Grant Oedolyn Dibynnol


Mae Grant Oedolyn Dibynnol (ADG) yn gymorth ariannol ychwanegol gyda’r bwriad o dalu rhai costau ychwanegol efallai bydd gennych os oes gennych oedolyn sydd yn ddibynnol arnoch.

Parhau i ddarllen am fwy o wybodaeth neu mynd yn syth i sut mae gwneud cais.

Faint allwch ei gael?

Uchafswm y Grant Oedolyn Dibynnol allwch ei dderbyn yw £2,049 y flwyddyn. Nid oes angen talu hwn yn ôl oni bod eich wedi cael eich gordalu.

Gallwch ond wneud cais am Grant Oedolyn Dibynnol os oes gennych bartner neu oedolyn arall sydd yn ddibynnol yn ariannol arnoch chi.

Gallwch ond wneud cais am y grant yma ar gyfer un oedolyn dibynnol. Os oes gennych fwy nag un oedolyn sy’n ddibynnol fe fyddwch ond yn derbyn y Grant Oedolyn Dibynnol unwaith.

Mae swm y Grant Oedolyn Dibynnol sydd ar gael i chi yn dibynnu ar eich incwm, incwm eich partner ac unrhyw ddibynyddion arall. Mae eich hawl hefyd yn dibynnu ar ddwyster eich cwrs.

Dwyster cwrs:Uchafswm Grant Oedolyn Dibynnol ar gael:

50%-59%

£1,366

60%-74%

£1,639.20

75% neu fwy

£2,049

Sut caiff ei dalu?

Caiff Grant Oedolyn Dibynnol ei dalu’n uniongyrchol i’ch cyfrif banc pob tymor. Cyn caiff eich taliad cyntaf ei wneud, bydd rhaid i chi wneud yn siŵr bod eich prifysgol neu goleg yn cwblhau adran 3 o’r ffurflen Grantiau Rhan-Amser ar gyfer Dibynyddion (PTGFD) pan fyddwch yn dechrau. Dychwelwch hwn a chaiff eich taliad cyntaf ei wneud wedi i’r ffurflen yma gael ei phrosesu.

Sut mae gwneud cais

Rhaid i chi gwblhau dau gam i gael Grant Oedolyn Dibynnol

Cam 1 – Cwblhau prif ran y cais rhan-amser

Y ffordd gyflymaf a’r hawsaf i wneud hyn ydy ar-lein.

  1. Os nad oes gennych gyfrif Cyllid Myfyriwr, bydd angen i chi greu cyfrif
  2. Mewngofnodi i’ch cyfrif Cyllid Myfyriwr a chyflwyno eich cais
  3. Darparu ni gyda thystioaleth angenrheidiol
  4. Arwyddo a dychwelyd y Ffurflen Datganiad Ar-lein

Er ein bod ni’n argymell gwneud cais ar-lein, mae gennym ffurflen gais ar bapur os yr ydych angen un. Ymwelwch â'n tudalen Ffurflenni Defnyddiol i lwytho ffurflenni a nodiadau canllaw i lawr.

Cam 2 – Cwblhau ffurflen Rhan-amser ar gyfer Dibynyddion

Rhaid i Adran 3 o’r ffurflen yma gael ei chwblhau gan eich prifysgol neu goleg pan fyddwch y dechrau eich cwrs.

Mae ond angen i chi gwblhau’r ffurflen yma unwaith, i gael eich asesu ar gyfer y Lwfans Dysgu i Rieni a Grant Oedolyn Dibynnol. Rhaid hefyd ei chwblhau os yr ydych yn bwriadu ceisio am gefnogaeth gyda chostau gofal plant.

Bydd hefyd angen i chi gyflwyno’r dystiolaeth canlynol:

  • Tystysgrif priodas (os yr ydych o dan 25 ac yn hawlio am briod)
  • Llythyr yn esbonio pam fod yr oedolyn yn ddibynnol arnoch chi.
  • P60 yn dangos eu henillion.

Ble mae anfon eich cais?

Dylid anfon pob ffurflen a dogfennau ategol i Gyllid Myfyrwyr Cymru.

Gordaliadau grant

Nid oes angen talu’r Grant Oedolyn Dibynnol yn ôl os and ydych wedi cael eich gordalu. Gall hyn ddigwydd os yr ydych wedi gadael eich cwrs, wedi gor - amcangyfrif eich ymrwymiadau ariannol neu bod newid i’ch amgylchiadau a chanlyniad hynny yw gordaliad.

Os yr ydych wedi cael eich gordalu:

  • Yn ystod eich astudiaethau - caiff unrhyw ordaliad grant ei ddidynnu o’ch rhandaliadau grant yn y dyfodol
  • • Wedi eich astudiaethau - yna bydd yn rhaid i chi ad-dalu'r swm o’r grant a ordalwyd. Byddwn yn cysylltu gyda chi i drefnu ad-daliad.
^ Nôl i’r brig