Lwfansau Myfyrwyr Anabl


Mae Lwfansau Myfyrwyr Anabl (DSAs) yn helpu i dalu unrhyw gostau ychwanegol y gallech eu cael o ganlyniad uniongyrchol i anabledd, gan gynnwys cyflwr iechyd hir dymor, cyflwr iechyd meddwl neu anhawster dysgu penodol, megis dyslecsia neu ddyspracsia. Mae DSAs yn gyllid ychwanegol ar gael i fyfyrwyr nad ydynt fel arall wedi gallu mynychu cwrs addysg uwch. Rhaid i chi fodloni'r diffiniad o anabledd dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010.

Pwy sydd yn gallu cael DSAs?

Gallwch gael DSA os:

  • rydych chi'n astudio cwrs is-raddedig llawn amser neu ran-amser cymwys (er enghraifft, cwrs gradd neu lefel HND) gan gynnwys cyrsiau dysgu o bell; neu
  • ydych chi'n astudio cwrs ôl-raddedig llawn amser neu ran-amser cymwys (y mae arnoch angen gradd neu gymhwyster cyfatebol arnoch i fynd ymlaen), gan gynnwys cyrsiau dysgu o bell; ac
  • mae eich cyflwr yn effeithio ar eich gallu i astudio a medrwch roi tystiolaeth o hyn.

Faint allwch ei gael?

Nid yw swm yr DSAs a gewch yn seiliedig ar incwm eich cartref. Mae'n seiliedig ar eich anghenion unigol a'ch dwyster cwrs.

Mae'r tabl canlynol yn dangos y mathau o gymorth sydd ar gael a'r uchafsymiau sydd ar gael.

Lwfans:Uchafswm ar gael:
Cynorthwy-ydd anfeddygol £15,885 y flwyddyn
Cyfarpar arbenigol £5,332 am y cwrs cyfan
Lwfans cyffredinol £1,388 y flwyddyn
Teithio yn ymwneud ag anabledd Gwariant rhesymol ar gostau teithio ychwanegol sydd wedi eu hachosi o ganlyniad i gyflwr y myfyriwr.

Sut caiff ei dalu?

Caiff DSA eu talu naill ai yn uniongyrchol i chi neu i unrhyw gyflenwr cyfarpar neu wasanaeth.

Unrhyw beth arall y dylech wybod?

Rhaid chi fod yn astudio ar ddwyster cwrs o leiaf 25% i fod yn gymwys ar gyfer DSAs.

Gall gymryd tua 14 wythnos i brosesu cais am DSAs felly gwnewch gais cyn gynted ag y medrwch.

Nid oes unrhyw derfyn oed ar gael DSAs.

Darganfyddwch Sut a phryd mae ceisio

^ Nôl i’r brig