Cyllid myfyrwyr yn 2019/20

Trosolwg o'r cyllid myfyriwr sydd ar gael i fyfyrwyr llawn amser newydd sy'n dechrau ar eu cwrs yn y flwyddyn academaidd 2019/20.

Mae holl ffigurau 2019/20 yn amodol ar gymeradwyaeth Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

Am ddiweddariadau am sut a phryd i ymgeisio am 2019/20, edrychwch ar ein Hadran Newyddion Diweddaraf

Tra fyddwch yn y brifysgol neu'r coleg, bydd gennych ddau brif gost - ffioedd dysgu a chostau byw. Er mwyn helpu i dalu'r costau yma, y prif fathau o gyllid yw Benthyciadau Ffi Dysgu a Benthyciadau Cynnal (y mae angen eu talu'n ôl) a grantiau a bwrsariaethau (nad oes angen eu talu’n ôl).

Ni fydd yn rhaid i'r mwyafrif o fyfyrwyr dalu unrhyw beth ymlaen llaw am eu cwrs.

Beth medrwch chi ei gael

Mae grantiau a benthyciadau ar gael i'ch helpu trwy eich cwrs.Benthyciad Ffi Dysgu

Gall prifysgolion a cholegau godi fyny hyd at uchafswm o £9,250 y flwyddyn mewn ffioedd dysgu

Benthyciad Ffi Dysgu sydd ar gael
Astudio mewn prifysgol cyhoeddus neu goleg yng Nghymru £9,000
Astudio mewn prifysgol cyhoeddus neu goleg yng ngweddill y DU £9,250
Astudio cwrs cymeradwy mewn prifysgol preifat neu goleg yn y DU £6,165

Gellir cymryd Benthyciad Ffi Dysgu i dalu am y ffioedd a chaiff hyn ei dalu’n uniongyrchol i'ch prifysgol neu goleg. Os yw'r ffi dysgu a godir gan eich prifysgol neu goleg yn fwy na'r Benthyciad Ffi Dysgu sydd ar gael, yna bydd yn rhaid i chi ariannu'r gwahaniaeth eich hun (gallai hyn fod yn wir am brifysgol neu goleg a ariennir yn breifat).

Nid yw'r Benthyciad Ffi Dysgu wedi'i seilio ar incwm eich cartref.

Help gyda chostau byw

Gallwch gael cymysgedd o grantiau a benthyciadau i helpu i dalu am eich costau byw fel rhent a biliau. Mae'r swm y gallwch ei gael yn dibynnu ar incwm eich cartref a ble rydych chi'n byw ac yn astudio.

Gallech gael grant o hyd at;

  • £10,124 os ydych chi'n byw oddi cartref ac yn astudio yn Llundain
  • £8,100 os ydych chi'n byw oddi cartref y tu allan i Lundain neu
  • £6,885 os ydych chi'n byw gyda'ch rhieni.

Bydd swm y grant a gewch yn dibynnu ar incwm eich cartref, ond bydd y rhan fwyaf o fyfyrwyr llawn amser yn cael grant o leiaf £1,000. Yna cewch Benthyciad Cynnal i fynd â chi tuag at y swm llawn a ddangosir yn y tabl yma.

Incwm cartrefByw gyda’ch rhieniByw oddi cartref, ac yn astudio y tu allan i LundainByw oddi cartref, ac yn astudio yn Llundain
Grant Benthyciad Grant Benthyciad Grant Benthyciad
£18,370 or less £6,885 £955 £8,100 £1,125 £10,124 £1,406
£25,000 £5,930 £1,910 £6,947 £2,278 £8,643 £2,887
£35,000 £4,488 £3,352 £5,208 £4,017 £6,408 £5,122
£45,000 £3,047 £4,793 £3,469 £5,756 £4,174 £7,356
£59,200 or more £1,000 £6,840 £1,000 £8,225 £1,000 £10,530
Cyfanswm £7,840 £9,225 £11,530

Fel rheol, nid oes rhaid talu grantiau yn ôl, ond mae'n rhaid i chi dalu'n ôl unrhyw fenthyciadau rydych chi'n eu benthyg.

Grant Gofal Plant

Gallwch dderbyn Grant Gofal Plant (CCG) fyny hyd at 85% o gost eich gofal plant os oes gennych blant mewn gofal plant cofrestredig neu gymeradwy. Ni fyddwch yn gymwys ar gyfer y grant yma os ydych chi neu'ch partner yn hawlio elfen gofal plant Credydau Treth Gwaith, Credyd Cynhwysol, Gofal Plant di-dreth gan Gyllid a Thollau EM neu grantiau gofal plant a ariennir gan y GIG.

Uchafswm y Grant Gofal Plant sydd ar gael yw:

  • £161.50 yr wythnos am un plentyn; neu
  • £274.55 yr wythnos ar gyfer dau neu fwy o blant.

Mae eich hawl i CCG yn dibynnu ar eich incwm a'ch partner, plant ac unrhyw ddibynyddion eraill.

Lwfans Rhieni sy’n Dysgu

Mae Lwfans Rhieni sy’n Dysgu (PLA) yn gymorth gyda chostau sy'n gysylltiedig â chyrsiau os oes gennych blant dibynnol.

Yr uchafswm o PLA y gallwch ei gael fel myfyriwr llawn amser yw £1,557 y flwyddyn.

Dim ond os oes gennych un neu fwy o blant sy'n dibynnu arnoch chi, beth bynnag fo'u hoedran, gallwch wneud cais am PLA.

Grant Oedolyn Dibynnol

Dim ond os oes gennych bartner neu oedolyn arall sy'n dibynnu'n ariannol arnoch chi y gallwch wneud cais am Grant Oedolyn Dibynnol (ADG). Mae'r swm ADG sydd ar gael i chi yn dibynnu ar eich incwm, eich partner ac unrhyw ddibynyddion eraill.

Uchafswm y Grant Oedolyn Dibynnol (ADG) y gallwch ei gael fel myfyriwr llawn amser yw £2,732 y flwyddyn.

Dim ond unwaith, hyd yn oed os oes gennych fwy nag un oedolyn sy'n dibynnu arnoch chi, y gallwch wneud cais am y grant yma.

Ni ddylai incwm yr oedolyn sy'n ddibynnol arnoch fod yn fwy na £3,923.

Lwfansau Myfyrwyr Anabl

Mae Lwfansau Myfyrwyr Anabl (DSAs) ar gael i fyfyrwyr i dalu am y costau ychwanegol sy'n gysylltiedig ag astudiaeth y gallai fod o ganlyniad uniongyrchol i'ch anabledd. Mae DSAs ar gael os oes gennych anabledd, cyflwr iechyd hirdymor, cyflwr iechyd meddwl neu anhawster dysgu penodol.

Lwfans:

Lwfans:Y swm mwyaf sydd ar gael:
Helpwr anfeddygol £22,472 y flwyddyn
Cyfarpar arbenigol £5,657 ar gyfer y cwrs cyfan
Lwfans cyffredinol £1,894 y flwyddyn
Teithio yn ymwneud ag anabledd Gwariant rhesymol ar gostau teithio ychwanegol a achosir o ganlyniad i'ch cyflwr

Bwrsariaethau ac ysgoloriaethau

Dylech wirio gwefannau'r prifysgolion a cholegau yr ydych yn ceisio amdanynt i ddarganfod mwy am fwrsariaethau ac ysgoloriaethau maent yn eu cynnig.

Mae gwybodaeth am gyllid myfyrwyr hefyd ar gael ar gyfer:^ Nôl i’r brig