Caledi Ariannol

Mae ein canolfannau cyswllt wedi ailagor yn rhannol

Yn dilyn cau dros dro i helpu staff i addasu i ffordd newydd o weithio, mae ein canolfannau cyswllt wedi ailagor yn rhannol. Ond oherwydd bod gennym lai o staff ar gael, rydym yn disgwyl y bydd ein llinellau ffôn fod yn brysur iawn. Byddwn yn parhau i weithio i adfer mwy o ein gwasanaethau dros yr wythnosau nesaf.

Gallwch fynd i ein tudalen gyswllt i gael gwybodaeth am rhifau ffôn ac amseroedd agor. Cyn i chi ffonio, dylech ddarllen ein cwestiynau cyffredinol am myfyrwyr arfaethedig, myfyrwyr presennol a chwsmeriaid ad-dalu. Gallwch hefyd gysylltu â ni ar Twitter a Facebook.

Beth i’w wneud os yr ydych mewn caledi ariannol?

Os yr ydych mewn caledi ariannol oherwydd rydych wedi derbyn gormod o fenthyciad neu grant ac mae eich cyllid myfyriwr wedi ei leihau, dylech fynd ati i gael cymorth mor gynted ag sy’n bosibl. Mewn rhai amgylchiadau, efallai y byddwn yn gallu dod o hyd i ffordd fwy fforddiadwy i chi dalu yn ôl y swm a ordalwyd i chi, yn hytrach na gorfod ad-dalu'r cyfan ar yr un pryd.

Efallai y byddwch am siarad gyda’ch prifysgol neu goleg am eich amgylchiadau. Gallant gynnig cymorth a chyngor gydag unrhyw broblemau ariannol neu bersonol. Efallai bydd modd iddynt eich cyfeirio at bobl eraill neu sefydliadau gall eich helpu.

Rhowch wybod i ni mor gynted ag sy’n bosibl os yr ydych mewn caledi ariannol. Dylech gysylltu gyda ni ar 0300 200 4050. Byddwn yn anfon ffurflen ‘Cadarnhad Caledi Ariannol’ i chi ei llenwi a’i dychwelyd i ni ar y cyfeiriad ar y ffurflen. Gall eich prifysgol neu goleg hefyd ofyn am ffurflen ar eich cyfer a dylai fod yn gallu eich cynorthwyo i’w llenwi.

Ar y ffurflen, byddwch yn rhoi manylion eich incwm ac unrhyw wariant ariannol. Efallai y byddai o gymorth i chi i ddarganfod y wybodaeth yma cyn i chi ei llenwi. Bydd hefyd angen i chi anfon peth dogfennau gyda’ch ffurflen, yn cynnwys cyfriflenni ar gyfer eich holl gyfrifon banc.

Edrychwn ar bob cais ar sail unigol.

Rydym yn ymwybodol bod hyn yn gallu bod yn gyfnod anodd a byddwn yn ceisio asesu eich cais am galedi o fewn 2-3 wythnos.

Os yr ydych yn dymuno cael cyngor diduedd, dylech ymweld â www.citizensadvice.org.uk/debt-and-money^ Nôl i’r brig