Delwedd o: myfyriwr

Rheolau astudio blaenorol

Os yr ydych wedi astudio o’r blaen ac mae gennych radd Anrhydedd o brifysgol neu goleg yn y DU yna:

  • efallai na fyddwch yn gymwys am unrhyw gefnogaeth; neu
  • fydd eich hawl wedi ei gyfyngu am rai blynyddoedd.

I ddeall sut mae hyn yn effeithio arnoch, y rheol gyffredinol yw eich bod yn gymwys ar gyfer cefnogaeth myfyriwr am gyfnod eich cwrs addysg uwch ynghyd ag un flwyddyn lle na gyflawnwyd cymhwyster. Fodd bynnag, caiff y gefnogaeth ei leihau gan nifer y blynyddoedd yr ydych eisoes wedi eu hastudio.

Caiff hyn ei ddangos yn y fformwla isod:

Hyd y cwrs newydd + 1 blwyddyn – cwrs blaenorol = x blynyddoedd

Er enghraifft:

Dechreuodd Jane ei chwrs newydd llawn-amser yn y flwyddyn academaidd 2013/14 ond fe wnaeth ond gwblhau 2 flynedd o astudiaeth. Mae nawr yn dymuno dychwelyd i astudio’n llawn-amser. Mae ei chwrs newydd yn 3 mlynedd o hyd.

Hyd cwrs newydd Jane (3) +1 blwyddyn-astudiaeth blaenorol Jane (2) = 2 flynedd

Golyga hyn gall Jane dderbyn dwy flynedd o gyllid ar gyfer ei chwrs addysg uwch newydd. Bydd yn rhaid iddi gyllido un flwyddyn ei hunan.

Gan fod arian yn cael ei wobrwyo yn y flwyddyn olaf o gwrs newydd a phob blwyddyn blaenorol sy’n cael ei hariannu, bydd angen i Jane hunan-ariannu blwyddyn gyntaf ei chwrs. Golyga hyn na fydd yn gallu ceisio am Fenthyciad Ffi Dysgu neu Grant Dysgu Llywodraeth Cymru/ Grant Cefnogi Arbennig; fe fyddai, er hynny, yn gallu parhau i wneud cais am Fenthyciad Cynnal a grantiau atodol fel Lwfansau Myfyrwyr Anabl yn ei blwyddyn o hunan-ariannu.

Astudiaeth flaenorol a hunangefnogaeth

Os na wnaethoch gais am gyllid i fyfyrwyr ar gyfer eich cwrs addysg uwch blaenorol, neu os oedd incwm eich cartref yn rhy uchel i chi gael cyllid i fyfyrwyr, bydd hyn yn dal i gael ei ystyried yn astudiaeth flaenorol. Mae hyn oherwydd y byddai’ch cwrs dal wedi cael cyllid cyhoeddus hyd yn oed os na chawsoch unrhyw gyllid i fyfyrwyr eich hun.

Rhesymau Personol Cymhellol

Os na wnaethoch gwblhau eich cwrs blaenorol ac mae gennych resymau cymhellol dros hyn, efallai y byddwch yn gymwys ar gyfer cyllid ychwanegol ar y termau yma. Rhaid i chi ddarparu tystiolaeth o hyn:

Yn dibynnu ar eich amgylchiadau gall hyn fod yn:

  • dystiolaeth feddygol oddi wrth eich meddyg;
  • tystiolaeth oddi wrth y Gwasanaethau Cymdeithasol; neu
  • tystiolaeth oddi wrth y gwasanaeth cynghori myfyriwr yn eich prifysgol neu goleg sy’n profi eich argyfwng personol neu deuluol.

Caiff eich rhesymau cymhellol eu hystyried yn ofalus cyn caiff penderfyniad ei wneud am eich hawl.^ Nôl i’r brig