Delwedd o: myfyriwr mewn darlith

Sut a phryd i wneud cais

Ceisio ar-lein

Mae 3 cam syml i wneud cais ar-lein:

  • Cofrestru gyda ni
  • Mewngofnodi i’ch cyfrif cyllid myfyriwr a chyflwyno eich cais
  • darparu gydag unrhyw dystiolaeth berthnasol

Er yr ydym yn argymell i chi wneud cais ar –lein, mae dal gennym geisiadau papur os yr ydych yn dymuno derbyn un. Os yr ydych angen cais papur, cysylltwch gyda ni.

Rydym yn croesawu gohebiaeth a galwdau yn y Gymraeg. Ni fydd hyn yn arwain at oedi yn ein hymateb.

Tystiolaeth hunaniaeth

Gallwch gadarnhau eich hunaniaeth drwy ddarparu rhif eich pasbort ar eich cais. Os nad ydych wedi cynnwys manylion eich pasbort yn eich cais bydd rhaid i chi anfon Ffurflen Manylion Pasport DU. Peidiwch ag anfon eich pasbort atom ni.

Os nad oes gennych pasbort dilys, rhaid i chi anfon Tystysgrif Geni neu Fabwysiadu yn lle. Rhaid i chi hefyd gwblhau a dychwelyd y ffurflen yma:

Mae’r ffurflen yma yn cynnwys dau ddatganiad. Rhaid i Ddatganiad Hunaniaeth yr Ymgeisydd fod wedi ei arwyddo gennych, y myfyriwr, i gadarnhau eich hunaniaeth. Mae Ffurflen Cadarnhau Hunaniaeth i wirio eich hunaniaeth a rhaid ei gwblhau gan berson parchus yn y gymuned sydd wedi eich adnabod am o leiaf dwy flynedd.

Nodwch os gwelwch yn dda: rhaid i’r person yma fod mewn gwaith ar hyn o bryd, a rhaid iddyn nhw ddarparu rhif ffôn ar gyfer ei lle gwaith.

Dyddiadau Cwblhau

Dylai myfyrwyr newydd sy’n gwneud cais am gyllid myfyrwyr anfon ceisiadau erbyn 15 Mai 2020.

Os yr ydych yn gwneud cais wedi’r dyddiad cau nid ydych yn sicr i gael eich arian wedi ei dalu i’ch cyfrif banc ar gyfer dechrau’r tymor felly rydym yn argymell i chi wneud cais mor gynted â phosib os nad ydych eisoes wedi gwneud hyn.

Dyddiad terfynol ar gyfer gwneud ceisiadau

Gallwch wneud cais am hyd at 9 mis ar ôl dechrau’ch blwyddyn academaidd. Os wnewch gais wedi hyn, does dim sicrwydd y byddwch yn derbyn unrhyw gyllid.^ Nôl i’r brig