Delwedd o: myfyrwraig a thiwtor

Grant Teithio


Os ydych chi’n mynychu lleoliad clinigol yn y DU neu’n astudio tramor fel rhan o’ch cwrs, gallech fod yn gymwys am Grant Teithio i helpu gyda’ch costau teithio.

Gallwch gael grant tuag at gostau rhesymol i deithio i ac oddi o:

  • y man yn y DU lle cynhelir eich hyfforddiant clinigol; neu
  • y wlad y mae’n rhaid i chi fynd iddi os ydych chi’n astudio tramor.

Os ydy eich incwm cartref yn llai na £59,200 bydd disgwyl i chi dalu’r£303 cyntaf eich hun.

Os yr ydych yn ceisio am gyllid myfyriwr nad yw wedi ei seilio ar incwm eich cartef, neu bod eich incwm cartref yn £59,200 neu’n fwy bydd disgwyl i chi dalu’r £1000 cyntaf eich hun.

Os oes gennych gostau teithio ychwanegol oherwydd bod gennych anabledd neu anhawster dysgu penodol, dylech wneud cais am Lwfans Myfyrwyr Anabl yn lle hynny.

Yn ogystal â Grant Teithio, gallwch gael help hefyd i dalu am gost yswiriant meddygol, costau fisa a brechiadau.

Sut i wneud cais

Os ydych chi’n astudio neu’n gweithio tramor fel rhan o’ch cwrs, a’ch bod chi am wneud cais am grant tuag at eich costau teithio, dylech lenwi Ffurflen Cwrs Tramor

Os ydych chi’n astudio neu’n gweithio tramor fel rhan o’ch cwrs, a’ch bod chi eisoes wedi anfon Ffurflen Cwrs Tramor atom a’ch bod am hawlio am gostau teithio rydych chi eisoes wedi talu amdanynt, dylech lenwi ffurflen Hawlio Costau Astudio Tramor.

Os ydych chi ar leoliad clinigol, byddwn yn anfon y ffurflen y mae arnoch ei hangen yn awtomatig ar ôl i chi gyflwyno’ch cais am gyllid i fyfyrwyr.

^ Nôl i’r brig