Hygyrchedd

Caiff y wefan hon ei rhedeg gan y Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr (“Student Loans Company Limited”) ar ran Gwasanaethau Digidol Llywodraeth y DU. Mae’r Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr wedi ymrwymo’n llawn i ddarparu gwefan sy’n hygyrch i’r gynulleidfa ehangaf posibl, waeth pa dechnoleg y mae’r gynulleidfa honno’n ei defnyddio na beth yw gallu’r gynulleidfa. Rydym yn gweithio’n ddiwyd i wneud ein gwefan yn fwy hygyrch ac yn haws i’w defnyddio, ac wrth wneud hynny rydym yn glynu wrth lawer o’r safonau a’r canllawiau sydd ar gael. Rydym am i gynifer o bobl ag sy’n bosibl allu defnyddio’r wefan hon. Mae hynny’n golygu y dylai fod modd, er enghraifft, i chi:

  • chwyddo maint y testun i 300% heb fod y testun yn mynd o’r golwg ar y sgrîn
  • llywio’r rhan fwyaf o’r wefan gan ddefnyddio bysellfwrdd yn unig
  • llywio’r rhan fwyaf o’r wefan gan ddefnyddio meddalwedd adnabod lleferydd
  • gwrando ar y rhan fwyaf o’r wefan gan ddefnyddio darllenydd sgrîn (gan gynnwys y fersiynau diweddaraf o JAWS, NVDA a VoiceOver)

Rydym wedi sicrhau bod testun y wefan mor hawdd i’w ddeall ag sy’n bosibl. Mae gan AbilityNet gyngor ynghylch gwneud eich dyfais yn haws i’w defnyddio os oes gennych anabledd.

Beth y dylech ei wneud os na allwch gyrchu rhannau o’r wefan hon

Os oes arnoch angen unrhyw rai o’n llythyrau, ein ffurflenni neu’n canllawiau mewn Braille neu brint bras, anfonwch e-bost i brailleandlargefonts@slc.co.uk gan nodi:

  • eich cyfeiriad
  • eich Cyfeirnod Cwsmer
  • beth y mae arnoch ei angen mewn Braille neu brint bras
  • • ar gyfer print bras, pa faint ffont a pha fath o ffont y mae arnoch eu hangen.

If there are any other parts of our website which you cannot access, please let us know by contacting us at accessibility@slc.co.uk

Cysylltu â ni dros y ffôn neu ymweld â ni’n bersonol

Rydym yn darparu gwasanaeth trosglwyddo testun ar gyfer pobl nad ydynt yn gallu clywed neu siarad ar y ffôn. Mae dolenni sain yn ein swyddfeydd ar gyfer y sawl sy’n cael anhawster clywed ac sy’n ymweld â’n swyddfeydd yn bersonol. Neu, os byddwch yn cysylltu â ni cyn eich ymweliad, gallwn drefnu bod dehonglwr Iaith Arwyddion Prydain ar gael. Gallwch gael gwybod sut mae cysylltu â ni trwy fynd i: www.gov.uk/government/organisations/student-loans-company

Gwybodaeth dechnegol am hygyrchedd y wefan hon

Mae’r Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr wedi ymrwymo i sicrhau bod ei wefannau’n hygyrch yn unol â Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Chymwysiadau Symudol) (Rhif 2) 2018 (“y Rheoliadau Hygyrchedd”). Rydym yn ymdrechu i gydymffurfio’n llawn â safonau AA fersiwn 2.1 y Canllawiau ynghylch Hygyrchedd Cynnwys Gwefannau (“Canllawiau Hygyrchedd 2.1”). Rydym yn cydnabod mai cydymffurfio’n rhannol yn unig â’r safonau hynny y mae’r wefan hon ar hyn o bryd. Rydym wedi darparu manylion isod ynghylch y meysydd nad ydynt yn cydymffurfio â’r safonau ar hyn o bryd, a manylion ynghylch pryd yr ydym yn disgwyl y bydd y meysydd hynny’n cydymffurfio â nhw.

Cynnwys nad yw’n hygyrch

Meysydd nad ydynt yn cydymffurfio â’r Rheoliadau Hygyrchedd

Nid oes digon o gyferbyniad o ran lliw yn y testun

Mae cyferbyniad digonol o ran lliw’n hanfodol i bobl sydd â golwg gwan neu sy’n methu â gweld lliwiau’n iawn, er mwyn iddynt allu darllen cynnwys. Yn y prif banel llywio, 4.22:1 yw cymhareb y cyferbyniad rhwng y blaendir a’r cefndir. Dylai’r gymhareb fod yn o leiaf 4.5:1 ar gyfer arddulliau eitemau yr ymwelir â hwy ac eitemau nas ymwelir â hwy. Nid yw’r ffocws gweladwy yn ddigonol. Dim ond ffocws gweladwy diofyn y porwyr a gaiff y rhan fwyaf o’r elfennau ar y dudalen, sef llinell ddotiog yn unig yn Firefox / IE a lliw glas yn Chrome. Mae cefndir llwyd cynnil ar gael ar gyfer cyflwr ffocws cefndir botymau a’r panel llywio eilaidd. Fodd bynnag, nid yw’r naill opsiwn na’r llall yn ddigon da i roi arwydd clir i berson sy’n gallu gweld ac sy’n defnyddio bysellfwrdd ynghylch ble ar y dudalen y mae. Mae hefyd yn golygu nad yw’r dangosydd ffocws yn gyson ar draws y gwahanol borwyr, h.y. Chrome, IE, Firefox (gweler ar y chwith). Mae ar ddefnyddwyr sy’n gallu gweld ac sy’n defnyddio’r bysellfwrdd i lywio drwy’r dudalen angen ffocws gweladwy clir i ddangos ar ba elfen o’r dudalen y mae’r ffocws ar y pryd.

Disgrifiad sain

Nid yw’r cynnwys fideo ar draws y wefan yn darparu disgrifiadau sain a fyddai’n fuddiol i ddefnyddwyr sy’n ddall/sy’n gweld yn rhannol neu’r sawl sydd ag anawsterau gwybyddol y byddai’n well ganddynt wrando ar gynnwys yn hytrach na dehongli gwybodaeth weledol ar sgrîn. Mae angen disgrifiad sain pan fydd gwybodaeth yn cael ei dangos ar y sgrîn, ond heb fod cyfeiriad llafar ati (e.e. pan nad yw wedi’i chynnwys yn y capsiynau caeëdig).

Nid yw dolenni cyswllt yn darparu digon o wybodaeth heb y cyd-destun

Nid yw dolenni cyswllt megis ‘gweld manylion’ a ‘darllen mwy’ drwy’r wefan yn ddigon disgrifiadol i helpu defnyddwyr i ddeall i ble y maent yn arwain. Dim ond testun pob dolen gyswllt sy’n cael ei chlywed gan y sawl sy’n defnyddio darllenydd sgrîn ac sy’n llywio rhwng gwahanol elfennau rhyngweithiol. Felly, dylai testun y ddolen gyswllt fod yn ystyrlon a nodi’r diben heb gliwiau gweledol.

Nid yw cynnwys ar ffurf acordion yn hygyrch i ddarllenydd sgrîn

Caiff penawdau erthyglau newyddion eu gosod ar ffurf acordion. Yn weledol, defnyddir y saeth i lawr i ddangos bod modd ehangu hwn i weld mwy o gynnwys. Fodd bynnag, nid yw hynny’n glir heb y cliwiau gweledol hyn, oherwydd nad yw’r dolenni cyswllt dan sylw wedi’u codio felly. Dim ond testun y ddolen gyswllt a’r teitl a gaiff eu darllen i’r sawl sy’n defnyddio darllenydd sgrîn. Nid yw hynny’n sicrhau bod defnyddwyr nad ydynt yn gallu gweld yn cael gwybod y bydd defnyddio’r ddolen gyswllt hon yn ehangu/crebachu cynnwys pellach.

Nid yw rheolyddion y carwsél yn hygyrch

Mae’r rheolyddion yng nghornel dde uchaf y carwsél yn galluogi defnyddwyr i lywio i sleidiau eraill yn eu hamser eu hunain wrth ddefnyddio’r llygoden. Fodd bynnag, nid oes modd mynd at y rhain gan ddefnyddio’r bysellfwrdd, felly nid yw’r swyddogaeth hon yn hygyrch i’r sawl sy’n defnyddio technoleg gynorthwyol.

Cynnwys nad yw’r Rheoliadau Hygyrchedd yn berthnasol iddo

Dogfennau PDF a dogfennau eraill

Nid yw’r Rheoliadau Hygyrchedd Rheoliadau Hygyrchedd (yn agor mewn tab newydd) yn mynnu ein bod yn unioni dogfennau PDF neu ddogfennau eraill a gyhoeddwyd cyn 23 Medi 2018 os nad ydynt yn hanfodol i’r gwaith o ddarparu ein gwasanaethau. Nid yw llawer o’n dogfennau PDF a’n dogfennau Word hŷn yn bodloni safonau hygyrchedd AA – er enghraifft, mae’n bosibl nad yw eu strwythur yn ei gwneud yn bosibl i rywun ddefnyddio darllenydd sgrîn. Nid yw hynny’n bodloni maen prawf llwyddiant rhif 4.1.2 Canllawiau Hygyrchedd 2.1 (enw, rôl, gwerth). Mae rhai o’n dogfennau PDF a’n dogfennau Word yn hanfodol i’r gwaith o ddarparu ein gwasanaethau. Er enghraifft, mae gennym ddogfennau PDF sy’n cynnwys gwybodaeth ynghylch sut y gall defnyddwyr gael mynediad i’n gwasanaethau, a ffurflenni a gyhoeddwyd ar ffurf dogfennau Word. Erbyn mis Mawrth 2020, rydym yn bwriadu unioni’r rhain neu’u disodli â thudalennau HTML hygyrch. Bydd unrhyw ddogfennau PDF neu Word y byddwn yn eu cyhoeddi o fis Medi 2019 ymlaen yn bodloni’r safonau hygyrchedd.

Sut y gwnaethom brofi’r wefan hon

Cafodd y prawf diwethaf ar y wefan hon ei gynnal ym mis Mawrth 2019. Cafodd y prawf ei gynnal gan User Vision. Rhoddwyd prawf ar y canlynol:

  • ein meysydd rheoli cyfrifon cwsmeriaid, sydd ar gael trwy ddilyn y dolenni cyswllt canlynol:

Adrodd ynghylch problemau hygyrchedd ar y wefan hon

Rydym bob amser yn awyddus i wneud y wefan hon yn fwy hygyrch. Os byddwch yn dod ar draws unrhyw broblemau nad ydynt wedi’u rhestru ar y dudalen hon neu os ydych o’r farn nad ydym yn bodloni’r gofynion o ran hygyrchedd, cysylltwch â accessibility@slc.co.uk

Gweithdrefn orfodi

Y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol sy’n gyfrifol am orfodi’r Rheoliadau Hygyrchedd. Os byddwch yn anfodlon â’r modd y byddwn yn ymateb i’ch cwyn, gallwch gysylltu â’r Gwasanaeth Cynghori a Chymorth Cydraddoldeb (“EASS”) i gael cyngor a chymorth.

Os ydych yn byw yng Ngogledd Iwerddon ac os byddwch yn anfodlon â’r modd y byddwn yn ymateb i’ch cwyn, gallwch gysylltu â Chomisiwn Cydraddoldebau Gogledd Iwerddon yn hytrach na’r EASS a’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol.

Cafodd y datganiad hwn ei baratoi ar 10 Medi 2019 a’i gyhoeddi ar 23 Medi 2019.^ Nôl i’r brig