Deall y flwyddyn academaidd

Y pwysigrwydd o ddeall y flwyddyn academaidd ac amgylchiadau penodol sydd yn eich gwneud chi yn fyfyriwr newydd neu barhaol, i wneud yn siwr eich bod yn:

 • cwblhau'r ffurflenni cywir; a
 • derbyn y cyllid cywir

Gall cwblhau'r ffurflenni anghywir arwain at oedi yn eich cyllid myfyriwr yn cael ei dalu..

Pa flwyddyn academaidd ydych chi?

Mae’r flwyddyn academaidd sydd yn berthnasol i chi, yn dibynnu ar ddyddiad dechrau eich cwrs ar gyfer y flwyddyn honno.

Byddwch yn y flwyddyn academaidd 2017/18 os mae eich cwrs yn dechrau rhwng::

 • 1af Awst 2017 – 31ain Gorffennaf 2018

Byddwch yn y flwyddyn academaidd 2016/17 os mae eich cwrs yn dechrau rhwng::

 • 1af Awst 2016 – 31ain Gorffennaf 2017

Gwiriwch gyda’ch prifysgol neu goleg os yr ydych yn ansicr pa flwyddyn academaidd yr ydych yn perthyn iddi..

Pryd mae’r flwyddyn academaidd yn dechrau a gorffen

Mae yna bedwar dyddiad dechrau swyddogol mewn pob blwyddyn academaidd gyda phob un yn parhau am 12 mis. Gallwch ddarganfod pa un sy’n berthnasol i chi ar sail:

 • pa flwyddyn academaidd yr ydych yn perthyn iddi; a
 • dyddiad dechrau eich cwrs.
Os mae eich cwrs yn dechrau rhwng:Bydd eich blwyddyn academaidd yn rhedeg o:

1af Awst – 31ain Rhagfyr

1af Medi – 31ain Awst

1af Ionawr – 31ain Mawrth

1af Ionawr – 31ain Rhagfyr

1af Ebrill – 30ain Mehefin

1af Ebrill – 31ain Mawrth

1af Gorffennaf – 31ain Gorffennaf

1af Gorffennaf – 30ain Mehefin

Ar gyfer y mwyafrif o fyfyrwyr, mae pob blwyddyn academaidd yn rhedeg o’r 1af Medi – 31ain Awst. Er hynny, os mae’ch cwrs yn dechrau yn hwyrach yn y flwyddyn academaidd, byddwch yn ystyriol pan yr ydych yn cwblhau unrhyw un o’ch ffurflenni. Er enghraifft:

 • bydd cwrs yn dechrau ar 10fed Ebrill 2017 o fewn y flwyddyn academaidd 2016/17 yn rhedeg o 1af Ebrill 2017 – 31ain Mawrth 2018.

Gwiriwch gyda’ch prifysgol neu goleg os yr ydych yn ansicr pa flwyddyn academaidd yr ydych yn perthyn iddi..

Amgylchiadau o amgylch myfyrwyr newydd a’r rheiny sy’n parhau

Yn y mwyafrif o achosion, mae’n hawdd adnabod eich hun fel myfyriwr newydd neu sydd yn parhau. Er hynny, mae amgylchiadau sydd angen eu hegluro fel y gallwch ddarganfod y wybodaeth a’r ffurflenni cywir.

Cewch eich dosbarthu fel >myfyriwr newydd os yr ydych:

 • Wedi newid eich cwrs o fod yn llawn-amser i fod yn rhan-amser (dull o newid astudio)
 • Wedi tynnu'n ôl o’ch cwrs mwyaf diweddar

Cewch eich dosbarthu fel myfyriwr sy’n parhau os yr ydych:

 • Wedi cymryd hoe o’ch cwrs (nid wedi tynnu’n ôl) ac rydych yn dychwelyd o fewn dwy flynedd academaidd
 • Wedi cwblhau cymhwyster lefel isel (HNC, HND, CertHE, DipHE, Gradd Sylfaen neu radd gyffredin heb Anrhydedd) fel rhan o fyfyriwr rhan-amser ac yr ydych yn astudio gradd Anrhydedd rhan-amser heb hoe yn eich astudiaethau. Adnabyddir hyn fel diwedd eich cwrs.

Os yr ydych yn ansicr am y ffurflenni sydd angen eu cwblhau ar sail unrhyw rai o’r rhain neu amgylchiadau, cysylltwch gyda ni i drafod hyn ymhellach.

Prifysgol Agored

Cwblhau'r ffurflen gywir

Mae’r Brifysgol Agored yn darparu dull hyblyg o astudio gyda nifer o ddyddiadau cychwyn ar gael. Felly, mae gwybod pa flwyddyn academaidd yr ydych yn rhan ohoni yn hynod bwysig cyn i chi gwblhau a dychwelyd unrhyw ffurflenni. Os yr ydych yn ansicr pa ffurflenni i’w cwblhau, siaradwch gyda’ch prifysgol neu goleg.

Astudio modiwl ychwanegol

Mae dull hyblyg y Brifysgol Agored yn eich caniatáu i chi newid eich cynlluniau astudio dros y flwyddyn. Os yr ydych yn penderfynu astudio modylau ychwanegol o fewn eich blwyddyn academaidd, rhaid i chi gwblhau ffurflen 'CO2 Newid mewn amgylchiadau ar gyfer myfyrwyr rhan-amser neu uwchraddedig.'

Gallwch ddod o hyd i ffurflen CO2 yr adrannau Benthyciad Ffi Dysgu, Cefnogaeth ffi a Chwrs Grant wedi i chi gadarnhau pa flwyddyn academaidd yr ydych yn perthyn iddi.

Dylech ond gyflwyno prif ffurflen gais academaidd y flwyddyn nesaf (PTLC), pan yr ydych wedi cwblhau'r flwyddyn academaidd flaenorol yn cynnwys unrhyw fodylau ychwanegol yr ydych yn eu hastudio.^ Nôl i’r brig