Lwfansau Myfyrwyr Anabl - 2020 i 2021


Mae Lwfansau Myfyrwyr Anabl (DSAs) ar gael os oes gennych anabledd, cyflwr iechyd hirdymor, cyflwr iechyd meddwl, Anhwylderau sbectrwm awtistiaeth neu anhawster dysgu penodol. Mae DSAs yn grantiau i helpu i dalu'r costau ychwanegol hanfodol sydd gennych o ganlyniad uniongyrchol i'ch anabledd. Rhaid i chi fodloni'r diffiniad o anabledd dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010.

Pwy sydd yn gallu cael DSAs?

Gallwch gael Lwfansau Myfyrwyr Anabl os yw eich anhwylder yn effeithio ar eich gallu i astudio a’ch bod yn gallu darparu tystiolaeth o hynny, ac os ydych:

  • rydych chi'n astudio cwrs is-raddedig llawn amser neu ran-amser cymwys (er enghraifft, cwrs gradd neu lefel HND) gan gynnwys cyrsiau dysgu o bell
  • ydych chi'n astudio cwrs ôl-raddedig llawn amser neu ran-amser cymwys (y mae arnoch angen gradd neu gymhwyster cyfatebol arnoch i fynd ymlaen), gan gynnwys cyrsiau dysgu o bell

Bydd angen i chi ddarparu tystiolaeth o’ch anhwylder.

Faint allwch ei gael?

Nid yw swm yr DSAs a gewch yn seiliedig ar incwm eich cartref. Mae'n seiliedig ar eich anghenion unigol a'ch dwyster cwrs.

Mae'r tabl canlynol yn dangos y mathau o gymorth sydd ar gael a'r uchafsymiau sydd ar gael.

Lwfans: Uchafswm ar gael:
Cynorthwy-ydd anfeddygol £17,443 y flwyddyn
Cyfarpar arbenigol £5,849 am y cwrs cyfan
Lwfans cyffredinol £1,465 y flwyddyn
Teithio yn ymwneud ag anabledd Gwariant rhesymol ar gostau teithio ychwanegol a achoswyd o ganlyniad i gyflwr y myfyriwr

Sut caiff ei dalu?

Caiff DSA eu talu naill ai yn uniongyrchol i chi neu i unrhyw gyflenwr cyfarpar neu wasanaeth.

Unrhyw beth arall y dylech wybod?

Rhaid chi fod yn astudio ar ddwyster cwrs o leiaf 25% i fod yn gymwys ar gyfer DSAs.

Gall gymryd tua 14 wythnos i brosesu cais am DSAs felly gwnewch gais cyn gynted ag y medrwch.

Nid oes unrhyw derfyn oed ar gael DSAs.

Sut mae ceisio

Bydd angen i chi lenwi ffurflen gais papur er mwyn ymgeisio. Gallwch lawrlwytho hon o’n teclyn dod o hyd i Ffurflenni.

Os yr ydych am hawlio am dreuliau yr ydych eisoes wedi eu talu, ymwelwch â’n darganfyddwr ffurflennii wytho i lawr 'Ffurflen Hawlio am Ad-daliad o gostau drwy Lwfansau Myfyrwyr Anabl.’

Darganfold Canolfan Asesiad DSA

Canllaw DSA

Am ragor o wybodaeth, llwythwch i lawr canllaw Lwfansau Myfyrwyr Anabl:

^ Nôl i’r brig