Rydych wedi cael lleihad yn eich Grant Gofal Plant

Mae’r adran yma’n esbonio sut gall gordaliad Grant Gofal Plant ddigwydd a beth sydd angen ei wneud os ddigwydda hyn.

Sut mae hyn wedi digwydd?

Mae’r swm o Grant Gofal Plant mae hawl gennych iddo yn dibynnu ar:

  • gostau amcangyfrifed gofal plant ar gyfer y cyfnod o’ch blaen;
  • y nifer o blant sy’n ddibynnol arnoch chi; ac
  • incwm eich cartref.

Os ydy eich costau amcangyfrifed gofal plant yn uwch na’r gwir gostau, neu mae newid wedi bod yn eich amgylchiadau personol, byddwn yn ail-asesu eich hawl i Grant Gofal Plant.

Caiff unrhyw swm o Grant Gofal Plant a delir i chi yn fwy na’ch hawl wedi ei asesu, ei ddosbarthu yn ordaliad a bydd angen ei ad-dalu.

Eich costau gofal plant amcangyfrifed ar gyfer pob cyfnod o’ch blaen

Pan fyddwch yn ceisio am Grant Gofal Plant gan ddefnyddio ffurflen CCG1, mae angen i chi gyflwyno amcangyfrif o’ch costau gofal plant ar gyfer y tri chyfnod yn y flwyddyn academaidd.

Caiff pob taliad ei wneud o flaen llaw wedi ei seilio ar eich amcangyfrif.

Wedi pob un cyfnod, mae angen i chi a’ch darparwr gofal plant gwblhau ffurflen Gadarnhad o Daliadau Gofal Plant (CCG2), sy’n cadarnhau eich gwir gostau gofal plant ar gyfer y cyfnod hwnnw. Caiff eich hawl ei hail-asesu a bydd yn cael ei leihau os:

  • nad ydym yn derbyn eich gwir gostau gofal plant ar ddiwedd pob un cyfnod; neu
  • rydym yn derbyn eich gwir gostau gofal plant sy’n dangos iddynt i fod yn llai na’ch amcangyfrif gwreiddiol (yr ydym eisoes wedi ei dalu)

Caiff y ffurflen CCG2 ei anfon atoch tair gwaith yn y flwyddyn academaidd a bydd yn cynnwys dyddiadau pob un cyfnod a byddwn angen cadarnhad o wir gostau gofal plant. Rhaid dychwelyd y ffurflen o fewn 6 wythnos o bob cyfnod yn gorffen.

Os nad ydych wedi derbyn y ffurflen, gwiriwch eich cyfrif ar-lein i wneud yn sicr bod eich manylion cyswllt wedi eu diweddaru. Mae’n parhau yn gyfrifoldeb i chi i gael a dychwelyd y ffurflen ar gyfer pob un cyfnod.

Gallwch ddarganfod mwy am y Grant Gofal Plant a sut mae gwneud cais yng Nghyllid Myfyriwr.

Newid yn eich incwm cartref?

Gallai newid yn eich incwm cartref hefyd fod yn rheswm dros ail-asesu eich Grant Gofal Plant. Er enghraifft, os yr ydych eisoes wedi cael asesiad dros dro ar sail amcangyfrif incwm eich cartref, yna efallai caiff hyn ei ail-asesu a’i leihau unwaith bod y gwir enillion ar gyfer y flwyddyn ariannol wedi eu cadarnhau. Darganfyddwch mwy am Asesiad Incwm y Flwyddyn Gyfredol.

Beth sy’n digwydd nesaf?

Os oes gennych ordaliad grant o ganlyniad i ail-asesiad, byddwn yn ysgrifennu atoch. Bydd hyn yn cadarnhau swm y gordaliad a’r bwriad i adennill hyn oddi wrth unrhyw daliadau sy’n weddill yr ydych fod i’w derbyn o fewn hynny ac unrhyw flynyddoedd academaidd ar ôl hynny.

Ar yn ail, gallwch gysylltu gyda ni ar y rhif a ddarparwyd yn y llythyr i wneud trefniadau i ad-dalu hyn yn uniongyrchol.

Bydd gordaliadau nad ydynt yn cael eu hadennill tra eich bod yn astudio yn parhau’n orddyledus. Bydd angen i chi ad-dalu unrhyw swm sy’n weddill pan fyddwch yn gorffen eich cwrs. Rydym yn deall efallai na fyddwch yn gallu ad-dalu unrhyw ordaliad mewn lwmp swm, felly fe fyddwn yn ystyried cynigion ad-dalu rhesymol.

Byddwn hefyd yn anfon llythyr newydd Hysbysiad o hawl. Bydd hyn yn dangos eich hawl i grant gostyngol.

Angen fwy o wybodaeth?^ Nôl i’r brig