Lwfans Dysgu Rhieni


Gallwch wneud cais am Lwfans Dysgu i Rieni er mwyn talu rhai o’r costau ychwanegol a allai fod gennych os ydych yn fyfyriwr israddedig sydd â phlant.

Bydd y swm a gewch yn dibynnu ar incwm eich cartref. Nid oes yn rhaid i chi ei ad-dalu.

Beth sydd ar gael

Bydd y swm a gewch yn dibynnu ar incwm eich cartref, incwm eich dibynyddion a ph’un a oes gennych bartner neu beidio. Os ydych yn fyfyriwr rhan-amser, bydd eich Lwfans Dysgu i Rieni yn cael ei gyfrifo ar sail dwyster eich cwrs.

Blwyddyn academaidd 2022 i 2023

Gallwch gael rhwng £51 a £1,862 y flwyddyn.

Blwyddyn academaidd 2021 i 2022

Gallwch gael rhwng £50 a £1,821 y flwyddyn.

Pwy sy’n gymwys

Gallwch wneud cais am Lwfans Dysgu i Rieni:

  • os oes gennych o leiaf un plentyn sy’n dibynnu arnoch yn ariannol
  • os ydych yn mynychu cwrs llawn-amser neu ran-amser ac yn cael cyllid myfyrwyr israddedig sy’n dibynnu ar incwm eich cartref

Nid oes angen i chi fod yn talu am ofal plant i fod yn gymwys

Ni allwch wneud cais:

  • os ydych yn astudio cwrs dysgu o bell, oni bai eich bod yn astudio cwrs dysgu o bell oherwydd bod gennych anabledd

Sut mae gwneud cais

Gallwch roi gwybod i ni yn eich cais am eich prif gyllid myfyrwyr a ydych am wneud cais am Lwfans Dysgu Rhieni. Pan fyddwch wedi cyflwyno eich cais, byddwn yn anfon y ffurflen atoch er mwyn i chi wneud cais am y Lwfans yn eich cyfrif ar-lein.

Os ydych eisoes wedi anfon eich cais am gyllid myfyrwyr atom heb lenwi’r adran ar gyfer grantiau dibynyddion, bydd angen i chi anfon ffurflen gais yn lle hynny:

Anfon tystiolaeth

Bydd angen i chi ddarparu tystiolaeth i ni o’ch plant. Bydd angen i chi anfon copi o un o’r canlynol:

  • tystysgrif geni ar gyfer pob plentyn
  • tystysgrif brodori ar gyfer pob plentyn
  • dogfen gan y Swyddfa Gartref sy’n cadarnhau enw a dyddiad geni pob plentyn

At hynny, bydd angen i chi brofi bod eich plant yn dibynnu arnoch. Bydd angen i chi anfon copi o un o’r canlynol:

  • eich Hysbysiad Dyfarnu Credyd Treth diweddaraf sy’n enwi pob un o’ch plant
  • eich Hysbysiad Dyfarnu Credyd Cynhwysol diweddaraf sy’n enwi pob un o’ch plant
  • pob un o dudalennau eich llythyr diweddaraf ynghylch Budd-dal Plant, sy’n enwi pob un o’ch plant

I gael rhagor o wybodaeth ynglŷn ag anfon tystiolaeth atom, ewch i’n tudalen bwrpasol sy’n rhoi canllawiau am dystiolaeth.

Cael eich talu

Byddwn yn talu eich arian i’ch cyfrif banc, 3 gwaith y flwyddyn ar ddechrau pob tymor fel rheol. Yna, gallwch ei ddefnyddio i dalu eich darparwr gofal plant.

I gael rhagor o wybodaeth ynglŷn â chael eich talu, ewch i’n tudalen bwrpasol sy’n rhoi canllawiau am daliadau.