Cymorth gyda chostau byw - 2019/20


Eglura'r dudalen yma am y grant a'r benthyciad i fyfyrwyr rhan-amser i helpu gyda chostau byw.

Grant Dysgu a Benthyciad Cynnal Llywodraeth Cymru

Mae Grant Dysgu Llywodraeth Cymru (WGLG) a Benthyciad Cynnal yn helpu gyda chostau byw, megis bwyd, llyfrau, rhent a threuliau eraill tra eich bod yn astudio. Mae'r swm y gallwch ei gael yn dibynnu ar ddwyster eich cwrs ac incwm cartref.

Byddwn ninnau’n cyfrifo faint o WGLG y gallwch ei gael yn gyntaf, a bydd gweddill eich cyllid myfyriwr yn cael ei wobrwyo fel Benthyciad Cynnal.

Faint medrwch ei gael?

Mae’r tabl dilynol yn dangos yr uchafswm y gallwch ei gael ar gyfer 2019/20 ar sail dwyster eich cwrs ac incwm eich cartref.

Rhaid i chi fod yn astudio ar ddwyster cwrs o leiaf 25% i gael WGLG a Benthyciad Cynnal.

Esiampl o
ddwyster cwrs
Incwm
cartref
Grant Dysgu Llywodraeth
Cymru
Benthyciad
cynnal
Cyfanswm
25% £25,000 neu lai £1,500.00 £203.75 1,703.75
£45,000 £769.25 £934.50
£59,200 neu fwy £250.00 £1,453.75
50% £25,000 neu lai £3,000.00 £407.50 £3,407.50
£45,000 £1,538.50 £1,869.00
£59,200 neu fwy £500.00 £2,907.50
75% neu fwy £25,000 neu lai £4,500.00 £611.25 5,111.25
£45,000 £2,307.75 £2,803.50
£59,200 neu fwy £750.00 £4,361.25

Sut caiff ei dalu?

Telir WGLG a Benthyciad Cynnal yn uniongyrchol i'ch cyfrif banc ar ddechrau pob tymor. Dim ond wedi i chi gofrestru ar eich cwrs a bod eich presenoldeb wedi'i gadarnhau gan eich prifysgol neu goleg bob tymor fydd hyn yn digwydd.

Ad-dalu'ch benthyciad

Rhaid i chi ad-dalu'ch Benthyciad Cynnal gan gynnwys unrhyw log. Ychwanegir llog at eich balans benthyciad o'r diwrnod y gwneir y taliad benthyciad cyntaf i'ch prifysgol neu goleg.

Bydd disgwyl i chi ddechrau ad-dalu unrhyw Fenthyciad Cynnal y mis Ebrill pedair blynedd ar ôl dechrau eich cwrs neu fis Ebrill ar ôl i chi orffen neu adael eich cwrs, pa un bynnag sy'n dod gyntaf.

Gallwch ganfod rhagor o wybodaeth am ad-dalu benthyciadau myfyrwyr ar www.gov.uk/ad-dalu-eich-benthyciad-myfyrwyr.

Unrhyw beth arall y dylech wybod?

Nid oes angen talu WGLG yn ôl oni bai eich bod chi'n gadael eich cwrs neu os oes newid yn eich amgylchiadau sy'n arwain at or-daliad

Darganfyddwch Darganfyddwch sut a phryd mae ceisio

^ Nôl i’r brig