Gordaliadau Grant a Benthyciad

Os yr ydych yn parhau i astudio neu eisoes wedi bod yn astudio ac rydym wedi cysylltu gyda chi am gael eich talu’n ormodol (sef gordaliad), dylech ddarllen yr adran yma. Bydd yn dweud wrthych am ordaliadau grant a benthyciad yn cynnwys:

Bydd hefyd yn darparu gwybodaeth fwy eang ar sut gall gordaliad ddigwydd, beth sydd angen i chi ei wneud a sut mae’n eich effeithio os yr ydych yn:

  • cymryd gohiriad neu’n gadael eich cwrs yn barhaol; neu’n
  • parhau i astudio ac yn ansicr pam eich bod yn derbyn llythyr am ordaliad

Beth yw grantiau a benthyciadau?

Fel arfer mae grantiau yn fath o gyllid myfyriwr ddi- ad-daladwy i’ch cefnogi tra eich bod yn astudio. Nid yw grantiau’n cronni llog ac maent yn ddi ad-daladwy ond bod gordaliad ddim yn bodoli. Mae gwahanol fathau o grantiau efallai y byddwch yn gymwys i geisio amdanynt a defnyddir y term yma i gynnwys ystod o gynhyrchion - yn cynnwys Grant Gofal Plant, Lwfans Rhieni sy’n Dysgu, Grant Oedolion Dibynnol, Grant Cynnal a Grant Dysgu Llywodraeth Cymru.

Mae benthyciadau yn fath ad-daladwy o gyllid myfyriwr sy’n cronni llog ac maent yn cael eu darparu i’ch cefnogi tra eich bod yn astudio - maent yn cynnwys Benthyciad Cynnal a Benthyciad Ffi Dysgu.

Bydd y wybodaeth a ddarparir yn yr adran yma’n cyfeirio at y cynhyrchion cyfunol fel grant neu fenthyciad.

Beth yw gordaliad grant neu fenthyciad?

Pan fyddwch yn gwneud cais i ni am gefnogaeth ariannol ac rydym wedi dod i’r canlyniad faint y gallwch ei dderbyn, byddwn yn anfon llythyr Hysbysiad o Hawl i chi. Mae hyn yn gadael i chi wybod pa gyllid myfyriwr y byddwch yn ei gael am y flwyddyn academaidd lawn.

Caiff cyfanswm eich taliadau cyllid myfyriwr eu rhannu dros dri thymor. Caiff pob taliad ei wneud o flaen llaw i’ch helpu gyda chostau ar gyfer y tymor llawn o’ch blaen (mae taliad y trydydd tymor hefyd yn cynnwys gwyliau’r haf, onid ydych yn eich blwyddyn olaf)

Mae eich hawl i daliadau ar gyfer pob tymor yn parhau, dim ond os:

  • yr ydych yn parhau i fynychu eich prifysgol neu goleg ac nid ydych yn cymryd gohiriad neu’n gadael eich cwrs; a
  • bod yr holl dystiolaeth ariannol angenrheidiol i gefnogi eich cais wedi ei ddarparu ar amser.

Os nad ydych yn cydymffurfio â hyn, yna:

  • caiff eich hawl ar gyfer y flwyddyn academaidd ei ail-asesu a’i leihau; a
  • gan fod taliadau yn cael eu gwneud o flaen llaw pob tymor, mae’n debyg mai canlyniad y gostyngiad ydy eich bod wedi talu gormod. Adnabyddir hyn fel gordaliad.

Esiampl - Os oes hawl gennych i Fenthyciad Cynnal o £6,000 caiff hyn ei dalu dros dri thymor.

Cewch eich talu £2,000 o flaen llaw tymor 1

Caiff £2,000 arall ei dalu o flaen llaw tymor 2

Os fyddwch yn gadael eich cwrs yn ystod tymor 2, golyga hyn na fydd hawl gennych i’r £2,000 llawn yr ydym eisoes wedi ei dalu i chi. Byddwn yna’n edrych ar hyn ac yn gostwng eich hawl. Golyga hyn eich bod wedi cael eich gordalu.

Golyga hyn bydd angen i chi ad-dalu eich gordaliad benthyciad ar wahân ac yn gynharach na gweddill eich balans benthyciad. Mae hyn hefyd yn berthnasol os yr ydych yn cael ad-daliadau wedi eu cymryd o’ch cyflog neu eich dychweliad treth Hunan Asesiad.

Nid yw gordaliadau benthyciad yn amodol ar dermau ad-dalu ac amodau cyffredin. Maent yn eithriedig o’r trothwy ad-dalu a hefyd y dyddiad o ba bryd maent yn dod i ad-daliad.

Mae gordaliadau benthyciad yn rhan o’ch balans cyfanswm yr ydych eisoes wedi ei dalu, ond oherwydd newid yn eich amgylchiadau mae nawr angen ei ad-dalu gan nad oes gennych bellach hawl iddo. Nid ydynt yn daliadau neu’n gosbau ychwanegol.

Ar sail rheoliadau'r llywodraeth, mae gan Gwmni Benthyciadau Myfyrwyr (SLC) gyfrifoldeb cyfreithiol i adennill unrhyw ordaliad benthyciad neu grant.

Hoe neu’n gadael eich cwrs yn barhaol?

Rydym yn deall bod amgylchiadau’n newid ac efallai bydd angen i chi:

  • gymryd hoe o’ch astudiaethau (dros dro); neu
  • adael eich cwrs yn barhaol (tynnu’n ôl).

Os yr ydych yn penderfynu tynnu’n ôl neu gymryd hoe dros dro o’ch astudiaethau, mae’n bwysig i chi adael i ni wybod a gadael eich prifysgol neu goleg wybod yn syth.

Mae hefyd yn bwysig i ddeall sut allai hyn arwain at ordaliad sydd angen ei:

  • ddidynnu oddi wrth daliadau’r dyfodol; neu
  • ad-dalu wedi i chi adael eich cwrs.

Gall tynnu’n ôl o’ch cwrs neu gymryd hoe dros dro o’ch astudiaethau effeithio ar eich cyllid myfyriwr yn y dyfodol.

Parhau i astudio ac yn ansicr pam eich bod wedi derbyn llythyr am ordaliad?

Gall eich hawl i gyllid myfyriwr gael ei asesu tra eich bod yn astudio a gallai hyn arwain mewn gordaliad. Os yr ydych wedi cael eich gordalu byddwn yn anfon llythyr i adael i chi wybod. Byddwch hefyd yn derbyn llythyr newydd Hysbysiad o Hawl yn dangos eich cyllid myfyriwr diwygiedig ar gyfer y flwyddyn academaidd.

Gall fod nifer o resymau pam fydd hyn yn digwydd os nad ydych wedi tynnu’n ôl o’ch cwrs neu gael hoe dros dro o’ch astudiaethau. Er enghraifft, gall methiant i ddychwelyd eich tystiolaeth mewn amser, fel gwybodaeth incwm noddwr neu wir gostau gofal plant. Gall newid mewn amgylchiadau hefyd olygu ailasesiad, er enghraifft os yr oeddech yn byw oddi cartref i astudio ond bellach wedi symud yn ôl.

Angen mwy o wybodaeth?

I ddarganfod mwy o wybodaeth a beth sydd angen ei wneud, dewiswch yr opsiwn sy’n berthnasol:^ Nôl i’r brig