Myfyrwyr llawn amser newydd sy'n dechrau cwrs yn 2018/19

Trosolwg o’r cyllid myfyrwyr sydd ar gael i fyfyrwyr llawn-amser newydd sy’n dechrau eu cwrs yn ystod blwyddyn academaidd 2018/2019.

Os ydych yn fyfyriwr llawn-amser newydd sy’n dechrau cwrs yn 2019/20, dyma gyfle i chi ddarganfod pa gyllid myfyrwyr y gallai fod yn bosibl i chi ei gael

Cefnogaeth ffioedd dysgu

Gallech gael Benthyciad Ffïoedd Dysgu gwerth hyd at £9,250 os ydych yn astudio mewn prifysgol neu goleg cymwys yn y DU.

Nid oes cyfyngiadau ar y ffïoedd y gall prifysgolion neu golegau preifat yng Nghymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon, neu ddarparwyr cofrestredig cymeradwy yn Lloegr, eu codi.

Os nad ydych yn siŵr a yw cwrs yn gymwys ar gyfer cyllid myfyrwyr, gofynnwch i’r brifysgol neu’r coleg.

Y cymorth sydd ar gael yn 2018/19

Y Benthyciad Ffïoedd Dysgu sydd ar gael

Yn astudio mewn prifysgol neu goleg cyhoeddus yng Nghymru

£9,000

Yn astudio mewn prifysgol neu goleg cyhoeddus yn yr Alban neu Ogledd Iwerddon

£9,250

Yn astudio mewn prifysgol neu goleg preifat yng Nghymru, yr Alban neu Ogledd Iwerddon

£6,165

Yn astudio gyda darparwr cofrestredig cymeradwy yn Lloegr

£9,250

Llog ar eich Benthyciad Ffioedd Dysgu

Gallwch ddarganfod pa log fydd yn cael ei godi arnoch drwy fynd i GOV.UK

Sut y caiff y benthyciad ei dalu?

Caiff y Benthyciad Ffïoedd Dysgu ei dalu’n uniongyrchol i’ch prifysgol neu’ch coleg.

Oes unrhyw beth arall y dylech ei wybod?

Nid yw’r Benthyciad Ffïoedd Dysgu yn cael ei asesu ar sail incwm, sy’n golygu nad yw eich hawl i gael y benthyciad yn dibynnu ar incwm eich cartref.

Os byddwch yn tynnu’n ôl o’r brifysgol neu’r coleg ar ôl bod yn bresennol ar ddiwrnod cyntaf y tymor, mae’n bosibl y bydd yn rhaid i chi ad-dalu cyfran o’ch ffïoedd. Os oes angen i chi drafod hynny ymhellach, dylech gysylltu â’ch prifysgol neu’ch coleg.

Ffurflen Gofyn am Fenthyciad Ffïoedd Dysgu

Os ydych eisoes wedi gwneud cais am gyllid myfyrwyr, y ffordd gyflymaf a’r ffordd hawsaf o newid swm y Benthyciad Ffïoedd Dysgu yr ydych am ei gael yw drwy fewngofnodi i’ch cyfrif ar-lein

Fel arall, gallwch lenwi a dychwelyd y ffurflen hon:

Help gyda chostau byw

Mae benthyciadau a grantiau ar gael i'ch helpu chi yn ystod eich cwrs.

 • Grant Dysgu Llywodraeth Cymru
 • Grant Cymorth Arbennig
 • Benthyciad Cynhaliaeth

Grant Dysgu Llywodraeth Cymru

Gall y rhan fwyaf o fyfyrwyr gael cymysgedd o grantiau a benthyciadau i helpu gyda’u costau byw.

Bydd swm y grant y gallwch ei gael yn dibynnu ar incwm eich cartref, ond bydd y rhan fwyaf o fyfyrwyr llawn-amser yn cael grant sy’n werth o leiaf £1,000.

Mae’r tabl canlynol yn dangos faint o grant sydd ar gael gan Lywodraeth Cymru:

Incwm eich cartref

Yn byw gartref gyda’ch rhieni

Yn byw oddi cartref ac yn astudio y tu allan i Lundain

Yn byw oddi cartref ac yn astudio yn Llundain

£18,370 neu lai

£6,885

£8,100

£10,124

£20,000

£6,651

£7,817

£9,760

£30,000

£5,209

£6,078

£7,526

£40,000

£3,767

£4,339

£5,291

£50,000

£2,326

£2,600

£3,056

£59,200 neu fwy

£1,000

£1,000

£1,000

A oes angen ad-dalu’r grant?

Nid oes angen ad-dalu’r grant oni bai eich bod yn gadael eich cwrs neu bod eich amgylchiadau’n newid a bod hynny’n arwain at ordaliad

Sut y caiff y grant ei dalu?

Caiff Grant Dysgu Llywodraeth Cymru ei dalu’n uniongyrchol i mewn i’ch cyfrif banc ar ddechrau pob tymor. Dim ond ar ôl i chi gofrestru ar eich cwrs ac ar ôl i’ch prifysgol neu’ch coleg gadarnhau eich presenoldeb y bydd y grant yn cael ei dalu i mewn i’ch cyfrif.

Grant Cymorth Aerbennig

Uchafswm y Grant Cymorth Arbennig sydd ar gael yn ystod blwyddyn academaidd 2018/19 yw £5,161.

Bwriad y Grant Cymorth Arbennig yw helpu gyda chostau megis llyfrau, offer y cwrs a theithio. Fodd bynnag, yn wahanol i Grant Dysgu Llywodraeth Cymru, ni fydd y Grant Cymorth Arbennig yn effeithio ar swm y Benthyciad Cynhaliaeth y gallai fod gennych hawl i’w gael. Yn ogystal, nid yw’r grant yn cael ei ystyried yn incwm wrth gyfrifo Credydau Treth neu fudd-daliadau’n seiliedig ar incwm.

Mae’n bosibl y byddwch yn gymwys i gael Grant Cymorth Arbennig os yw unrhyw un o’r canlynol yn berthnasol i chi:

 • os ydych yn rhiant sengl;
 • os yw eich partner yn fyfyriwr hefyd ac os oes un ohonoch neu os yw’r ddau ohonoch yn gyfrifol am blentyn, neu berson ifanc dan 20 oed sydd mewn addysg lawn-amser islaw lefel addysg uwch;
 • os oes gennych anabledd ac os ydych yn gymwys i gael y Premiwm Anabledd neu’r Premiwm Anabledd Difrifol;
 • os ydych yn fyddar ac yn gymwys i gael Lwfansau Myfyrwyr Anabl;
 • os ydych wedi eich trin fel person sy’n methu â gweithio ers o leiaf 28 wythnos;
 • os oes gennych anabledd ac os ydych yn gymwys i gael Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn seiliedig ar Incwm;
 • os ydych yn gymwys i gael Budd-dal Tai;
 • os ydych yn gymwys i gael yr elfen dai sy’n perthyn i Gredyd Cynhwysol;
 • os oes gennych hawl i gael Taliad Annibyniaeth Personol;
 • os oes gennych hawl i gael Taliad Annibyniaeth y Lluoedd Arfog;
 • os oes gennych hawl i gael Lwfans Byw i’r Anabl;
 • os ydych yn aros i ailymuno â chwrs ar ôl cymryd amser a gytunwyd i ffwrdd ohono oherwydd salwch neu gyfrifoldeb gofalu sydd bellach wedi dod i ben; neu
 • os ydych yn 60 oed neu’n hŷn.

A oes angen ad-dalu’r grant?

Nid oes angen ad-dalu’r grant oni bai eich bod yn gadael eich cwrs neu bod eich amgylchiadau’n newid a bod hynny’n arwain at ordaliad.

Sut y caiff y grant ei dalu?

Caiff y Grant Cymorth Arbennig ei dalu’n uniongyrchol i mewn i’ch cyfrif banc ar ddechrau pob tymor. Dim ond ar ôl i chi gofrestru ar eich cwrs ac ar ôl i’ch prifysgol neu’ch coleg gadarnhau eich presenoldeb y bydd y grant yn cael ei dalu i mewn i’ch cyfrif.

Benthyciad Cynhaliaeth

Os byddwch yn gwneud cais am fenthyciad a gaiff ei asesu ar sail incwm bydd eich incwm chi, ac incwm eich rhieni neu’ch partner, yn gallu effeithio ar uchafswm y Benthyciad Cynhaliaeth y gallwch ei gael.

Mae’r tabl canlynol yn dangos faint o Fenthyciad Cynhaliaeth sydd ar gael:

Incwm eich catref
Yn byw gyda’ch rhieni

Yn byw oddi cartref ac yn astudio y tu allan i Lundain

Yn byw oddi cartref ac yn astudio yn Llundain

Grant

Benthyciad Cynhaliaeth

Grant

Benthyciad Cynhaliaeth

Grant

£18,370 neu lai

£6,885

£765

£8,100

£900

£10,124

£1,126

£25,000

£5,930

£1,720

£6,947

£2,053

£8,643

£2,607

£35,000

£4,488

£3,162

£5,208

£3,792

£6,408

£4,842

£45,000

£3,047

£4,603

£3,469

£5,531

£4,174

£7,076

£59,200 neu fwy

£1,000

£6,650

£1,000

£8,000

£1,000

£10,250

Cyfanswm

£7,650

£9,000

£11,250

Sut y caiff y benthyciad ei dalu?

Caiff y Benthyciad Cynhaliaeth ei dalu’n uniongyrchol i mewn i’ch cyfrif banc ar ddechrau pob tymor. Dim ond ar ôl i chi gofrestru ar eich cwrs ac ar ôl i’ch prifysgol neu’ch coleg gadarnhau eich presenoldeb y bydd y grant yn cael ei dalu i mewn i’ch cyfrif.

Llog ar eich Benthyciad Cynhaliaeth

Bydd llog yn cael ei godi ar eich Benthyciad Cynhaliaeth o’r diwrnod cyntaf y bydd yr arian yn cael ei dalu i mewn i’ch cyfrif banc nes y bydd y benthyciad wedi’i ad-dalu yn llawn neu wedi’i ganslo.

Gallwch ddarganfod pa log fydd yn cael ei godi arnoch drwy fynd i GOV.UK

Ffurflen Gofyn am Fenthyciad Cynhaliaeth

Os ydych eisoes wedi gwneud cais am gyllid myfyrwyr, y ffordd gyflymaf a’r ffordd hawsaf o newid swm y Benthyciad Cynhaliaeth yr ydych am ei gael yw drwy fewngofnodi i’ch cyfrif ar-lein

Fel arall, gallwch lenwi a dychwelyd y ffurflen hon:

Canslo’n rhannol

Os byddwch yn cymryd Benthyciad Cynhaliaeth yn ystod blwyddyn academaidd 2018/19, gallai Llywodraeth Cymru ganslo hyd at £1,500 o falans eich benthyciad i fyfyrwyr pan fyddwch yn dechrau ad-dalu’r benthyciad. Pan fyddwch yn gwneud eich ad-daliad cyntaf, byddwn yn canslo hyd at £1,500 o’ch Benthyciad Cynhaliaeth yn awtomatig.

Ni fyddwch yn gymwys i gael eich benthyciad wedi’i ganslo’n rhannol os oes gennych unrhyw daliadau, costau, treuliau neu gosbau’n weddill i’w talu yng nghyswllt eich benthyciad, neu os ydych wedi torri amodau cytundeb eich benthyciad.

Grant Teithio

Os byddwch yn mynychu lleoliad clinigol yn y DU neu’n astudio dramor yn rhan o’ch cwrs, gallech fod yn gymwys i gael Grant Teithio i helpu gyda’ch costau teithio.

Gallwch gael grant tuag at gostau rhesymol teithio yn ôl ac ymlaen:

 • i’r man yn y DU lle mae eich hyfforddiant clinigol yn digwydd; neu
 • i’r wlad y mae’n rhaid i chi fynd iddi os byddwch yn astudio dramor.

Os yw incwm eich cartref yn llai na £59,200 bydd disgwyl i chi dalu’r £303 cyntaf eich hun.

Os ydych yn gwneud cais am gyllid myfyrwyr nad yw’n seiliedig ar incwm eich cartref, neu os yw incwm eich cartref yn £59,200 neu fwy bydd disgwyl i chi dalu’r £1,000 cyntaf eich hun.

Os oes gennych gostau teithio ychwanegol oherwydd eich bod yn anabl neu oherwydd bod gennych anhawster dysgu penodol, dylech wneud cais am Lwfansau Myfyrwyr Anabl yn lle hynny.

Yn ogystal â Grant Teithio, gallwch hefyd gael help i dalu am gost yswiriant meddygol a chostau fisa a brechiadau.

Mae grantiau ychwanegol ar gael i’ch cynorthwyo gyda’ch astudiaethau, yn dibynnu ar eich amgylchiadau personol.

Os hoffech wneud cais am gyllid myfyrwyr, ewch i’n tudalen Sut a phryd i wneud cais^ Nôl i’r brig