Cwynion ac apeliadau

Gobeithiwn yn fawr eich bod yn fodlon â'r gwasanaeth yr ydych chi wedi'i dderbyn. Serch hynny, rydym yn derbyn o bryd i'w gilydd y gall pethau fynd o'i le. Os ydych chi wedi ceisio ein ffonio ni i ddatrys hyn ond yn dal i deimlo nad ydym wedi gallu datrys y broblem efallai y byddech chi'n hoffi defnyddio ein gwasanaeth trin cwynion ffurfiol.

Cwyn yw pan na fyddwch chi'n fodlon gyda'n cynnyrch neu wasanaethau, a'ch bod chi eisiau i ni ddatrys y broblem. Nid yw cwyn yn apêl yn erbyn ein penderfyniad ar ba un a oes gennych yr hawl i gymorth ariannol.

Sylwer na ddylech fynegi cwyn os oes gennych ymholiad cyfrif cyffredinol, neu os ydych chi'n profi problemau gyda'r cais ar-lein. Os oes gennych ymholiad cyffredinol cysylltwch â Chyllid Myfyrwyr Cymru ar 0300 200 4050.

Gall cwsmeriaid Ol-raddedig gysylltu gyda ni am ymholiadau cyffredinol ar 0300 100 0494.

Rydym yn croesawu gohebiaeth a galwdau yn y Gymraeg. Ni fydd hyn yn arwain at oedi yn ein hymateb.

Amlinellir ein gweithdrefn gwyno ffurfiol yn y ddogfen isod:

Gallwch wneud cwyn ffurfiol trwy:

Ffôn

Os hoffech chi wneud cwyn ar y ffôn, ffoniwch:

  • 0300 100 0601

E-bost

Os hoffech chi gwyno trwy e-bost, cysylltwch â ni ar:

Llythyr

Os hoffech chi gwyno yn ysgrifenedig, anfonwch lythyr atom:,/p>

Complaints Resolution Unit
Student Loans Company Limited
100 Bothwell Street
Glasgow
G2 7JD

Yr hyn y byddwn yn ei wneud

Bydd ein tÓm, sydd wedi'i neilltuo'n arbennig, yn ymchwilio i'ch cwyn ac yn darparu ymateb o fewn 15 diwrnod gwaith o'i derbyn. Os yr ydym yn profi unrhyw oedi byddwn yn gadael i chi wybod.

Bwriadwn ddatrys unrhyw gwyn yn ein hymateb ond os nad ydych wedi eich bodloni‚ chanlyniad yr ymchwiliad gallwch ofyn i Bennaeth Gwasanaeth i adolygu eich cwyn. Cadarnhewch os gwelwch yn dda pam yr ydych yn parhau i fod yn anfodlon i ddatrys unrhyw fater sydd efallai yn weddill gennych. Bydd Pennaeth y Gwasanaeth yn ymateb mewn ysgrifen o fewn 15 diwrnod gwaith o'r cais yma.

Os nad ydych yn fodlon gyda'r ymateb oddi wrth Bennaeth y Gwasanaeth ac mae eich cwyn yn parhau i fod heb ei datrys gallwch ofyn iddi gael ei chyflwyno at Aseswr Annibynnol. Caiff adolygiadau annibynnol eu gwneud gan un o'r Aseswyr Annibynnol fel ag yr apwyntiwyd gan yr Adran Addysg.

Gall manylion llawn am ein dull gweithredu cwynion ei ddarganfod yn yr atodol uwchlaw; yn y daflen Sut mae gwneud Cwyn.

Apeliadau

Mae apêl yn gais ffurfiol i adolygu ein penderfyniad ar ba un a oes gennych yr hawl i gymorth ariannol ai peidio. Dylai apêl berthyn i benderfyniadau neu gamau ar sail sut yr ydym yn dehongli'r gyfraith neu reoliadau (er enghraifft, ar ba un a oes gennych yr hawl i gymorth ariannol neu faint o gyllid y mae gennych yr hawl iddo).

Ym mhob achos arall, dylech ddilyn y broses gwyno.

Apelio yn erbyn penderfyniad gan Gyllid Myfyrwyr Cymru o ran ariannu^ Nôl i’r brig