Tynnu’n ôl

Os yr ydych yn meddwl am dynnu’n ôl neu wedi tynnu’n ôl o’ch cwrs, mae angen i chwi wybod sut fydd hyn yn eich effeithio arnoch a beth sydd angen i chi ei wneud.

Mae gadael eich cwrs yn barhaol yn golygu y gallech ddiweddu gyda derbyn mwy o fenthyciad / neu grant sydd â hawl gennych iddo.

Golyga hyn bydd eich balans (beth yr ydym wedi ei dalu i chi) yn cynnwys dwy ran:

 1. y balans sydd â hawl gennych iddo – dyma ran o’r balans yr ydych wedi ei asesu yn gymwys i’w dderbyn. Caiff ei ad-dalu (benthyciadau’n unig) yn yr Ebrill wedi i chi adael eich cwrs pan fyddwch yn ennill uwch na’r trothwy ad-dalu perthnasol; ac
 2. unrhyw ordaliad – dyma ran o’ch balans yr ydych wedi cael eich ail-asesu fel ddim yn gymwys i’w dderbyn oherwydd yr ydych wedi tynnu’n ôl (benthyciad a grant). Rhaid ei dalu mor gynted â phosib ac mae’n eithriedig o’r trothwy ad-dalu.

Mae’n bwysig cofio bod unrhyw ordaliad sydd angen i chi ei ad-dalu yn arian rydym eisoes wedi ei dalu i chi. Nid ydynt yn daliadau ychwanegol nac yn gosbau.

Sut mae hyn yn effeithio eich benthyciad?

Os yr ydych yn tynnu’n ôl o’ch cwrs byddwn yn ail-asesu eich cais. Caiff ei hawl i fenthyciad ei ail-gyfrifo ar sail eich presenoldeb hyd nes i chi dynnu’n ôl (bydd eich prifysgol neu goleg yn defnyddio eich dyddiad olaf o bresenoldeb fel eich dyddiad tynnu’n ôl ).

Caiff unrhyw swm o fenthyciad a delir i chi yn ormod o hyn ei ddosbarthu fel gordaliad a bydd angen ei dalu.

Byddwn yn anfon llythyr i gadarnhau'r swm ac yn gofyn i chi i gysylltu gyda ni i wneud trefniant i ad-dalu hyn mewn ffordd sy’n fforddiadwy i chi. Caiff unrhyw gynllun ei seilio ar eich amgylchiadau.

Byddwch hefyd yn derbyn llythyr Hysbysiad o Hawl. Bydd hyn yn dangos eich hawl benthyciad gostyngedig.

Rwyf yn ad-dalu drwy PAYE (Cynllun Talu Wrth Ennill) yn barod / Hunan Asesiad, a oes angen i mi wneud rhywbeth?

Efallai bod eisoes gennych fenthyciadau yr ydych yn eu had-dalu’n barod drwy ddidyniadau yn eich cyflog drwy Hunan Asesiad. Bydd yr ad-daliadau yma ar gyfer unrhyw falans o’ch benthyciad yr oedd gennych hawl iddynt, nid unrhyw ordaliad. Golyga hyn bod angen i chi wneud trefniant ar wahân i ad-dalu’n uniongyrchol am unrhyw ordaliad benthyciad yr ydych wedi ei dderbyn.

Mae’n bwysig cofio bod unrhyw ordaliad sydd angen i chi ei ad-dalu yn arian rydym eisoes wedi ei dalu i chi. Nid ydynt yn daliadau ychwanegol nac yn gosbau.

Sut mae hyn yn effeithio eich grant?

Os yr ydych yn tynnu’n ôl o’ch cwrs byddwn yn ail-asesu eich cais. Caiff eich hawl i grant ei ail-asesu ar sail cyfnod eich presenoldeb hyd nes i chi dynnu’n ôl (bydd eich prifysgol neu goleg yn defnyddio eich diwrnod olaf o bresenoldeb fel eich dyddiad tynnu’n ôl).

Caiff unrhyw swm o grant a dalwyd i chi yn ormod o hyn ei ddosbarthu fel gordaliad a bydd angen ei ad-dalu.

Byddwn yn anfon llythyr atoch i gadarnhau'r swm ac yn gofyn i chi i gysylltu gyda ni i wneud trefniant i ad-dalu yn y ffordd sydd yn fforddiadwy i chi. Caiff unrhyw gynllun a gytunwyd ei seilio ar eich amgylchiadau.

Byddwn hefyd yn anfon llythyr Hysbysiad o Hawl i chi. Bydd hyn yn dangos eich hawl grant gostyngedig.

Beth sydd angen i chi ei wneud?

Os yr ydych yn mynd i dynnu’n ôl o’ch cwrs yna mae’n rhaid i chi gysylltu a chynghori:

 • eich prifysgol neu goleg - fel y gallant ein hysbysu am eich dyddiad tynnu’n ôl cywir (eich dyddiad olaf o bresenoldeb); a
 • ni - fel y gallwn isafu’r sŵn o ordaliad efallai sydd angen i chi ei ad-dalu.

Os oes gennych ordaliad grant neu fenthyciad byddwn yn cysylltu gyda chi ac yn dweud wrthych beth sydd angen i chi ei wneud.

Beth sy’n digwydd nesaf?

Wedi i chi gysylltu gyda’ch prifysgol neu goleg, byddwn yn:

 1. derbyn cadarnhad o’r dyddiad tynnu’n ôl o’ch cwrs;
 2. yn ail-asesu eich hawl wedi ei seilio ar gyfnod eich presenoldeb - (gallai hyn olygu gordaliad grant neu fenthyciad); ac
 3. anfon llythyr newydd o Hysbysiad o Hawl - bydd hyn yn dangos eich hawl gostyngol.

Os oes gennych ordaliad grant neu fenthyciad o ganlyniad i’r ail-asesiad, caiff llythyr ar wahân ei anfon. Bydd hyn yn cadarnhau swm y gordaliad ac yn gofyn i chi i gysylltu gyda ni i wneud trefniant fforddiadwy i ad-dalu hyn. Caiff unrhyw gynllun a gytunwyd ei seilio ar eich amgylchiadau.

Sut mae tynnu’n ôl yn effeithio ar gyllid myfyrwyr yn y dyfodol?

Os yr ydych yn tynnu’n ôl o’ch cwrs dylech ystyried sut gall hyn effeithio ar ariannu’r dyfodol os yr ydych yn bwriadu dychwelyd i addysg uwch. Mae peth gwybodaeth gyffredinol wedi ei ddarparu yn yr adran yma, er hynny, rydym yn argymell i chi drafod hyn gyda ni.

Benthyciadau

Mae dau brif gynnyrch benthyciad:

 • Benthyciadau Ffi Dysgu; a
 • Benthyciadau Cynnal.

Benthyciad Ffi Dysgu

Y rheol gyffredin ydy eich bod ond yn gymwys am gefnogaeth myfyriwr am gyfnod eich cwrs cyfredol ac un flwyddyn (gan dybio bod gennych gymhwyster lefel cywerth yn barod).

Er hynny, caiff cefnogaeth ei leihau gan y nifer o flynyddoedd yr ydych eisoes wedi eu hastudio. Os yr ydych yn tynnu’n ôl o’ch cwrs, mae’n bwysig deall caiff hyd yn oed un diwrnod o bresenoldeb ei ystyried fel blwyddyn o astudiaeth flaenorol yn y cyfrif ar gyfer unrhyw Fenthyciad Ffi Dysgu:

 • Hyd cwrs newydd + 1 flwyddyn - blynyddoedd astudio blaenorol = x blynyddoedd o fenthyciad ar gael

Er enghraifft, os wnaethoch gwblhau dwy flynedd yn flaenorol yna tynnu’n ôl, bydd eich hawl i Fenthyciad Ffi Dysgu ar gyfer cwrs tair blynedd yn y dyfodol yn cael ei gyfrif fel a ganlyn:

 • Hyd cwrs newydd (3 blynedd) + 1 blwyddyn - 2 flynedd o astudio blaenorol= 2 flynedd o hawl Benthyciad Ffi Dysgu

Golyga hyn y byddech ond yn derbyn dwy flynedd o Fenthyciad Ffi Dysgu ar gyfer cwrs newydd. Gan fod arian ar gael oddi wrth flwyddyn olaf o astudiaeth, ac yna ar gael tuag yn ôl, golyga hyn byddai’r Benthyciad Ffi Dysgu ar gael ym mlynyddoedd tri a dau o’r cwrs yn unig. Byddai angen i chi hunan- ariannu blwyddyn un.

Os yr ydych yn tynnu’n tuag yn ôl oherwydd rhesymau megis salwch, profedigaeth neu gyfrifoldebau gofal, caiff y rhain eu hystyried fel Rhesymau Personol Cymellol (CPR). Efallai y byddwch yn gymwys am flwyddyn ychwanegol o gefnogaeth ffi ym mlwyddyn gyntaf eich cwrs newydd. Er hynny, efallai bydd angen tystiolaeth i gefnogi eich cais am CPR.

Benthyciad Cynnal

Byddwch fel arfer yn parhau â hawl i hyn pan fyddwch yn dechrau cwrs newydd, ond eich bod yn parhau i fodloni meini prawf cymhwyster. Er hynny, os oes gennych ordaliad Benthyciad Cynnal o gwrs blaenorol yna caiff hyn ei ddidynnu o hawl blynyddoedd academaidd cynnar.

Grantiau

Os oes hawl gennych i unrhyw grantiau pan rydych yn dechrau cwrs newydd, caiff unrhyw ordaliad grant sydd gennych o’ch cwrs blaenorol ei ddidynnu o’ch hawl blynyddoedd academaidd newydd.

Angen mwy o wybodaeth?

Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch ar sut byddai tynnu’n ôl o’ch cwrs yn gallu eich effeithio neu sut mae gordaliad wedi digwydd, yna cysylltwch gyda ni.

Sut caiff gordaliad grant ei gyfrifo?

Mae asesiad cychwynnol ar gyfer Grant Cynnal, Grant Dysgu Llywodraeth Cymru, Lwfans Rhieni sy’n Dysgu a Grant Oedolion Dibynnol fel arfer yn cynnwys 365 o ddiwrnodau ar gyfer pobl blwyddyn academaidd o astudiaeth (eithrio’r flwyddyn olaf sy’n llai gan nad ydy’r haf yn cael ei gynnwys). Os yr ydych yn tynnu’n ôl o’ch cwrs, yna caiff swm y grantiau yma sydd â hawl gennych iddynt ei rannu gan 365 ac yna ei luosi gan yr amser a dreuliwyd yn y brifysgol neu goleg (bydd eich prifysgol neu goleg yn defnyddio eich dyddiad olaf o bresenoldeb fel eich dyddiad tynnu’n ôl).

Er enghriafft, os cewch eich gwobrwyo â Grant Cynnal o £4,000 ac yna’n tynnu’n ôl o’ch cwrs 30 diwrnod wedi’r dyddiad dechrau, cewch eich ail- asesu fel a ganlyn:

 • 30 (diwrnod mynychu) ÷ 365 (diwrnodau’r flwyddyn) x £4,000 (hawl gwreiddiol) = £328.76

Byddai’r hawl Grant Cynnal wedi i chi ohirio eich astudiaethau nawr yn £329 (wedi ei dalgrynnu) ar gyfer y flwyddyn academaidd. Mae unrhyw daliad a dderbyniwyd uwch y swm yma yn ordaliad a rhaid eu had-dalu.^ Nôl i’r brig