfansau Myfyrwyr Anabl)
 • os wnaethoch ddechrau ar gwrs Addysg Gychwynnol Athrawon cyn 2010
 • ar gyfer mwy nag un cwrs rhan-amser ar y tro.

Incwm cartref

Os yr ydych yn derbyn rhai buddiannau byddwch yn gymwys derbyn y Grant Cwrs llawn, fel arall caiff eich hawl ei selio ar eich incwm a / incwm eich partner.

I fod yn gymwys ar gyfer y Grant Ffi llawn rhaid i chi dderbyn o leiaf un neu fwy o’r canlynol:

 • Cymhorthdal Incwm
 • Budd-dal Tai
 • Universal Credit
 • Credyd cynhwysol
 • Gostyngiad Treth Cyngor
 • Lwfans Tai Lleol
 • Lwfans Ceisio Gwaith yn Seiliedig ar Incwm
 • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn Seiliedig ar Incwm

Gall y rheolau o amgylch cymhwyster fod yn gymhleth, felly os oes gennych amgylchiadau arbennig ac nid ydych yn sicr os yr ydych yn gymwys, cysylltwch gyda ni i drafod ymhellach.

Astudio blaenorol

Gall unrhyw astudiaeth blaenorol, yn cynnwys y blynyddoedd wnaethoch ddechrau ond na wnaethoch eu cwblhau, eu cymryd i ystyriaeth wrth i ni ddatrys sawl blwyddyn o’ch cwrs newydd y gallwch gael cyllid myfyriwr.

Ni fyddwch fel arfer yn gallu cael cyllid myfyriwr os yr ydych eisoes yn dal gradd Anrhydedd y DU. Er hynny, os yr ydych yn fyfyriwr newydd yn dechrau cwrs gradd rhan-amser o 1 Medi 2017 yn un o’r ardaloedd pwnc canlynol, efallai bydd hawl gennych i gyllid myfyriwr:

 • Pynciau’n berthynol i feddygaeth
 • Gwyddorau biolegol
 • Gwyddorau Mathamategol, amaeth & phynciau perthnasol
 • Gwyddorau corfforol
 • Gwyddorau Mathamategol
 • Peirianneg
 • Technoleg/li>
 • Gwyddoniaeth Cyfrifiadurol
 • Yr iaith Gymraeg

Gall y rheolau o amgylch cymhwyster fod yn gymhleth, felly os oes gennych amgylchiadau arbennig ac nid ydych yn sicr os yr ydych yn gymwys, cysylltwch gyda ni i drafod ymhellach.

^ Nôl i’r brig