Grant Oedolyn Dibynnol - 2020 i 2021


Mae Grant Oedolion Dibynnol (ADG) yn helpu tuag at gostau sy’n gysylltiedig â’ch cwrs os oes gennych oedolyn sy'n dibynnu arnoch chi’n ariannol.

Faint allwch ei gael?

Uchafswm y Grant Oedolyn Dibynnol allwch ei dderbyn yw £2,320.50 y flwyddyn.

Gallwch ond wneud cais am Grant Oedolyn Dibynnol os oes gennych bartner neu oedolyn arall sydd yn ddibynnol yn ariannol arnoch chi.

Gallwch ond wneud cais am y grant yma ar gyfer un oedolyn dibynnol. Os oes gennych fwy nag un oedolyn sy’n ddibynnol fe fyddwch ond yn derbyn y Grant Oedolyn Dibynnol unwaith. Mae'r swm sydd ar gael i chi yn dibynnu ar ddwyster eich cwrs ac incwm cartref

Gofynnir i chi am y wybodaeth yma pan fyddwch chi'n ceisio.

Dwyster cwrs Uchafswm Grant Oedolyn Dibynnol ar gael

50%-59%

£1,547

60%-74%

£1,856.40

75% neu fwy

£2,320.50

Sut caiff ei dalu?

Caiff Grant Oedolyn Dibynnol ei dalu’n uniongyrchol i’ch cyfrif banc ar ddechrau pob tymor. Bydd hyn ond yn digwydd wedi i chi gofrestru ar eich cwrs a bod eich presenoldeb wedi ei gadarnhau gan eich prifysgol neu goleg.

Cyn caiff eich taliad cyntaf ei wneud, bydd rhaid i chi wneud yn siŵr bod eich prifysgol neu goleg yn cwblhau adran 3 o’r ffurflen Grantiau Rhan-Amser ar gyfer Dibynyddion (PTGFD) pan fyddwch yn dechrau. Dychwelwch hwn a chaiff eich taliad cyntaf ei wneud wedi i’r ffurflen yma gael ei phrosesu.

Dysgu o bell

Os ydych yn astudio ar gwrs dysgu o bell, ni fyddwch yn gymwys i gael ADG.

Fodd bynnag, os yw’r cwrs yn un y byddai rhywun yn ei fynychu’n bersonol fel arfer ond nad ydych chi’n gallu gwneud hynny o ganlyniad i anabledd neu anhwylder iechyd hirdymor, gallwch wneud cais am ADG.

Unrhyw beth arall y dylech chi ei wybod?

Medrwch ond wneud cais am y grant yma am un oedolyn sy'n ddibynnol arnoch. Os oes gennych fwy nag un oedolyn sy’n ddibynnol arnoch, byddwch yn dal i dderbyn yr ADG unwaith yn unig.

Rhaid i chi fod yn astudio ar ddwyster cwrs o leiaf 50% i fod yn gymwys ar gyfer ADG.

Nid oes angen talu ADG yn ôl oni bai eich bod chi'n gadael eich cwrs neu os oes newid yn eich amgylchiadau sy'n arwain at or-daliad

Sut mae ceisio

Bydd angen i chi lenwi ffurflen gais papur er mwyn ymgeisio. Gallwch lawrlwytho hon o’n teclyn dod o hyd i Ffurflenni.

^ Nôl i’r brig