Newid mewn Incwm Cartref

Mae’r adran yma’n esbonio sut gall newid mewn incwm cartref olygu gordaliad o fenthyciad neu grant (neu’r ddau).

Mae hyn ond yn berthnasol os ydy eich cais am gyllid myfyriwr wedi ei seilio ar incwm eich cartref.

Sut mae hyn wedi digwydd?

Pan fyddwch yn gwneud cais am gyllid myfyriwr, bydd rhan o’ch Benthyciad Cynnal ac unrhyw grantiau (eithrio Lwfansau Myfyrwyr Anabl) efallai yn cael eu seilio ar incwm eich cartref. Mae’r asesiad wedi ei seilio ar incwm eich cartref am flwyddyn dreth benodol. Er enghraifft, os yr ydych wedi ceisio am gyllid myfyriwr yn y flwyddyn academaidd 2018/19, yna mae angen i ni gael gwybodaeth am incwm eich cartref ar gyfer y flwyddyn dreth 2016-2017.

Er hynny, gan fod incwm eich cartref a ddarparwyd gennych i gefnogi eich cais efallai wedi newid, fe allai asesiad dros dro ei wneud ar sail yr incwm amcangyfrifed am y flwyddyn ariannol gyfredol. Gelwir hyn yn asesiad Incwm Blwyddyn Gyfredol.

Ychydig fisoedd wedi diwedd y flwyddyn dreth, byddwn yn cysylltu gyda’ch rhiant(ieni) neu bartner ac yn gofyn iddynt i gwblhau ffurflen Gadarnhad Gwybodaeth Ariannol (PR2) i gadarnhau gwir incwm y cartref. Byddwch eisoes wedi cael eich talu ar sail yr asesiad Incwm Blwyddyn Gyfredol, er hynny byddwn yn ail-asesu hyn ac yn addasu eich hawl ar sail y gwir incwm cartref.

Caiff unrhyw swm o fenthyciad neu grant a dalwyd i chi yn fwy na hyn ei ddosbarthu fel gordaliad a bydd rhai ei ad-dalu.

Beth sy’n digwydd nesaf?

Os oes gennych ordaliad grant neu fenthyciad o ganlyniad i ail-asesiad, byddwn yn ysgrifennu atoch. Bydd hyn yn cadarnhau swm y gordaliad a’r bwriad o adennill hyn oddi wrth unrhyw daliadau sy’n weddill yr ydych fod i’w derbyn o fewn hynny ac unrhyw flynyddoedd academaidd dilynol.

Ar yn ail, gallwch gysylltu gyda ni ar y rhif a ddarparwyd yn y llythyr i wneud trefniadau i ad-dalu hyn yn uniongyrchol.

Bydd gordaliadau nad ydynt yn cael eu hadennill tra eich bod yn astudio yn parhau’n orddyledus. Bydd angen i chi ad-dalu unrhyw swm sy’n weddill pan fyddwch yn gorffen eich cwrs. Rydym yn deall efallai na fyddwch yn gallu ad-dalu unrhyw ordaliad mewn lwmp swm, felly fe fyddwn yn ystyried cynigion ad-dalu rhesymol.

Byddwn hefyd yn anfon llythyr newydd Hysbysiad o Hawl. Bydd hyn yn dangos eich hawl i grant gostyngol.

Angen fwy o wybodaeth?

Os oes gennych ymholiad ar eich ail-asesiad a pham bod eich hawl wedi ei leihau, cysylltwch gyda ni.^ Nôl i’r brig