Myfyrwyr llawn amser newydd sy'n cychwyn cwrs yn 2017/18

Trosolwyg o gyllid myfyriwr sydd ar gael i fyfyrwyr llawn-amser newydd sy'n dechrau ar eu cwrs yn y flwyddyn academaidd 2017/18.

Os yr ydych yn fyfyriwr llawn-amser newydd yn dechrau cwrs yn 2018/19, darganfyddwch pa gyllid myfywiwr efallai y gallwch ei gael

Cefnogaeth ffioedd dysgu

Gallwch wneud cais am Fenthyciad Ffi Dysgu a Grant Ffi i'ch helpu chi dalu am ffioedd dysgu a godir gan eich prifysgol neu goleg.

Cefnogaeth ar gael yn 2017/18Uchafswm y gallwch cael eich codiBenthyciad Ffi Dysgu ar gaelGrant Ffi ar gael
Astudio mewn prifysgol cyhoeddus neu goleg yng Nghymru £9,000 £4,046 £4,954
Astudio mewn prifysgol gyhoeddus neu goleg yn Lloegr, Gogledd Iwerddon neu’r Alban £9,250 £4,296 £4,954
Astudio mewn prifysgol preifat neu goleg yn y DU ar gwrs wedi ei ddynodi gan Lywodraeth Cymru Dim cyfyngiadau £6,165 Dim Grant Ffi ar gael

Os yr ydych yn astudio mewn prifysgol neu goleg cyhoeddus yn Lloegr, Gogledd Iwerddon neu yn yr Alban, sy'n codi £9,000 neu lai, yr uchafswm o Fenthyciad Ffi Dysgu ar gael fydd £4,046.

Gallwch ddewis cymryd y Grant Ffi yn unig ond bydd angen, i chidalu'r swm cywerth i'r Ffi Benthyciad Dysgu sydd ar gael yn gyntaf, yn uniongyrchol i'r brifysgol neu goleg eich hun.

Llog ar eich Benthyciad Ffioedd Dysgu

Bydd llog yn cael ei godi ar eich Benthyciad Ffi Dysgu o'r diwrnod cyntaf caiff arian ei dalu i'ch prifsygol neu goleg hyd nes bydd bentyciad wedi ei ad-dalu'n llawn neu ei ganslo.

Gallwch ddarganfod pa fath o log y bydd yn cael ei godi arnoch drwy ymweld â’n Canllaw Ad-dalu Dechrau Cyflym

Sut caiff ei dalu?

Mae’r Benthyciad Ffi Dysgu a’r Ffi Grant yn cael eu talu yn uniongyrchol i’ch prifysgol neu goleg.

Unrhyw beth arall y dylech ei wybod?

Nid yw’r Benthyciad Ffi Dysgu na’r Ffi Grant wedi eu hasesu ar incwm, sy’n golygu nad yw eich hawl ar y rhain yn dibynnu ar eich incwm cartref.

Os yr ydych yn tynnu'n ôl o’ch prifysgol neu goleg wedi mynychu’r diwrnod cyntaf, efallai y byddwch yn atebol i dalu rhai o’ch ffioedd. Os ydych am drafod hyn ymhellach, cysylltwch gyda’ch prifysgol neu goleg.

Cymorth gyda chostau byw

Mae benthyciadau a grantiau ar gael i'ch helpu chi yn ystod eich cwrs.

 • Benthyciad Cynnal
 • Grant Dysgu Llywodraeth Cymru
 • Grant Cefnogaeth Arbennig

Benthyciad Cynnal

Uchafswm o Fenthyciad Cynnal ar gyfer myfyrwyr newydd ydy:

Eich trefniadau byw yn ystod amser y tymorBenthyciad ar gael ar gyfer 2017/18 wedi ei selio ar incwm eich cartrefBenthyciad ar gael ar gyfer 2017/18 heb ei selio ar incwm eich cartref
Byw yn y cartref rhieniol £5,358 £4,019
Byw oddi cartref ac yn astudio mewn prifysgol neu goleg tu allan i Lundain. £6,922 £5,191
Byw oddi cartref ac yn astudio mewn prifysgol neu goleg yn Llundain £9,697 £7,273
Astudio tramor £8,253 £6,190

Mae’r uchafswm o Fenthyciad Cynnal y gallwch ei gael yn cael ei effeithio gan eich incwm neu incwm eich rhieni neu bartner os ydych yn ceisio am fenthyciad incwm wedi ei asesu.

Cyrsiau hirach

Os mae eich cwrs yn hirach na 30 wythnos amser tymor a 3 diwrnod, gallwch dderbyn swm ychwanegol o fenthyciad yn wythnosol i’ch helpu gyda chostau byw:

Eich trefniadau byw yn ystod amser y tymorBenthyciad ar gael ar gyfer 2017/18
Byw yn y cartref rhieniol £80
Byw oddi cartref ac yn astudio mewn prifysgol neu goleg tu allan i Lundain. £120
Byw oddi cartref ac yn astudio mewn prifysgol neu goleg yn Llundain £153
Astudio tramor £166

Llog ar eich Benthyciad Cynnal

Bydd llog yn cael ei godi ar eich Benthyciad Cynnal o’r diwrnod cyntaf y mai’r arian yn cael ei dalu i’ch cyfrif hyd nes bod y benthyciad yn cael ei ad-dalu’n llawn neu ei ganslo.

Gallwch ddarganfod pa fath o log y bydd yn cael ei godi arnoch drwy ymweld â’n Canllaw Ad-dalu Dechrau Cyflym

Sut caiff ei dalu?

Caiff y Benthyciad Cynnal ei dalu’n uniongyrchol i’ch cyfrif banc ar ddechrau pob tymor. Bydd hyn ond yn digwydd wedi i chi gofrestru ar eich cwrs ac mae eich presenoldeb wedi ei gadarnhau gan eich prifysgol neu goleg.

Polisi canslad rhannol

Os yr ydych yn cymryd Benthyciad Cynnal drwy Gyllid Myfyrwyr Cymru yn y flwyddyn academaidd 2016/17 neu 2017/18, fe allech gael fyny hyd at £1,500wedi ei ganslo oddi ar eich balans benthyciad myfyriwr gan Lywodraeth Cymru pan fyddwch yn dechrau ad-dalu.

Unwaith y byddwch yn gwneud eich ad-daliad cyntaf, byddwn yn canslo hyd at £1,500 oddi ar eich Benthyciad Cynnal yn awtomatig.

Ni fyddwch yn gymwys am gansliad rhannol os oes gennych unrhyw gostau, treuliau neu gosbau sy’n weddill mewn perthynas â’ch benthyciad neu os ydych wedi torri eich cytundeb benthyciad.Grant Dysgu Llywodraeth Cymru

Gallwch wneud cais am Grant Dysgu Llywodraeth Cymru os mae eich incwm cartref trethadwy yn £50,020 neu’n is.

Byddwch yn gymwys am yr uchafswm os mae eich incwm cartref yn £18,370 neu’n llai.

Incwm CartrefGrant ar gael ar gyfer 2017/18
£18,370 £5,161
£30,000 £2,099
£40,000 £734
£50,100 £0

A oes rhaid ei dalu yn ôl?

Nac oes, onid y byddwch yn gadael eich cwrs neu fod newid yn eich amgylchiadau sy’n golygu bod ad-daliad.

Sut caiff ei dalu?

Caiff Grant Dysgu Llywodraeth Cymru ei dalu’n uniongyrchol i’ch cyfrif banc ar ddechrau pob tymor. Bydd hyn ond yn digwydd unwaith i chi gofrestru ar eich cwrs a bod eich presenoldeb wedi ei gadarnhau gan eich prifysgol neu goleg.

Grant Cefnogaeth Arbennig

Y cyfanswm o Grant Cefnogaeth Arbennig ar gael yn y flwyddyn academaidd 2017/18 ydy £5,161 pob blwyddyn.

Mae’r Grant Cefnogaeth Arbennig yn bwriadu eich cynorthwyo gyda chostau megis llyfrau, cyfarpar cwrs a theithio. Er hynny, yn annhebyg i Grant Dysgu Llywodraeth Cymru, ni fydd hyn yn effeithio ar swm y Benthyciad Cynnal efallai y byddwch yn gymwys i’w dderbyn. Yn ychwanegol, nid yw’r grant yn cyfrif fel incwm pan fyddwch yn datrys unrhyw fudd-daliadau sy’n ymwneud â’ch incwm neu Gredydau Treth.

Efallai y byddwch yn gymwys ar gyfer derbyn Grant Cefnogaeth Arbennig os bod un o’r canlynol yn berthnasol i chi:

 • Os ydych yn rhiant sengl;
 • Mae eich partner hefyd yn fyfyriwr ac mae un neu’r ddau ohonoch yn gyfrifol am blentyn, neu berson ifanc o dan 2- sydd mewn addysg llawn-amser ac o dan lefel addysg uwch;
 • mae gennych anabledd ac rydych yn gymwys ar gyfer derbyn Premiwm Anabledd neu Bremiwm Anabledd Difrifol;
 • rydych yn fyddar ac yn gymwys ar gyfer Lwfansau Myfyrwyr Anabl;
 • rydych wedi cael eich trin fel analluog i weithio am o leiaf 28 wythnos;
 • Mae gennych anabledd ac rydych yn gymwys ar gyfer Lwfans Cyflogaeth a Chefnogaeth sy’n berthnasol i incwm;
 • Yr ydych yn gymwys ar gyfer Budd-dal Tai
 • Yr ydych yn gymwys ar gyfer elfen Tai o Gredyd Cyffredinol
 • Yr ydych yn gymwys ar gyfer Taliad Annibynnol Personol (PIP)
 • yr ydych yn gymwys ar gyfer Taliad Annibynnol y Lluoedd Arfog (AFIP)
 • yr ydych yn gymwys ar gyfer Lwfans Byw i’r Anabl (DLA)
 • yr ydych yn aros i ddychwelyd i’ch cwrs wedi i chi gytuno cymryd hoe o’r cwrs oherwydd afiechyd neu gyfrifoldeb gofal sydd nawr wedi dod i ben; ne
 • yr ydych yn 60 neu’n hŷn.

Byddwch ond yn gymwys ar gyfer naill ai Grant Dysgu Llywodraeth Cymru neu Grant Cefnogaeth Arbennig. Os nad ydych yn siŵr pa grant i wneud cais amdano, gallwch gysylltu gyda ni.

A oes rhaid ei dalu yn ôl?

Nac oes, onid i chi adael eich cwrs neu mae newid yn eich amgylchiadau sy’n arwain at or-daliad.

Sut caiff ei dalu?

Caiff y Grant Cefnogaeth Arbennig ei dalu’n uniongyrchol i’ch cyfrif banc ar ddechrau pob tymor.Bydd hyn ond yn digwydd pan fyddwch wedi cofrestru ar eich cwrs a bod eich presenoldeb wedi ei gadarnhau gan eich prifysgol neu goleg.

Grant Teithio

Os ydych chi'n mynychu lleoliad clinigol yn y DU neu’n astudio tramor fel rhan o’ch cwrs, gallech fod yn gymwys am Grant Teithio i helpu gyda’ch costau teithio. Bydd Grant Teithio ond yn talu am gostau teithio rhesymol a bydd disgwyl i chi dalu’r £303 cyntaf eich hun.

Gallwch gael grant tuag at gostau rhesymol i deithio i ac oddi o:

 • y man yn yDU lle cynhelir eich hyfforddiant clinigol; neu
 • y wlad y mae’n rhaid i chi fynd iddi os ydych chi’n astudio tramor.

Yn ogystal â Grant Teithio, gallwch gael help hefyd i dalu am gost yswiriant meddygol, costau fisa a brechiadau. Os oes gennych gostau teithio ychwanegol oherwydd bod gennych anabledd neu anhawster dysgu penodol, dylech wneud cais am Lwfans Myfyrwyr Anabl yn lle hynny.

Mae grantiau ychwanegol ar gael i’ch cynorthwyo gyda’ch astudiaethau, yn dibynnu ar eich amgylchiadau personol.

Os yr ydych am geisio am gyllid myfyriwr, ymwelwch â’n tudalen Sut a phryd mae gwneud cais^ Nôl i’r brig