Delwedd o: myfyriwr mewn darlith

Sut a phryd i wneud cais

Ceisio ar-lein

Y ffordd cyflymaf a’r hawsaf o wneud cais yw ar-lein

Mae 3 cam syml i wneud cais ar-lein:

  • Cofrestru gyda ni
  • Mewngofnodi i’ch cyfrif cyllid myfyriwr a chyflwyno eich cais
  • darparu gydag unrhyw dystiolaeth berthnasol

Er yr ydym yn argymell i chi wneud cais ar –lein, mae dal gennym geisiadau papur os yr ydych yn dymuno derbyn un. Os yr ydych angen cais papur, cysylltwch gyda ni.

Rydym yn croesawu gohebiaeth a galwdau yn y Gymraeg. Ni fydd hyn yn arwain at oedi yn ein hymateb.

Ffurflenni ychwanegol efallai y byddwch eu hangen

Tystiolaeth hunaniaeth

Gallwch gadarnhau eich hunaniaeth drwy ddarparu rhif eich pasbort ar eich cais. Os nad ydych wedi cynnwys manylion eich pasbort yn eich cais bydd rhaid i chi anfon Ffurflen Manylion Pasport DU. Peidiwch ag anfon eich pasbort atom ni.

Os nad oes gennych pasbort dilys, rhaid i chi anfon Tystysgrif Geni neu Fabwysiadu yn lle. Rhaid i chi hefyd gwblhau a dychwelyd y ffurflen yma:

Mae’r ffurflen yma yn cynnwys dau ddatganiad. Rhaid i Ddatganiad Hunaniaeth yr Ymgeisydd fod wedi ei arwyddo gennych, y myfyriwr, i gadarnhau eich hunaniaeth. Mae Ffurflen Cadarnhau Hunaniaeth i wirio eich hunaniaeth a rhaid ei gwblhau gan berson parchus yn y gymuned sydd wedi eich adnabod am o leiaf dwy flynedd.

Nodwch os gwelwch yn dda: rhaid i’r person yma fod mewn gwaith ar hyn o bryd, a rhaid iddyn nhw ddarparu rhif ffôn ar gyfer ei lle gwaith.

Dyddiadau Cwblhau

Dylai myfyrwyr newydd sy’n gwneud cais am gyllid myfyrwyr anfon ceisiadau erbyn 10 Mai 2019.

Mae angen i fyfyrwyr sy’n parhau wneud cais erbyn 7 Mehefin 2019.

Os yr ydych yn gwneud cais wedi’r dyddiad cau nid ydych yn sicr i gael eich arian wedi ei dalu i’ch cyfrif banc ar gyfer dechrau’r tymor felly rydym yn argymell i chi wneud cais mor gynted â phosib os nad ydych eisoes wedi gwneud hyn.

Dyddiad terfynol ar gyfer gwneud ceisiadau

Gallwch wneud cais am hyd at 9 mis ar ôl dechrau’ch blwyddyn academaidd. Os wnewch gais wedi hyn, does dim sicrwydd y byddwch yn derbyn unrhyw gyllid.^ Nôl i’r brig