Cymorth gyda chostau byw - 2020 - 2021


Eglura'r dudalen yma am y grant a'r benthyciad i fyfyrwyr rhan-amser i helpu gyda chostau byw.

Diweddariad COVID-19

Os ydych chi’n gorfod astudio ar-lein o’r cartref yn 2020 i 2021 yn hytrach na mynychu’ch cwrs ar y campws yn eich prifysgol neu goleg, bydd dal gennych hawl i Fenthyciad Cynhaliaeth ac unrhyw grantiau rydych chi’n cymhwyso amdanynt.

Bydd eich cyllid i fyfyrwyr yn cael ei dalu i chi yn ôl yr arfer, fel petaech yn astudio ar y safle yn eich prifysgol neu goleg.

Os ydy’ch amgylchiadau wedi newid ac y byddwch chi bellach yn byw adref gyda rhieni yn hytrach na’ch llety eich hun, bydd angen i chi ddiweddaru manylion eich lleoliad byw yn eich cyfrif ar-lein.

Bydd angen i chi hefyd ddiweddaru’ch cais os oeddech i fod astudio dramor eleni ond byddwch chi bellach yn aros yn y DU i astudio ar-lein gyda’ch darparwr tramor.

Mae angen i chi wneud yn siŵr bod gennym y wybodaeth gywir am ble byddwch chi’n byw bob tymor, neu gallai fod rhaid i chi ad-dalu unrhyw gyllid a ordalwyd i chi.

Gallwch ddiweddaru’r wybodaeth hon trwy lofnodi i mewn i’ch cyfrif ar-lein nawr.

Grant Dysgu a Benthyciad Cynnal Llywodraeth Cymru

Mae Grant Dysgu Llywodraeth Cymru (WGLG) a Benthyciad Cynnal yn helpu gyda chostau byw, megis bwyd, llyfrau, rhent a threuliau eraill tra eich bod yn astudio. Mae'r swm y gallwch ei gael yn dibynnu ar ddwyster eich cwrs ac incwm cartref.

Byddwn ninnau’n cyfrifo faint o WGLG y gallwch ei gael yn gyntaf, a bydd gweddill eich cyllid myfyriwr yn cael ei wobrwyo fel Benthyciad Cynnal.

Faint medrwch ei gael?

Mae’r tabl dilynol yn dangos yr uchafswm y gallwch ei gael ar gyfer 2020 i 2021 ar sail dwyster eich cwrs ac incwm eich cartref

Rhaid i chi fod yn astudio ar ddwyster cwrs o leiaf 25% i gael WGLG a Benthyciad Cynnal.

Esiampl o
ddwyster cwrs
Incwm
cartref
Grant Dysgu Llywodraeth
Cymru
Benthyciad
cynnal
Cyfanswm
25% £25,000 neu lai £1,500 £311.25 £1811.25
£45,000 £769.25 £1,042
£59,200 neu fwy £250 £1,561.25
50% £25,000 neu lai £3,000 £622.50 £3,622.50
£45,000 £1,538.50 £2,084
£59,200 neu fwy £500 £3122.50
75% neu fwy £25,000 neu lai £4,500 £933.75 £5,433.75
£45,000 £2,307.75 £3,126
£59,200 neu fwy £750 £4683.75

Sut caiff ei dalu?

Telir WGLG a Benthyciad Cynnal yn uniongyrchol i'ch cyfrif banc ar ddechrau pob tymor. Dim ond wedi i chi gofrestru ar eich cwrs a bod eich presenoldeb wedi'i gadarnhau gan eich prifysgol neu goleg bob tymor fydd hyn yn digwydd.

Ad-dalu'ch benthyciad

Rhaid i chi ad-dalu'ch Benthyciad Cynnal gan gynnwys unrhyw log. Ychwanegir llog at eich balans benthyciad o'r diwrnod y gwneir y taliad benthyciad cyntaf i'ch prifysgol neu goleg.

Bydd disgwyl i chi ddechrau ad-dalu unrhyw Fenthyciad Cynnal y mis Ebrill pedair blynedd ar ôl dechrau eich cwrs neu fis Ebrill ar ôl i chi orffen neu adael eich cwrs, pa un bynnag sy'n dod gyntaf.

Gallwch ganfod rhagor o wybodaeth am ad-dalu benthyciadau myfyrwyr ar www.gov.uk/ad-dalu-eich-benthyciad-myfyrwyr.

Unrhyw beth arall y dylech wybod?

Nid oes angen talu WGLG yn ôl oni bai eich bod chi'n gadael eich cwrs neu os oes newid yn eich amgylchiadau sy'n arwain at or-daliad

Darganfyddwch Darganfyddwch sut a phryd mae cais.

^ Nôl i’r brig