Gwybodaeth diogelwch

Cwcis

Cyflwyniad

Pan yr ydym yn trosglwyddo ein gwasanaethau ar y we, gall hyn olygu gosod tameidiau bychain o wybodaeth ar eich cyfrifiadur, mae hyn yn cynnwys ffeiliau bychain a elwir yn cwcis. Ni ddefnyddir cwcis er mwyn adnabod rhywun yn bersonol ond maent yn gallu cofio gweithgareddau a hoffterau wedi eu dewis gennych chi a’ch porwr. Maent yma i wneud y safle i weithio’n well ar eich cyfer chi, ac i helpu ni i ddeall sut mae pobl yn defnyddio ein gwefan. I ddysgu rhagor am gwcis yr ydym yn eu defnyddio, darllenwch y wybodaeth isod.

Cwcis ar gyfer mesur defnydd o’r wefan

Defnyddiwn Google Analytig i gasglu gwybodaeth am sut mae pobl yn defnyddio’r safle. Byddwn yn gwneud hyn er mwyn sicrhau ein bod yn cwrdd ag anghenion y defnyddiwr ac i ddeall sut allwn ni wneud yn well. Mae Google Analytig yn storio gwybodaeth am ba dudalennau yr ydych wedi ymweld â nhw, pa mor hir yr ydych ar y safle, sut gyrhaeddoch yno a beth yr ydych yn ei glicio. Nid ydym yn casglu nac yn storio gwybodaeth bersonol (e.e. eich enw neu gyfeiriad) felly ni all y wybodaeth yma gael ei ddefnyddio i’ch adnabod. Nid ydym yn caniatáu i Google i ddefnyddio na rhannu data dadansoddol.

EnwDisgrifiadDiwedd
_utma Mae’r cwci yma yn cadw cofnod o’r nifer o weithiau mae ymwelydd wedi ymweld â’r safle, pryd wnaethant ymweld â’r safle yn gyntaf, a phryd wnaethant ymweld ddiwethaf. 2 flynedd
_utmb Mae’r cwci yma yn cymryd stamp amser o’r union eiliad pan mae ymwelydd yn myned y safle. 30 munud
_utmc Mae’r cwci yma yn cymryd stamp amser o’r union eiliad pan mae ymwelydd yn gadael y safle. Mae cwcis B ac C yn cyd-weithio i gyfrifo pa mor hir mae ymweliad yn ei gymryd. Diwedd sesiwn (mae hyn yn dibennu pan fyddwch yn cau ffenest eich porwr)
_utmz Mae’r cwci yma’n cadw cofnod o ble ddaeth yr ymwelydd, pa chwilotwr wnaethant eu ddefnyddio, pa linc wnaethant eu wasgu, pa allweddeiriau cafodd eu defnyddio, a lle yr oedden nhw yn y byd pan wnaethant fyned y wefan. 6 mis
_atuvc Defnyddir y cwci yma er mwyn caniatau i gwsmeriaid i argymell y safle yma fesul amryw o arfau cyfryngau cymdeithasol. <2 flynedd

Cwcis i reoli eich ymweliad presennol

EnwDisgrifiadDiwedd
JSESSIONID Defnyddir y cwci yma i gadw cofnod o wybodaeth sesiwn mewn ymweliad sengl, hefyd er mwyn llwybro’r traffig I’r serfiwr cymhwysiad priodol. Diwedd sesiwn (mae hyn yn dibennu pan fyddwch yn cau ffenest eich porwr)
orasso Defnyddir y cwci yma er mwyn cofnodi hunaniaeth y defnyddiwr ac i nodi hwy fel pe baent wedi eu dilysu yn y sesiwn yma. Diwedd sesiwn (mae hyn yn dibennu pan fyddwch yn cau ffenest eich porwr)
Oracle-ECID Defnyddir y cwci yma i gyfateb mynediadau ffeiliau log ar draws yr amryw serfwyr sy’n ateb gofynion tudalen. Diwedd sesiwn (mae hyn yn dibennu pan fyddwch yn cau ffenest eich porwr)
ORACLE_SMP_CHRONOS_GL Defnyddir y cwci yma i ddilyn amserau llwytho tudalen diwedd defnyddiwr. Diwedd sesiwn (mae hyn yn dibennu pan fyddwch yn cau ffenest eich porwr)
ORACLE_SMP_CHRONOS_LT Defnyddir y cwci yma i gofnodi amserau tudalen y defnyddiwr i orffen. Diwedd sesiwn (mae hyn yn dibennu pan fyddwch yn cau ffenest eich porwr)
ORACLE_SMP_CHRONOS_ST Defnyddir y cwci yma i ddilyn amserau llwytho tudalen diwedd defnyddiwr. Diwedd sesiwn (mae hyn yn dibennu pan fyddwch yn cau ffenest eich porwr)
cais_olaf Defnyddir y cwci yma i ddilyn amserau llwytho tudalen diwedd defnyddiwr. Diwedd sesiwn (mae hyn yn dibennu pan fyddwch yn cau ffenest eich porwr)
steil Defnyddir y cwci yma i gofnodi maint testun dewisol a ddetholwyd gan y defnyddiwr lle maent wedi nodi eu bod am weld y safle gyda ffont yn fwy. Diwedd sesiwn (mae hyn yn dibennu pan fyddwch yn cau ffenest eich porwr)
Portal Defnyddir y cwci yma i gadw cofnod o wybodaeth sesiwn o fewn wefan gyhoeddus yn hytrach na’r trafodyn mewn ymweliad sengl. Diwedd sesiwn (mae hyn yn dibennu pan fyddwch yn cau ffenest eich porwr)

Rheoli cwcis

Darganfyddwch rhagor am sut i reoli eich cwcis a sut i’w dileu.

Aros yn ddiogel ar-lein

Mae gwarchod chi a’ch gwybodaeth yn hynod bwysig i Gyllid Myfyrwyr Cymru. Gallwch ddarganfod gwybodaeth fanwl am ddiogelwch ar-lein at www.slc.co.uk/students/online-safety.aspx

Safle defnyddiol arall i ymweld ag ef yw www.getsafeonline.org. Yma cewch gymorth defnyddiol am warchod eich diogelwch ar-lein.

Carem ddweud wrthych am:

Gwarchod eich hunaniaeth

Cofrestru ar wefan Cyllid Myfyrwyr Cymru

Pan fyddwch yn cofrestru ar Gyllid Myfyriwr Cymru cewch Rif Cyfeirnod Cwsmer – cymrwch nodyn o hyn oherwydd bydd ei angen arnoch drwy gydol eich astudiaethau hyd nes bydd eich benthyciad wedi ei ad-dalu’n llawn.

Byddwn yn gofyn i chi am gyfeiriad e-bost.Rydym yn argymell eich bod yn defnyddio cyfeiriad e-bost personol, ac nid cyfeiriad e-bost prifysgol neu goleg, oherwydd efallai y byddwn am gysylltu â chi tu allan i amser tymor. Gallwch ddefnyddio’r cyfeiriad e-bost/CRN i fewngofnodi a cheisio am gymorth neu gweld datblygiad eich cais.

Defnyddiwch gyfrinair y byddwch yn ei gofio bob amser, ond na fydd yn hawdd gan unrhyw un arall i’w ddyfalu.

Gallwch newid eich cyfrinair unrhyw adeg drwy ddefnyddio ein gwasanaethau ar-lein.

Gwe-rwydo

Ni fyddwn byth yn anfon e-bost atoch yn gofyn am eich manylion mewngofnodi na manylion defnyddiwr. Os yr ydych yn derbyn e-bost sy’n dweud ei fod oddi wrthym ni ac yn gofyn i chi ymweld â’n safle i gadarnhau eich manylion, anfonwch ymlaen at phishing@slc.co.uk ac yna ei ddileu. Bydd yr e-bost yma yn eich cyfeirio at wefan ffug felly peidiwch â dilyn y linc os gwelwch yn dda.

Gelwir e-bost twyllodrus fel hyn yn ‘gwe rwydo’, drwy adael i ni wybod eich bod wedi derbyn un gallwn gyd-weithio i helpu eich gwarchod chi ac eraill efallai sydd wedi eu heffeithio.

Os yr ydych yn meddwl bod rhywun wedi dyfalu neu ddod o hyd i’ch manylion mewngofnodi, neu yr ydych wedi datgelu hwy drwy e-bost gwe rwydo, gallwch ddefnyddio eich cyfrinair ar-lein i newid eich manylion gyda’n gwasanaeth ail-osod ar-lein.

Diogelu eich cyfrifiadur

Firysau, ysbïwedd a maleiswedd

Gall unrhyw gyfrifiadur sydd wedi ei gysylltu gyda’r rhyngrwyd fod yn agored i firysau, maleiswedd neu ysbïwedd.

Daw firysau mewn sawl ffordd; wedi eu hatodi i e-byst, wedi eu cynnwys mewn rhaglenni sy’n edrych yn ddiniwed neu cael eu lledaenu gan wefannau. Mae firysau yn ceisio i naill a’i niweidio eich cyfrifiadur drwy ddiddymu ffeiliau pwysig neu newid data, neu gasglu gwybodaeth amdanoch a’u hanfon ymlaen at drydedd parti anawdurdodedig. Bydd firysau yn ceisio lledaenu eu hunain drwy geisio anfon eu hunain yn eich cysylltiadau e-bost neu ddefnyddwyr eraill sydd â safleoedd sy’n rhannu ffeiliau.

Waliau tân

Mae wal dân yn ddull hanfodol rhwng eich cyfrifiadur a’r rhyngrwyd, yn atal unrhyw un i gysylltu gyda’ch cyfrifiadur heb eich caniatâd.

Mae systemau gweithredu cyfrifiadurol cyfoes, megis Mac OS X, Windows XP neu Vista, gyda waliau tân wedi eu hadeiladu ynddyn nhw. Mae cynhyrchion wal dân ar gael i’w llawr lwytho o’r rhyngrwyd. Sicrhewch bod eich wal dân yn actif.

Sganwyr gwrthfirysau

Bydd sganiwr gwrthfirysau da yn edrych ar bob e-bost sydd yn eich cyrraedd a’r ffeiliau yr ydych yn eu hagor.

Mae firysau newydd yn cael eu darganfod yn ddyddiol gan wneuthurwyr wrthfeirysau felly mae’n bwysig eich bod yn diweddaru ‘ffeiliau diffiniad’ (y rhestr o firysau mae’r sganer yn eu hadnabod) bod 2 i 3 diwrnod.

Systemau gweithredu

Cymrwch olwg yn aml bod system gweithredu eich cyfrifiadur a’r meddalwedd sy’n rhedeg arno wedi ei ddiweddaru.

Mae’r mwyafrif o systemau gweithredu gyda chyfleuster diweddaru sy’n diweddaru meddalwedd yn awtomatig ar eich cyfrifiadur.

Am becynnau neu raglenni meddalwedd arall yr ydych yn eu defnyddio, ymwelwch â gwefan y gwneuthurwr am ddiweddariadau sydd ar gael.

Defnyddio ein gwasanaeth yn ddiogel

Mae gwefan Cyllid Myfyrwyr Cymru wedi ei gynllunio er mwyn sicrhau pan fyddwch yn myned eich cyfrif neu’n anfon gwybodaeth atom, ei fod yn ddiogel.

Pan fyddwch yn mewngofnodi ac yn myned eich cyfrif ar-lein rydych wedi cael eich gwarchod gan sesiwn amgryptio. Byddwch yn gweld y cyfeiriad we yn dechrau gyda ‘https’ yn hytrach na ‘http’ yn unig ac eicon clo clap bychan yn y bar statws ar waelod eich ffenest borwr.

Cofiwch bob amser i allgofnodi o’r safle pan fyddwch wedi gorffen ei ddefnyddio, a chaewch y ffenest borwr. Mae hyn sicrhau bod eich sesiwn defnyddiwr wedi ei chau’n gywir.

Pan fyddwch yn ymweld â Chyllid Myfyriwr Cymru, rydym yn argymell eich bod yn teipio cyfeiriad URL i’ch porwr. Mae hyn yn sicrhau eich bod yn mynd i’r safle cywir ac nid safle gwneud neu dwyllodrus.^ Nôl i’r brig