Delwedd o: myfyrwraig

Grant Gofal Plant a Lwfans Rhieni sy’n Dysgu


Yn dibynnu ar eich amgylchiadau, efallai y cewch gymorth ychwanegol os oes gennych blant sy’n ddibynnol arnoch.

Byddwn yn ystyried incwm eich cartref, statws priodasol a nifer y plant sydd gennych. Bydd hyn yn ein helpu ni i gyfrifo a allwch gael cymorth ychwanegol a faint gallwch chi ei gael.

Diweddariad COVID-19

Os ydych chi’n gorfod astudio ar-lein o’r cartref yn 2020 i 2021 yn hytrach na mynychu’ch cwrs ar y campws yn eich prifysgol neu goleg, bydd dal gennych hawl i unrhyw Grantiau Dibynyddion rydych chi’n cymhwyso amdanynt.

Grant Gofal Plant

Gallwch dderbyn Grant Gofal Plant tuag at gostau gofal plant os oes gennych blant sy’n derbyn gofal plant cofrestredig a chymeradwy.

Yn y flwyddyn academaidd 2020/21 gallwch dderbyn hyd at 85% o’ch costau gofal plant hyd at uchafswm o:

   • £174.22 yr wythnos ar gyfer un plentyn; neu
   • £298.69 yr wythnos ar gyfer dau neu fwy o blant.

Ni fyddwch yn cymhwyso am y grant hwn os ydych chi neu’ch partner yn hawlio elfen gofal plant y Credydau Treth Gwaith neu’r Credyd Cynhwysol, Gofal Plant Di-dreth gan Gyllid a Thollau Ei Mawrhydi (HMRC) neu grantiau gofal plant a ariennir gan y GIG.

Byddwn yn ystyried incwm eich cartref, statws priodasol a faint o blant sydd gennych i gyfrifo a oes gennych hawl i’r grant gofal plant a faint gallwch chi ei gael.

Mae eich hawl i Grant Gofal Plant yn dibynnu ar eich incwm, incwm eich partner, plant ac unrhyw ddibynyddion eraill.

Os nad oes gennych ddarparwr gofal plant ar yr amser y byddwch yn gwneud eich cais, gallwch cael eich asesu ar gyfer Grant Gofal Plant ond yr uchafswm fydd £134.70 yr wythnos neu 85% o’r gwir gostau, pa bynnag sy’n is. Caiff ail asesiad ei wneud gan ddefnyddio eich costau llawn unwaith y byddwch wedi darparu manylion eich darparwr.

Sut mae gwneud cais

Gallwch wneud cais am Grant Gofal Plant drwy gwblhau Ffurflen Gais Grant Gofal Plant. (CCG1). Os wnewch nodi ar eich cais cyllid myfyriwr eich bod am geisio am Grant Gofal Plant fe wnawn ni anfon copi o’r ffurflen atoch.

Llenwch Ffurflen CCG1 gyda manylion am:

 • blant
 • manylion darparwr cofrestredig gofal plant a
 • gostau wythnosol amcangyfrif cywir wythnosol.

Mae hefyd yn bwysig eich bod yn cofio arwyddo a dyddio’r ffurflen.

Rhaid i chi ddarparu tystiolaeth o’r plant sy’n ddibynnol arnoch.

Rhaid i chi a’ch darparwr Gofal Plant gadarnhau gwir gostau gofal plant– drwy anfon Cadarnhad Costau Gofal Plant (CCG2). Caiff hyn ei anfon atoch ar 3 phwynt yn ystod y flwyddyn, fel arfer wedi 8 a 21 wythnos o ddechrau eich blwyddyn academaidd ac eto ar ddiwedd eich cwrs. Mae’n bwysig bod y ffurflen sydd wedi ei llenwi’n gywir ac yn gyflawn yn cael ei dychwelyd atom o fewn 6 wythnos o’r CCG2 yn cael ei dderbyn neu caiff eich gofal plant ei ddiddymu.

Caiff y CCG2 ei anfon atoch pan fydd angen i chi ei chwblhau. Sicrhewch bod eich ffurflenni wedi eu harwyddo a’u dyddio gan eich darparwr (wyr) gofal plant.

Sut caiff ei dalu?

Caiff Grant Gofal Plant ei dalu’n uniongyrchol i’ch cyfrif banc ar ddechrau pob tymor. Bydd hyn ond yn digwydd wedi i chi gofrestru ar eich cwrs a bod eich presenoldeb wedi ei gadarnhau gan eich prifysgol neu goleg.

Yna rhaid i chi sicrhau eich bod yn talu eich darparwr (wyr) gofal plant cofrestredig.

Osgoi gordalu grant

I osgoi Gordalu Grant Gofal Plant, byddwch mor gywir ag y medrwch panfyddwch yn cwblhau eich ffurflen CCG1. Os oes gennych ddarparwr gofal plant, bydd gofyn i chi ddarparu amcangyfrif, ond os ydych yn gor amcangyfrif, caiff unrhyw or-daliadau eu didynnu o daliadau yn y dyfodol.

Os yr ydych wedi gadael eich cwrs, bydd rhaid i chi dalu yn ôl unrhyw or-daliad grant. Byddwn yn cysylltu gyda chi i drefnu ad-daliad.

Lwfans Rhieni sy’n Dysgu

Mae Lwfans Rhieni sy’n Dysgu (PLA) yn gymorth ychwanegol sy’n bwriadu talu rhai o’r costau ychwanegol a achosir gan fyfyrwyr sydd â phlant.

Yn y flwyddyn academaidd 2020/21, yr uchafswm y gallwch ei gael ar gyfer PLA yw £1,766 pob blwyddyn. Gallwch ond wneud cais ar gyfer PLA os bod un o’ch plant yn ddibynnol arnoch yn ariannol, difater ei oedran.

Byddwn yn ystyried incwm eich cartref, eich statws priodasol a faint o blant sydd gennych i gyfrifo a oes gennych hawl i’r Lwfans Dysgu i Rieni a faint gallwch chi ei gael.

Rhaid i chi ddarparu tystiolaeth o’r plant sy’n ddibynnol arnoch.

A oes rhaid ei dalu yn ôl?

Nac oes, oni chi beidio â gadael eich cwrs, or-amcangyfrif eich ymrwymiadau ariannol neu fod newid i’ch amgylchiadau sy’n golygu bod gor-daliad wedi digwydd.

Sut caiff ei dalu?

Caiff Lwfans Rhieni sy’n Dysgu ei dalu’n uniongyrchol i’ch cyfrif banc ar ddechrau pob tymor. Bydd hyn ond yn digwydd wedi i chi gofrestru ar eich cwrs a bod eich presenoldeb wedi ei gadarnhau gan eich prifysgol neu goleg.

Tystiolaeth o’r plant sy’n ddibynnol arnoch

Os yr ydych yn gwneud cais am Grant Gofal Plant neu Lwfans Rhieni sy’n Dysgu bydd rhaid i chi anfon y dystiolaeth ganlynol:

Tystiolaeth o’r plentyn sy’n dibynnu arnoch

Anfonwch gopi o un o’r canlynol:

     • tystysgrif geni ar gyfer pob un plentyn;
     • tystysgrif o Frodoraeth ar gyfer pob plentyn; neu
     • ddogfennaeth y Swyddfa Gartref yn cadarnhau enwau a dyddiadau geni eich plant.

Tystiolaeth bod eich plant yn ddibynnol arnoch

Anfonwch gopi o un o’r canlynol:

     • eich Credydau Treth Plant mwyaf diweddar neu Hysbysiad Gwobr Credyd Cynhwysol yn enwi eich plant, neu
     • holl dudalennau eich llythyr Budd-dal Plant yn enwi pob plentyn.

Unrhyw beth arall y dylech wybod amdano?

Os yr ydych yn ceisio am Grant Gofal Plant, Lwfans Dysgu i Rieni sy’n Dysgu neu Grant Oedolion Dibynnol ac mae incwm eich dibynyddion plant neu oedolyn wedi gostwng gan o leiaf 15% ers y flwyddyn dreth a ofynnit ar eich cais, gallwch ofyn am eu hincwm i gael eu hasesu ar sail y flwyddyn dreth bresennol.

Os ydych chi wedi llanw eich cais cyllid myfyrwyr, ac yn awr eisiau ymgeisio am Grant Oedolion Dibynnol, Lwfans Dysgu i Rieni a/neu Grant Gofal Plant dylech lanw'r cais ar gyfer ffurflen Grantiau Dibynyddion isod.

Os yr ydych yn gwneud cais am Grant Gofal Plant mae hefyd angen i chi gwblhau ffurflen Grant Gofal Plant

^ Nôl i’r brig