Delwedd o: myfyriwr mewn gweithdy

Cyllid myfyriwr rhan-amser sydd ar gael yn 2019/20

Trosolwg o'r cyllid myfyrwyr sydd ar gael i fyfyrwyr rhan-amser newydd sy'n dechrau ar eu cwrs yn y flwyddyn academaidd 2019/20.

Mae holl ffigurau 2019/20 yn amodol ar gymeradwyaeth Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

Mae disgwyl i geisiadau ar-lein fod ar agor o ddiwedd mis Mehefin.

Yn y brifysgol neu'r coleg, bydd gennych ddau brif gostau - ffioedd dysgu a chostau byw. Er mwyn helpu i dalu'r costau hyn, y prif fathau o gyllid yw Benthyciadau Ffi Dysgu a Benthyciadau Cynnal (y mae angen eu talu'n ôl) a grantiau a bwrsariaethau (nad oes angen eu talu’n ôl). Ni fydd yn rhaid i'r rhan fwyaf o fyfyrwyr dalu unrhyw beth ymlaen llaw am eu cwrs.

Beth fedrwch ei gael

Mae grantiau a benthyciadau ar gael i'ch helpu trwy'ch cwrs.

Benthyciad Ffi Dysgu

Rhaid i fyfyrwyr rhan-amser fod yn astudio ar ddwyster cwrs o 25% neu fwy i fod yn gymwys ar gyfer Benthyciad Ffi Dysgu.

Gellir cymryd Benthyciad Ffi Dysgu i dalu am y ffioedd a thalir hyn yn uniongyrchol i'ch prifysgol neu goleg. Os yw'r ffi dysgu a godir gan eich prifysgol neu goleg yn fwy na'r Benthyciad Ffi Dysgu sydd ar gael, yna bydd yn rhaid i chi ariannu'r gwahaniaeth eich hun (gallai hyn fod yn wir am brifysgol neu goleg a ariennir yn breifat).

Ffi Dysgu sydd ar gael

Astudio mewn prifysgol cyhoeddus neu goleg yng Nghymru, yn cynnwys y Brif Ysgol Agored

£2,625

Astudio mewn prifysgol neu goleg gyhoeddus yn Lloegr, Gogledd Iwerddon neu'r Alban

£6,935

Astudio mewn prifysgol neu goleg breifat yn Lloegr, Gogledd Iwerddon neu'r Alban

£4,625

Nid yw'r Benthyciad Ffi Dysgu wedi'i seilio ar incwm eich cartref.

Help gyda chostau byw

Gallwch gael cymysgedd o grantiau a benthyciadau i helpu i dalu am eich costau byw fel rhent a biliau.

Uchafswm y grantiau a'r benthyciadau sydd ar gael yw £5,111.25.

Mae'r symiau y gallwch eu cael yn dibynnu ar incwm eich cartref a dwyster eich cwrs

Fel rheol, nid oes angen talu grantiau yn ôl, ond mae'n rhaid i chi dalu'n ôl unrhyw fenthyciadau rydych chi'n eu benthyg.

Grant Gofal Plant

Gallwch dderbyn Grant Gofal Plant (CCG) o hyd at 85% o gost eich gofal plant os oes gennych blant mewn gofal plant cofrestredig neu gymeradwy.

Ni fyddwch yn gymwys ar gyfer y grant yma os ydych chi neu'ch partner yn hawlio elfen gofal plant Credyd Treth Gwaith neu Gredyd Cyffredinol, Lwfans Gofal Plant gan y GIG neu Ofal Treth Di-dāl gan Gyllid a Thollau Ei Mawrhydi (HMRC).

Uchafswm y Grant Gofal Plant sydd ar gael yw:

  • £121.13 yr wythnos am un plentyn;
  • £205.91 yr wythnos am ddau blentyn neu fwy.

p>Rhaid i chi fod yn astudio ar ddwyster cwrs o leiaf 50% i fod yn gymwys ar gyfer CCG.

Lwfans Rhieni sy’n Dysgu

Mae Lwfans Dysgu Rhieni (PLA) yn gymorth gyda chostau sy'n gysylltiedig â chyrsiau os oes gennych blant dibynnol.

Uchafswm y PLA y gallwch ei gael yw £1,167.75. Mae'r swm o PLA y gallwch ei gael yn seiliedig ar ddwyster eich cwrs.

Medrwch ond wneud cais am PLA ond os oes gennych un neu fwy o blant sy'n dibynnu arnoch chi, beth bynnag fo'u hoedran.

Grant Oedolyn Dibynnol

Dim ond os oes gennych bartner neu oedolyn arall sy'n dibynnu'n ariannol arnoch chi y gallwch wneud cais am Grant Oedolyn Dibynnol (ADG). Mae'r swm ADG sydd ar gael i chi yn dibynnu ar eich incwm, eich partner ac unrhyw ddibynyddion eraill. Mae'r swm ADG y gallwch ei gael hefyd wedi'i seilio ar ddwyster eich cwrs.

Uchafswm yr ADG gallwch ei gael yw £2,049.

Dim ond unwaith, hyd yn oed os oes gennych fwy nag un oedolyn sy'n dibynnu arnoch chi, gallwch wneud cais am y grant yma.

Lwfans Myfyrwyr Anabl

Mae Lwfansau Myfyrwyr Anabl (DSAs) ar gael i fyfyrwyr i dalu am y costau ychwanegol sy'n gysylltiedig ag astudiaeth y gallai fod o ganlyniad uniongyrchol i'ch anabledd. Mae DSAs ar gael os oes gennych anabledd, cyflwr iechyd hirdymor, cyflwr iechyd meddwl neu anhawster dysgu penodol.

Lwfans:

Uchafswm sydd ar gael:

Cynorthwyydd anfeddygol

£16,853 y flwyddyn

Cyfarpar arbenigol

£5,657 ar gyfer y cwrs cyfan

Lwfans cyffredinol

£1,420

Teithio yn ymwneud ag anabledd

Gwariant rhesymol ar gostau teithio ychwanegol a achosir o ganlyniad i'ch cyflwr

Bwrsariaethau ac ysgoloriaethau

Dylech wirio gwefannau'r prifysgolion a'r colegau yr ydych chi'n ymgeisio amdanynt i gael gwybod am y bwrsariaethau a'r ysgoloriaethau y maent yn eu cynnig.^ Nôl i’r brig