Cyllid myfyriwr ar gael i fyfyriwr rhan-amser sy’n dechrau ar gwrs newydd yn 2019 i 2020


Os yr ydych yn fyfyriwr rhan-amser newydd yn dechrau cwrs yn 2020 i 2021, darganfyddwch pa gyllid myfyriwr efallai y medrwch ei gael

Trosolwg o’r cyllid myfyriwr sydd ar gael i fyfyrwyr rhan-amser newydd yn dechrau ar eu cwrs yn y flwyddyn academaidd 2019 i 2020.

Benthyciad Ffi Dysgu

Os yr ydych yn fyfyriwr rhan-amser newydd neu’n fyfyriwr dysgu o bell rhan-amser (yn cynnwys y Brif Ysgol Agored) medrwch gael Benthyciad Ffi Dysgu i helpu talu am eich ffioedd dysgu.

Faint medrwch ei gael?

Eich lleoliad o astudio Benthyciad Ffi Dysgu ar gael yn 2019 i 2020
Os yr ydych mewn prifysgol neu goleg Cymraeg neu’n astudio yn y Brifysgol Agored £2,625

Os yr ydych mewn prifysgol neu goleg y DU y tu allan i Gymru

£6,935
Os yr ydych mewn prifysgol neu goleg DU y tu allan i Gymru wedi ei ariannu’n breifat £4,625

Os ydy’r ffi dysgu a godir gan eich prifysgol neu goleg yn fwy na’r Benthyciad Ffi Dysgu ar gael, yna bydd yn rhaid i chi ariannu’r gwahaniaeth eich hun (efallai mai dyma fydd yr achos ar gyfer prifysgol neu goleg wedi ei ariannu’n breifat). 

Gall prifysgolion a cholegau osod lefel ffioedd dysgu eu hun ac nid oes cyfyngiad i'r swm y gallant godi. Rhaid i gwrs mewn prifysgol neu goleg preifat fod wedi ei ddynodi'n benodol gan Lywodraeth Cymru i chi fod yn gallu cael cyllid myfyriwr.

Rhaid i chi hefyd fod yn astudio dwyster cwrs ar gyfartaledd o o leiaf 25% i gael Benthyciad Ffi Dysgu.

Sut caiff ei dalu?

Byddwn yn talu’r Benthyciad Ffi Dysgu yn uniongyrchol i’ch prifysgol neu goleg mewn tri rhan-daliad o fewn y flwyddyn academaidd. Caiff taliad cyntaf y Benthyciad Ffi Dysgu ei wneud wedi i ni dderbyn cadarnhad o’ch prifysgol neu goleg yr ydych yn bresennol ar eich cwrs.

Ad-daliad

Rhaid i chi ad-dalu eich Benthyciad Ffi Dysgu yn cynnwys unrhyw log. Caiff llog ei ychwanegu i’ch balans benthyciad o’r diwrnod y caiff yr ad-daliad benthyciad cyntaf ei wneud i’ch prifysgol neu goleg.

Gallwch gael mwy o wybodaeth am ad-dalu'ch benthyciad myfyriwr yn https://www.gov.uk/ad-dalu-eich-benthyciad-myfyrwyr.

Help gyda chostau byw

Gallwch wneud cais am Grant Dysgu Llywodraeth Cymru a Benthyciad Cynhaliaeth i helpu gyda chostau byw, fel bwyd, llyfrau, rhent a threuliau eraill wrth i chi astudio.

Wnawn ni cyfrifo faint o Grant Dysgu Llywodraeth Cymru allwch chi ei gael ac yna bydd gweddill eich cyllid i fyfyrwyr yn cael ei ddyfarnu fel Benthyciad Cynhaliaeth.

Faint medrwch ei gael?

Mae’r tabl dilynol yn dangos yr uchafswm y gallwch ei gael ar sail dwyster eich cwrs ac incwm eich cartref.

Rhaid i chi fod yn astudio cwrs ar ddwyster o 25% o leiaf i gael Grant Dysgu Llywodraeth Cymru a Benthyciad Cynhaliaeth.

Enghreifftiau o
ddwyster cyrsiau
Incwm
y Cartref
Grant Dysgu
Llywodraeth Cymru
Benthyciad
Cynhaliaeth
Cyfanswm

25%

£25,000 or less

£1,500

£203.75

£1,703.75

25%

£45,000

£769.25

£934.50

£1,703.75

25%

£59,200 or more

£250

£1,453.75

£1,703.75

50%

£25,000 or less

£3,000

£407.50

£3,407.50

50%

£45,000

£1,538.50

£1,869

£3,407.50

50%

£59,200 or more

£500

£2,907.50

£3,407.50

75% or more

£25,000 or less

£4,500

£4611.25

£5.111.25

75% or more

£45,000

£2,307.75

£2,803.50

£5,111.25

75% or more

£59,200 or more

£750

£4,361.25

£5,111.25

Sut caiff ei dalu?

Telir WGLG a Benthyciad Cynnal yn uniongyrchol i'ch cyfrif banc ar ddechrau pob tymor. Dim ond wedi i chi gofrestru ar eich cwrs a bod eich presenoldeb wedi'i gadarnhau gan eich prifysgol neu goleg bob tymor fydd hyn yn digwydd.

Ad-dalu'ch benthyciad

Rhaid i chi ad-dalu'ch Benthyciad Cynnal gan gynnwys unrhyw log. Ychwanegir llog at eich balans benthyciad o'r diwrnod y gwneir y taliad benthyciad cyntaf i'ch prifysgol neu goleg.

Bydd disgwyl i chi ddechrau ad-dalu unrhyw Fenthyciad Cynnal y mis Ebrill pedair blynedd ar ôl dechrau eich cwrs neu fis Ebrill ar ôl i chi orffen neu adael eich cwrs, pa un bynnag sy'n dod gyntaf.

Nid oes angen talu WGLG yn ôl oni bai eich bod chi'n gadael eich cwrs neu os oes newid yn eich amgylchiadau sy'n arwain at or-daliad

Grant Gofal Plant

Yn dibynnu ar eich amgylchiadau, efallai y byddwch yn gallu derbyn cymorth ychwanegol tuag at y gost o ofal plant cofrestredig neu un sydd wedi ei gymeradwyo.

Mae Grant Gofal Plant (CCG) yn helpu gyda chostau gofal plant os oes gennych blant sy’n dibynnu arnoch o dan 15 oed (neu dan 17 oed os oes ganddynt anghenion addysgol arbennig) mewn gofal plant cofrestredig neu gymeradwy.

Faint allwch ei gael?

Uchafswm y Grant Gofal Plant sydd ar gael fydd hyd at 85% o’ch gwir gostau, wedi eu selio ar ddwyster eich cwrs

Dwyster cwrs

Uchafswm Grant Gofal Plant os oes gennych un plentyn

Uchafswm Grant Gofal Plant os oes gennych fwy nag un plentyn (yr wythnos)

50%-59%

£80.75

£137.28

60%-74%

£96.90

£164.73

75% neu’n fwy

£121.13

£205.91

Pan fyddwch yn gwneud cais, os nad ydych yn gallu darparu manylion o’ch darparwr gofal plant, ar yr adeg yma, yna caiff eich Grant Gofal Plant ei gapio ar y lefel canlynol:

Dwyster cwrs Cap Grant Gofal Plant
50%-59% £57.50
60%-74% £69.00
75% neu’n fwy £86.25

Byddwn yn ail-asesu eich hawl i Grant Gofal Plant unwaith y byddwch yn rhoi manylion eich darparwr gofal plant i ni.

Ni fyddwch yn gymwys ar gyfer y grant yma os fod naill ai y chi neu eich partner yn hawlio elfen gofal plant o Gredyd Treth Gwaith, Credyd Cynhwysol, grantiau gofal plant wedi eu hariannu gan GIC neu Gofal Plant Di-Dreth oddi wrth HMRC.

Sut caiff ei dalu?

Caiff Grant Gofal Plant ei dalu’n uniongyrchol i’ch cyfrif banc ar ddechrau pob tymor. I hyn i ddigwydd, mae angen i chi gofrestru ar eich cwrs a bod eich prifysgol neu goleg yn cadarnhau eich bod yn mynychu. Y chi sy’n gyfrifol am dalu eich darpwr(yr) gofal plant cofrestredig a ddewiswyd gennych.

Lwfans Rhieni sy’n Dysgu

Mae Lwfans Rhieni sy’n Dysgu (PLA) yw cymorth ychwanegol gyda’r bwriad o dalu gostau ychwanegol sydd yn codi oherwydd bod gennych blant.

Faint gallwch ei gael?

Uchafswm y gallwch ei gael ar gyfer Lwfans Rhieni sy’n Dysgu yw £1,167.75 y flwyddyn. Gallwch ond wneud cais ar gyfer Lwfans Rhieni sy’n Dysgu os oes gennych un neu fwy o blant sydd yn ddibynnol yn ariannol arnoch, di fater eu hoedran.

Mae’r swm sydd ar gael i chi yn dibynnu ar eich incwm, ac incwm eich partner, plant ac unrhyw ddibynyddion arall. Mae eich hawl hefyd yn dibynnu ar ddwyster eich cwrs.

Dwysedd Cwrs:

Uchafswm Lwfans Rhieni sy’n Dysgu sydd ar gael:

50%-59%

£778.50

60%-74%

£934.20

75% neu’n fwy

£1,167.75

Sut caiff ei dalu?

Caiff Lwfans Rhieni sy’n Dysgu ei dalu’n uniongyrchol i’ch cyfrif banc pob tymor. Cyn i’ch taliad cyntaf ei wneud, rhaid i chi sicrhau bod eich prifysgol neu goleg yn cwblhau adran 3 o ffurflen Grantiau Rhan-Amser i ddibynyddion (PTGFD) pan fyddwch yn dechrau. Dychwelwch hon a chaiff eich taliad cyntaf ei wneud wedi i’r ffurflen gael ei phrosesu.

Grant Oedolyn Dibynnol

Mae Grant Oedolyn Dibynnol (ADG) yn gymorth ariannol ychwanegol gyda’r bwriad o dalu rhai costau ychwanegol efallai bydd gennych os oes gennych oedolyn sydd yn ddibynnol arnoch.

Faint allwch ei gael?

Uchafswm y Grant Oedolyn Dibynnol allwch ei dderbyn yw £2,049 y flwyddyn. 

Gallwch ond wneud cais am Grant Oedolyn Dibynnol os oes gennych bartner neu oedolyn arall sydd yn ddibynnol yn ariannol arnoch chi. Gallwch ond wneud cais am y grant yma ar gyfer un oedolyn dibynnol. Os oes gennych fwy nag un oedolyn sy’n ddibynnol fe fyddwch ond yn derbyn y Grant Oedolyn Dibynnol unwaith.

Mae swm y Grant Oedolyn Dibynnol sydd ar gael i chi yn dibynnu ar eich incwm, incwm eich partner ac unrhyw ddibynyddion arall. Mae eich hawl hefyd yn dibynnu ar ddwyster eich cwrs.

Dwyster cwrs:

Uchafswm Grant Oedolyn Dibynnol ar gael:

50%-59%

£1,366

60%-74%

£1,639.20

75% neu’n fwy

£2,049

Sut caiff ei dalu?

Caiff Grant Oedolyn Dibynnol ei dalu’n uniongyrchol i’ch cyfrif banc pob tymor. Cyn i’ch taliad cyntaf ei wneud, rhaid i chi sicrhau bod eich prifysgol neu goleg yn cwblhau adran 3 o ffurflen Grantiau Rhan-Amser i ddibynyddion (PTGFD) pan fyddwch yn dechrau. Dychwelwch hon a chaiff eich taliad cyntaf ei wneud wedi i’r ffurflen gael ei phrosesu.

Lwfansau Myfyrwyr Anabl

Mae Lwfansau Myfyrwyr Anabl (DSAs) ar gael os oes gennych anabledd, cyflwr iechyd hirdymor, cyflwr iechyd meddwl, anhwylderau sbectrwm awtistiaeth neu anhawster dysgu penodol. Grantiau yw DSAs sydd ar gael i helpu chi i dalu’r costau ychwanegol hanfodol efallai y byddwch yn eu cael o ganlyniad uniongyrcho i’ch anabledd. Rhaid i chi fodloni'r diffiniad o anabledd dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010.

Pwy sydd yn gallu cael DSAs?

Gallwch gael DSA os:

  • Os yr ydych yn gymwys ar gyfer cyllid myfyriwr;
  • Rydych yn fyfyriwr israddedig neu uwchraddedig (yn cynnwys myfyrwyr dysgu o bell);
  • rydych yn fyfyriwr Prifysgol Agored (OU);
  • rydych yn astudio cwrs Addysg Gychwynnol Athrawon (AGA);
  • rydych yn astudio cwrs addysg uwch cyntaf (HND neu Dip HE);
  • mae eich cyflwr yn effeithio ar eich gallu i astudio a gallwch ddarparu tystiolaeth o hyn.

Faint allwch ei gael?

Nid yw swm Lwfansau Myfyrwyr Anabl (DSA) yr ydych yn ei gael yn dibynnu ar eich incwm nac ychwaith incwm eich rhieni neu bartner.

Mae yn dibynnu ar eich angenion unigol a dwyster eich cwrs.

Lwfans: Uchafswm ar gael:

Cynorthwy-ydd anfeddygol

£16,853 y flwyddyn

Cyfarpar arbenigol

£5,657 ar gyfer y cwrs cyfan

Lwfans cyffrediol

£1,420 y flwyddyn

Teithio yn ymwneud ag anabledd

RGwariant rhesymol ar gostau teithio ychwanegol a achoswyd o ganlyniad i gyflwr y myfyriwr.

Sut caiff ei dalu?

Caiff DSA’s naill ai eu talu yn uniongyrchol i chi neu i unrhyw ddarparwr cyfarpar neu wasanaeth.

Addysg Athrawon Cychwynnol Ol-raddedig

Os ydych chi'n astudio cwrs rhan-amser Addysg Gychwynnol i Athrawon ôl-raddedig (ITE) sy'n cynnwys cyfnodau astudio yn ystod pob blwyddyn academaidd o lai na 300 o oriau, medrwch wneud cais am y cyllid myfyrwyr a nodir ar y dudalen yma.

Bwrsariaethau ac ysgoloriaethau

Dylech wirio gwefannau y prifysgolion a cholegau yr ydych yn ceisio amdanynt i weld pa fwrsariaethau ac ysgoloriaethau maent yn eu cynnig.

Darganfyddwch sut a phryd mae gwneud cais

^ Nôl i’r brig