Newid mewn amgylchiadau

Mae’r adran yma’n esbonio sut gall newid yn eich amgylchiadau olygu gordaliad o fenthyciad neu grant (neu’r ddau).

Sut mae hyn wedi digwydd?

Mae nifer o resymau pam fod newid yn eich amgylchiadau yn gallu effeithio swm y cyllid myfyriwr mae hawl gennych iddo. Dyma rai o’r rhesymau ble gall ail-asesiad ddigwydd.

Newid yn eich trefniadau byw adeg y tymor

Mae saw cyfradd wahanol o Fenthyciad Cynnal ar gael ar gyfer cyrsiau israddedig wedi eu seilio ar ble yr ydych yn byw yn ystod amser y tymor. Mae’r uchafswm ar gael yn gostwng mewn trefn ddisgynnol ar gyfer pob un o’r canlynol:

  • byw oddi cartref ac yn astudio mewn prifysgol neu goleg yn Llundain;
  • astudio dramor;
  • byw oddi cartref ac yn astudio mewn prifysgol neu goleg tu allan i Lundain; neu
  • byw gartref.

Os ydy eich cyfeiriad amser y tymor yn newid, er enghraifft oherwydd eich bod yn trosglwyddo i brifysgol wahanol, gallai hyn olygu bod eich hawl yn cael ei ail-asesu ac efallai’n cael ei leihau. Gallai lleihad yn eich hawl olygu gordaliad benthyciad.

Darganfyddwch ynghylch y gwahanol gyfraddau Benthyciad Cynhaliaeth i fyfyrwyr amser llawn newydd a’r gwahanol gyfraddau Benthyciad Cynhaliaeth i fyfyrwyr amser llawn sy’n parhau.

Gallwch hefyd gael gwybod am gyfraddau Benthyciad Cynhaliaeth i fyfyrwyr rhan-amser newydd a chyfraddau Grant Cwrs i fyfyrwyr rhan-amser sy’n parhau.

Gan fod rhan o’r Benthyciad Cynnal hefyd wedi ei seilio ar incwm eich cartref, gallai unrhyw newid i hyn hefyd olygu bod eich hawl yn cael ei ail-asesu ac efallai’n cael ei leihau.

Newid yn eich cwrs

Mae’r swm o Fenthyciad Cynnal y cewch eich asesu ar ei gyfer fod i’ch helpu gyda chostau byw sydd gennych dros y 30 wythnos o dymor ac sy’n gwneud y flwyddyn academaidd safonol.

Mae swm y Benthyciad Cynnal yr ydych wedi cael ei asesu ar ei gyfer wedi ei seilio ar amryw o ffactorau, fel incwm y cartref a ble yr ydych yn byw yn ystod amser y tymor. Er hynny, mae’r hawl yr ydych wedi ei asesu ar ei gyfer yno i’ch helpu gyda chostau dros y flwyddyn academaidd safonol sy’n derm 30 wythnos.

Er hynny, gall hyd unrhyw gwrs yn y flwyddyn academaidd amrywio - mae rhai cyrsiau yn rhedeg yn hirach na’r lleill a gall yr un cwrs wahaniaethu rhwng prifysgolion a cholegau. Ble fydd cwrs yn hirach na’r 30 wythnos tymor safonol, efallai bydd hawl gennych dderbyn swm uwch o Fenthyciad Cynnal ar gyfer pob wythnos ychwanegol.

Os oes newid yn eich amgylchiadau sy’n golygu bod y cwrs, neu’r brifysgol neu goleg yr ydych yn astudio ynddi yn newid (er enghraifft oherwydd eich bod yn trosglwyddo), gallai hyn olygu bod eich hawl yn cael ei ail-asesu ac efallai ei leihau. Gall lleihad yn eich hawl arwain at ordaliad benthyciad.

Gan fod yr wythnosau ychwanegol o Fenthyciad Cynnal hefyd wedi ei seilio ar incwm cartref, gallai unrhyw newid i hyn hefyd olygu bod eich hawl yn cael ei ail-asesu ac efallai ei leihau.

Darganfyddwch mwy am wythnosau ychwanegol o Fenthyciad Cynnal sydd ar gael i fyfyrwyr newydd ac wythnosau ychwanegol o gyfraddau Benthyciad Cynnal ar gyfer myfyrwyr sy’n parhau.

Darganfyddwch mwy am wythnosau ychwanegol o Fenthyciad Cynnal sydd ar gael i fyfyrwyr newydd ac wythnosau ychwanegol o gyfraddau Benthyciad Cynnal ar gyfer myfyrwyr sy’n parhau.

Newid mewn incwm eich cartref

Gallai newid yn incwm eich cartref hefyd fod yn achos ar gyfer ail-asesiad o’ch grant neu fenthyciad (neu’r ddau), os ydy eich cais wedi ei seilio ar incwm cartref. Er enghraifft, os caiff asesiad dros dro ei wneud ar sail eich incwm cartref amcangyfrifed, yna fe allai eich hawl i gyllid myfyriwr gael ei ail-asesu ac efallai ei leihau unwaith caiff y gwir incwm cartref ar gyfer y flwyddyn ariannol berthnasol ei gadarnhau. Darganfyddwch mwy am Asesiad Incwm Blwyddyn Gyfredol.

Beth sy’n digwydd nesaf?

Os oes gennych ordaliad grant neu fenthyciad o ganlyniad i ailasesiad, byddwn yn ysgrifennu atoch. Bydd hyn yn cadarnhau swm y gordaliad a’r bwriad o adennill hyn oddi wrth unrhyw daliadau sy’n weddill yr ydych fod i’w derbyn o fewn hynny ac unrhyw flynyddoedd academaidd dilynol.

Ar yn ail, gallwch gysylltu gyda ni ar y rhif a ddarparwyd yn y llythyr i wneud trefniadau i ad-dalu hyn yn uniongyrchol.

Bydd gordaliadau nad ydynt yn cael eu hadennill tra eich bod yn astudio yn parhau’n orddyledus. Bydd angen i chi ad-dalu unrhyw swm sy’n weddill pan fyddwch yn gorffen eich cwrs. Rydym yn deall efallai na fyddwch yn gallu ad-dalu unrhyw ordaliad mewn lwmp swm, felly fe fyddwn yn ystyried cynigion ad-dalu rhesymol.

Byddwn hefyd yn anfon llythyr newydd Hysbysiad o Hawl. Bydd hyn yn dangos eich hawl i grant gostyngol.

Angen fwy o wybodaeth?

Os oes gennych ymholiad am eich ail-asesiad a pham bod eich hawl wedi ei leihau, cysylltwch gyda ni.^ Nôl i’r brig