Cyllid myfyrwyr yn 2018/19

Trosolwg o gyllid myfyriwr sydd ar gael i fyfyrwyr llawn-amser a rhan-amser newydd sy’n dechrau ar eu cwrs yn y flwyddyn academaidd 2018/19.

Mae gwybodaeth am gyllid i fyfyrwyr ar gyfer myfyrwyr UE amser llawn a rhan-amser newydd ar gael hefyd.

Tra y byddwch yn y brifysgol neu goleg, bydd gennych ddau brif gost- ffioedd dysgu a chostau byw. I helpu talu am y costau yma, y prif fath o gyllid ydy Benthyciadau Ffi Dysgu a Benthyciadau Cynnal (sydd angen eu talu’n ôl) a grantiau a bwrsariaethau (nad oes angen eu talu’n ôl).

Ni fydd y mwyafrif o fyfyrwyr yn gorfod talu unrhyw beth o flaen llaw am eu cwrs.

Beth fedrwch ei gael

Mae grantiau a benthyciadau y gallwch eu cael i’ch cynorthwyo gyda’ch cwrs.Benthyciad Ffi Dysgu

Gall prifysgolion a cholegau godi hyd at uchafswm o £9,250 y flwyddyn mewn ffioedd dysgu am gwrs llawn-amser.

Uchafswm Benthyciad Ffi Dysgu sydd ar gael

Llawn-amser

Rhan-amser

Astudio mewn prifysgol neu goleg cyhoeddus yng Nghymru £9,000 £2,625
Astudio mewn prifysgol neu goleg cyhoeddus yng ngweddill y DU £9,250 £6,935
Astudio cwrs cymeradwy mewn prifysgol neu goleg preifat yn y DU £6,165 £4,625

Rhaid i fyfyrwyr rhan-amser gael dwyster cwrs o 25% neu fwy i fod yn gymwys am Fenthyciad Ffi Dysgu.

Gall Benthyciad Ffi Dysgu ei gymryd i dalu am ffioedd a chaiff hyn ei dalu’n uniongyrchol i’ch prifysgol neu goleg. Os ydy’r ffi dysgu a godir gan eich prifysgol neu goleg yn fwy na’r Benthyciad Ffi Dysgu sydd ar gael, yna bydd yn rhaid i chi ariannu’r gwahaniaeth eich hun (efallai mai dyma fydd yr achos am brifysgol neu goleg sydd wedi ei ariannu’n breifat).

Nid yw’r Benthyciad Ffi Dysgu wedi ei seilio ar incwm eich cartref.

Cymorth gyda chostau byw

Mae modd i chi gael cymysgedd o grantiau a benthyciadau i’ch helpu gyda chostau byw fel rhent a biliau. Mae’r swm y gallwch ei gael fel myfyriwr llawn-amser yn dibynnu ar incwm eich cartref a ble yr ydych yn byw ac yn astudio.

Gallech gael grant fyny hyd at;

  • £10,124 os yr ydych yn byw oddi cartref ac yn astudio yn Llundain
  • £8,100 os yr ydych yn byw oddi cartref ac yn astudio tu allan i Lundain neu
  • £6,885 os yr ydych yn byw gyda’ch rhieni.

Bydd y swm o grant y byddwch yn ei gael yn dibynnu ar incwm eich cartref, ond bydd y mwyafrif o fyfyrwyr llawn-amser yn cael o leiaf £1,000 mewn grant. Yna byddwch yn cael Benthyciad Cynnal ychwanegol i’r swm cyflawn a ddengys yn y tabl yma.

Incwm cartrefByw gyda’ch rhieniByw oddi cartref, astudio y tu allan i LundainByw oddi cartref, astudio yn Llundain
Grant Benthyciad Grant Benthyciad Grant Benthyciad
£18,370 neu'n llai £6,885 £765 £8,100 £900 £10,124 £1,126
£25,000 £5,930 £1,720 £6,947 £2,053 £8,643 £2,607
£35,000 £4,488 £3,162 £5,208 £3,792 £6,408 £4,842
£45,000 £3,047 £4,603 £3,469 £5,531 £4,174 £7,076
£59,200 neu'n fwy £1,000 £6,650 £1,000 £8,000 £1,000 £10,250
Cyfanswm £7,650 £9,000 £11,250

Mae’r symiau y gallwch eu cael fel lmyfyriwr rhan-amser yn dibynnu ar incwm eich cartref, ble yr ydych yn byw a dwyster eich cwrs. Uchafswm y grantiau a’r benthyciadau sydd ar gael yw £4,987.50.

Fel arfer, nid oes angen ad-dalu’r grantiau, ond rhaid i chi dalu’n ôl unrhyw fenthyciadau yr ydych yn eu benthyg.

Grant Gofal Plant

Gallwch dderbyn Grant Gofal Plant (CCG) fyny hyd at 85% o gost eich gofal plant os oes gennych blant sydd mewn gofal plant cofrestredig neu gymeradwy. Ni fyddwch yn gymwys i dderbyn y grant yma os ydych chi neu eich partner yn hawlio elfen gofal plant o Gredydau Treth Gwaith, Credyd Cynhwysol, Gofal Plant di-dreth oddi wrth Gyllid a Thollau Ei Mawrhydi neu grantiau gofal plant a ariannwyd gan GIG.

Uchafswm y Grant Gofal Plant sydd ar gael yw:

Myfyrwyr llawn-amser

  • £161.50 yr wythnos am un plentyn; neu
  • £274.55 yr wythnos am ddau neu fwy o blant.

Myfyrwyr rhan-amser

  • £121.13 yr wythnos am un plentyn; neu
  • £205.91 yr wythnos am ddau neu fwy o blant.

Mae eich hawl i CCG yn dibynnu ar eich incwm, ac incwm eich partner, plant ac unrhyw ddibynyddion eraill. Mae’r swm CCG y gallwch ei gael fel myfyriwr rhan-amser hefyd wedi ei seilio ar dwyster eich cwrs.

Lwfans Rhieni sy’n Dysgu

Lwfans Rhieni sy’n Dysgu (PLA) yw cymorth gyda chostau sy’n ymwneud â chwrs os oes gennych blant ddibynnol.

Uchafswm y PLA y gallwch ei gael fel myfyriwr llawn-amser yw £1,557 y flwyddyn. Yr uchafswm y gallwch ei gael fel myfyriwr rhan-amser yw £1,167.75. Mae swm o PLA y gallwch ei gael fel myfyriwr rhan-amser hefyd wedi ei seilio ar dwyster eich cwrs.

Gallwch ond geisio am PLA os oes gennych un neu fwy o blant sy’n dibynnu arnoch, difater eu hoedran.

Grant Oedolyn Dibynnol

Gallwch ond wneud cais am Grant Oedolyn Dibynnol (ADG) os oes gennych bartner neu oedolyn arall sy’n ddibynnol yn ariannol arnoch. Mae swm ADG sydd ar gael i chi yn dibynnu ar eich incwm, hynny o’ch partner ac unrhyw ddibynyddion eraill. Mae’r swm o ADG y gallwch ei gael fel myfyriwr rhan-amser hefyd wedi ei seilio ar dwyster eich cwrs.

Uchafswm Grant Oedolyn Dibynnol (ADG) y gallwch ei gael fel myfyriwr llawn-amser yw £2,732 y flwyddyn. Uchafswm y gallwch ei gael fel myfyriwr rhan-amser yw £2,049.

Gallwch ond geisio am y grant yma unwaith, hyd yn oed os oes gennych fwy na un oedolyn sy’n dibynnu arnoch chi’n ariannol.

Ni all incwm yr oedolyn sy’n ddibynnol arnoch fod yn fwy na £3,923.

Lwfansau Myfyrwyr Anabl

Mae Lwfansau Myfyrwyr Anabl (DSAs) ar gael i fyfyrwyr i dalu am gostau ychwanegol sy’n ymwneud ag astudiaeth efallai fydd gennych o ganlyniad uniongyrchol o’ch anabledd. Mae DSAs ar gael os oes gennych anabledd, cyflwr iechyd hir-dymor, cyflwr iechyd meddwl neu anhawster dysgu penodol.

Myfyrwyr llawn-amser

Lwfans:Uchafswm y swm ar gael:
Helpwr anfeddygol £21,181 y flwyddyn
Cyfarpar arbenigol £5,332 ar gyfer y cwrs cyfan
Lwfans cyffredinol £1,785 y flwyddyn
Teithio yn ymwneud ag anabledd Gwariant rhesymol ar gostau teithio ychwanegol sy’n codi o ganlyniad i’ch cyflwr

Myfyrwyr rhan-amser

Lwfans:Uchafswm y swm ar gael:
Helpwr anfeddygol £15,885 per year
Cyfarpar arbenigol £5,332 for the whole course
Lwfans cyffredinol £1,338
Teithio yn ymwneud ag anabledd Gwariant rhesymol ar gostau teithio ychwanegol sy’n codi o ganlyniad i’ch cyflwr

Bwrsariaethau ac ysgoloriaethau

Dylech wirio gwefannau'r prifysgolion a cholegau yr ydych yn ceisio amdanynt i ddarganfod mwy am fwrsariaethau ac ysgoloriaethau maent yn eu cynnig.^ Nôl i’r brig