COVID-19: Arweiniad i fyfyrwyr newydd a myfyrwyr sy’n parhau

Rydym yma i ateb rhai o’ch cwestiynau am COVID-19 fel eich bod yn deall sut y gallai effeithio arnoch chi, p’un a ydych yn astudio’n awr neu’n bwriadu mynd i brifysgol neu goleg yn nes ymlaen yn y flwyddyn.

Ap COVID-19 y GIG

Mae ap COVID-19 y GIG yn rhan bwysig o'r rhaglen Profi Olrhain Diogelu i reoli lledaeniad COVID-19.

Drwy lawrlwytho a defnyddio'r ap, gallwch helpu i gadw eich teulu a'ch ffrindiau yn ddiogel. Po fwyaf o bobl sy'n defnyddio'r ap, po fwyaf ein siawns o leihau lledaeniad y feirws.

Mae'r ap ar gael i'w lawrlwytho o siop Apple App neu siop Google Play.

Cael gwybod mwy.

Alla’ i wneud cais am gyllid myfyrwyr?

Mae pob cyfnod ar gyfer cyflwyno ceisiadau i Cyllid Myfyrwyr Cymru ar gyfer blwyddyn academaidd 2020/2021 wedi agor erbyn hyn.

Dylech gofrestru neu fewngofnodi i’ch cyfrif ar-lein yn awr er mwyn gwneud cais am gyllid myfyrwyr ar gyfer:

 • cyrsiau israddedig llawn-amser
 • cyrsiau israddedig rhan-amser
 • cyrsiau Graddau Meistr ôl-raddedig
 • cyrsiau Graddau Doethur ôl-raddedig.

Mae mwy o wybodaeth am sut mae gwneud cais ar gael ar ein tudalennau ar gyfer israddedigion ac ôl-raddedigion.

Gallwch chwilio am y manylion diweddaraf ar ein tudalennau ar Facebook a Twitter hefyd.

A fydd unrhyw oedi wrth brosesu fy nghais?

Byddwn yn mynd ati cyn gynted ag sy’n bosibl i brosesu unrhyw geisiadau sydd wedi dod i law. Ar hyn o bryd, nid ydym yn disgwyl y bydd unrhyw oedi.

A yw’n bosibl o hyd i fi gysylltu â chi os bydd angen help arna’ i?

Mae ein canolfannau cyswllt ar agor fel arfer.

Darganfyddwch y manylion cyswllt.

Beth os na alla’ i bostio’r dystiolaeth yr ydych wedi gofyn amdani, oherwydd fy mod yn hunanynysu neu’n sâl?

Peidiwch â phoeni am anfon tystiolaeth ar hyn o bryd os nad oes modd i chi wneud hynny. Ein blaenoriaeth yw eich diogelwch a’ch lles chi, felly arhoswch gartref.

Ni allaf anfon tystiolaeth feddygol newydd gan fy meddyg teulu oherwydd COVID-19. Oes rhaid i fi aros nes y bydd gen i dystiolaeth newydd cyn cyflwyno fy nghais am Lwfans Myfyrwyr Anabl?

Nac oes. Oherwydd y pandemig COVID-19, rydym yn deall na fyddwch efallai’n gallu cael unrhyw dystiolaeth feddygol newydd neu adroddiadau asesu diagnostig. Dylech anfon unrhyw dystiolaeth sydd gennych eisoes atom er mwyn i ni allu gwirio a ydych yn gymwys i gael Lwfansau Myfyrwyr Anabl. Fe wnawn ni roi gwybod i chi os bydd angen tystiolaeth ychwanegol arnom.

A fyddaf yn dal i gael fy nhalu os nad ydw i’n astudio ar y campws erbyn hyn neu os yw fy ysgol, fy ngholeg neu fy mhrifysgol wedi cau?

Addysg Uwch

Byddwch. Gallwn gadarnhau y bydd myfyrwyr yn cael y rhandaliad a drefnwyd ar eu cyfer neu randaliad nesaf eu Benthyciad Cynhaliaeth ar y dyddiad yr oedd tymor yr haf i fod i ddechrau, waeth a yw eu prifysgol neu’u darparwr wedi cau neu wedi gwneud trefniadau addysgu amgen ai peidio.

Addysg Bellach

Ar gyfer Lwfans Cynhaliaeth Addysg yng Nghymru, caniateir i golegau wneud taliadau Lwfans Cynhaliaeth Addysg yn ôl eu disgresiwn yn ystod y pandemig COVID-19. Gall absenoldeb dysgwr oherwydd salwch, oherwydd ei fod yn hunanynysu neu oherwydd bod y coleg ar gau gael ei drin fel absenoldeb awdurdodedig.

Mae mwy o wybodaeth am addysg bellach a COVID-19 i’w gweld ar wefan Llywodraeth Cymru.

Os bydd fy mlwyddyn academaidd yn cael ei hymestyn, a fydd fy nghyllid myfyrwyr yn cael ei ymestyn er mwyn fy helpu o ran hynny?

Os bydd eich blwyddyn academaidd gyfredol yn cael ei hymestyn, sy’n golygu bod yr addysgu’n cael ei ymestyn a bod eich cwrs yn para mwy na 30 wythnos a 3 diwrnod, byddwn yn eich asesu ar gyfer ‘Benthyciad Cyrsiau Hir’. Fodd bynnag, os byddwch yn gorffen eich cwrs yn ddiweddarach oherwydd ailasesiadau parhaus, ni fyddwch yn gallu cael rhagor o gyllid myfyrwyr.

Mae’r Benthyciad Cyrsiau Hir yn rhan o’r Benthyciad Cynhaliaeth. Felly, er mwyn bod yn gymwys, rhaid eich bod yn cael y Benthyciad Cynhaliaeth ychwanegol sy’n dibynnu ar incwm eich aelwyd.

Bydd yn rhaid i’ch prifysgol neu’ch coleg roi gwybod i ni am yr estyniad hwnnw cyn y gallwn eich asesu ar gyfer y Benthyciad Cyrsiau Hir.

Os ydych yn gymwys i gael Lwfansau Myfyrwyr Anabl, byddwch yn cael cymorth ar ffurf y Lwfansau ar gyfer unrhyw estyniadau a roddir gan eich prifysgol neu’ch coleg.

A fyddaf yn dal i gael cyllid myfyrwyr y flwyddyn nesaf os bydd yn rhaid i fi ailadrodd fy nghyfnod astudio neu’i ymestyn?

Byddwch. Mae gennym broses yn barod ar gyfer ymdrin â sefyllfa o’r fath lle mae’n rhaid i fyfyrwyr ailadrodd blwyddyn weithiau am amryw resymau

Byddwch yn dal i allu cael Benthyciad Cynhaliaeth ar gyfer unrhyw gyfnod astudio blaenorol.

Mae Benthyciad Ffïoedd Dysgu ar gael ar gyfer eich cwrs cyntaf yn ei gyfanrwydd, ynghyd â blwyddyn ychwanegol os oes angen. Os nad oes gennych ddigon o flynyddoedd o gyllid yn weddill i dalu am ffïoedd eich cwrs, mae’n bosibl y gallwch gael blwyddyn ychwanegol o gymorth oherwydd rhesymau personol anorfod.

Os ydych yn gymwys i gael Lwfansau Myfyrwyr Anabl, byddwch yn cael cymorth ar ffurf y Lwfansau tra byddwch yn astudio. Nid yw astudiaethau blaenorol yn effeithio ar Lwfansau Myfyrwyr Anabl.

Rwy’n gorfod parhau i dalu am ofal plant, er nad yw fy mhlant yn gallu mynd i’r ddarpariaeth. A fydd fy Ngrant Gofal Plant yn talu am hynny o hyd?

Bydd. Os ydych yn gorfod talu eich darparwr gofal plant o hyd ac os ydych yn dal yn fyfyriwr, bydd eich Grant Gofal Plant yn parhau i gael ei dalu. Fel o’r blaen, ni fydd y swm sy’n daladwy yn gallu bod yn fwy nag 85% o’r tâl a godir neu’r uchafswm perthnasol o Grant Gofal Plant, pa swm bynnag sydd isaf.

Os ydych yn defnyddio’r Gwasanaeth Talu Grant Gofal Plant, bydd angen i chi barhau i wirio’r anfonebau a chymeradwyo eich taliadau Grant Gofal Plant ar-lein.

Mae fy narparwr gofal plant wedi cau ac rydych wedi anfon ffurflen CCG2 ataf. Os nad ydw i’n gallu anfon y ffurflen yn ôl, a fyddaf yn dal i gael taliadau gofal plant?

Peidiwch â phoeni am anfon ffurflen CCG2 atom ar hyn o bryd os nad oes modd i chi wneud hynny. Ein blaenoriaeth yw eich diogelwch a’ch lles chi, felly arhoswch gartref. Byddwn yn cadarnhau eich taliadau terfynol pan gawn ni eich ffurflen yn nes ymlaen yn y flwyddyn.

Os byddwch wedi cael eich gordalu, byddwn yn tynnu’r swm a ordalwyd allan o’r grant y bydd gennych hawl iddo yn 2020/21. Rydym yn deall y gallai hynny achosi caledi ariannol i chi. Os bydd hynny’n digwydd, byddwn yn gweithio gyda chi yr adeg honno i ddod o hyd i ffordd fwy fforddiadwy o ad-dalu’r gordaliad.

Rwy’n weithiwr mudol. Sut y bydd COVID-19 yn effeithio ar fy nghyllid myfyrwyr?

Caiff unrhyw daliadau sydd i’w gweld yn eich cyfrif ar-lein eu talu i chi yn unol â’r amserlen wreiddiol.

Ni fyddwn yn gofyn am fwy o dystiolaeth o gyflogaeth ar gyfer gweddill blwyddyn academaidd 2019/2020.

Os bydd eich sefyllfa o ran cyflogaeth yn newid, gallwch anfon tystiolaeth o hynny atom yn ddiweddarach pan fydd yn ddiogel i chi wneud hynny.

Rwy’n bwriadu gwneud cais fel gweithiwr mudol. Sut y bydd y pandemig COVID-19 yn effeithio ar hynny?

Rydym yn deall y gallech fod yn poeni ynghylch cymhwyso fel gweithiwr mudol, o ganlyniad i newidiadau i’ch cyflogaeth. Rydym wrthi’n gweithio gyda’r llywodraeth i ateb unrhyw gwestiynau a allai fod gennych a bydd modd i ni rannu’r wybodaeth ddiweddaraf â chi’n fuan.

Os nad yw’r pandemig wedi effeithio ar eich sefyllfa o ran cyflogaeth, dylech wneud cais ar gyfer 2020/2021 yn awr.

Os yw’r pandemig wedi effeithio ar eich sefyllfa o ran cyflogaeth, gallwch wneud cais yn awr fel myfyriwr o’r UE er mwyn sicrhau bod eich Benthyciad Ffïoedd Dysgu ar gael. Gallwch wneud cais am gyllid fel gweithiwr mudol yn ddiweddarach, pan fydd gennym arweiniad clir ar eich cyfer.

A fydd unrhyw effaith ar yr hawl i grant teithio ar gyfer myfyrwyr sy’n gorfod dychwelyd yn gynnar i’r DU oherwydd y Coronafeirws?

Cyhyd â’ch bod wedi treulio o leiaf 50% o’ch cyfnod dramor, gall unrhyw hawliadau am grant teithio ar gyfer y cyfnod hwnnw gael eu cyflwyno o hyd a byddant yn cael eu prosesu’n ôl yr arfer. At hynny, ni fydd unrhyw daliadau a gawsoch eisoes yn newid.

Mae fy rhiant (rhieni) neu fy mhartner wedi colli eu swydd yn ddiweddar. Sut y bydd hynny’n effeithio ar fy nghyllid myfyrwyr?

Mae rhywfaint o’ch cyllid myfyrwyr yn seiliedig ar incwm eich aelwyd, felly bydd arnom angen manylion ariannol gan eich rhiant (rhieni) neu’ch partner er mwyn cyfrifo faint o gyllid y gallwch ei gael. Fodd bynnag, rydym yn deall bod amgylchiadau ariannol yn gallu newid ac mae gennym broses ar waith i helpu gyda hynny. Mae’r broses honno’n sicrhau na fyddwch yn colli unrhyw gyllid myfyrwyr y mae gennych hawl i’w gael.

Yn ystod y broses gwneud cais am gyllid myfyrwyr, gofynnir i’ch rhiant (rhieni) neu’ch partner ddarparu manylion ariannol o flwyddyn dreth flaenorol. Os ydynt wedi colli eu swydd ac os ydynt yn ennill llai o gyflog yn awr nag yr oeddent bryd hynny, gallwn ystyried eich cais ar sail eu hincwm yn ystod y flwyddyn ariannol gyfredol. Ond ni allwn wneud hynny nes y byddant wedi rhoi manylion y flwyddyn dreth flaenorol i ni. Ewch i’n hadran am rieni a noddwyr i gael rhagor o wybodaeth.

Blwyddyn academaidd 2019/2020

Os yw eich cyllid myfyrwyr wedi’i gyfrifo eisoes ar gyfer 2019/20 gan ddefnyddio’r broses ar gyfer incwm yn ystod y flwyddyn ariannol gyfredol, mae’n bosibl y bydd angen i ni gysylltu â’ch rhiant (rhieni) neu’ch partner er mwyn cael tystiolaeth ariannol ar gyfer blwyddyn dreth 2019/20. Os felly, byddwn yn cysylltu â nhw tua diwedd 2020. Os bydd eu hincwm yn wahanol i’w hamcangyfrif blaenorol, bydd yn rhaid i’ch cyllid myfyrwyr gael ei ailgyfrifo.

Cael gwybod mwy am y broses ar gyfer ymdrin ag incwm yn ystod y flwyddyn ariannol gyfredol.

Rydw i wedi gorfod dychwelyd i’r DU cyn diwedd fy mlwyddyn dramor. Rwy’n astudio drwy ddull amgen yn awr, felly a fydda’ i’n dal i gael fy nghyllid myfyrwyr?

Byddwch. Os ydych yn parhau i astudio o bell, bydd eich ffïoedd dysgu a’ch costau byw’n dal i gael eu talu fel y bwriadwyd.

A fydd cofrestru’n gynnar dros dro gyda thâl, a chwblhau aseiniad ar yr un pryd, yn effeithio ar fy hawl i gyllid myfyrwyr?

Fel un o fyfyrwyr y GIG neu fel myfyriwr gofal iechyd, ni fydd eich hawl i gyllid myfyrwyr yn newid os byddwch yn cofrestru’n gynnar dros dro gyda thâl. Byddwch yn dal i gael eich taliadau Benthyciad Cynhaliaeth, a byddwn yn parhau i dalu eich ffïoedd dysgu i’ch coleg/prifysgol.

Os bydd fy lleoliad yn profi unrhyw oedi, pa effaith y bydd hynny’n ei chael ar fy nghyllid myfyrwyr?

Os bydd eich blwyddyn academaidd bresennol yn cael ei hymestyn, a fydd yn golygu bod eich cwrs yn para mwy na 30 wythnos a 3 diwrnod, byddwn yn eich asesu ar gyfer yr hyn.

Mae’r Benthyciad Cyrsiau Hir yn rhan o’r Benthyciad Cynhaliaeth. Felly, er mwyn bod yn gymwys, rhaid eich bod yn cael y Benthyciad Cynhaliaeth ychwanegol sy’n dibynnu ar incwm eich aelwyd.

Bydd yn rhaid i’ch prifysgol neu’ch coleg roi gwybod i ni am yr estyniad hwnnw cyn y gallwn eich asesu ar gyfer y Benthyciad Cyrsiau Hir.

Ni allaf gwblhau fy ffurflen DSA1 oherwydd bod fy mhrifysgol neu fy ngholeg ar gau. Beth y dylwn i ei wneud?

Wrth lenwi’r ffurflen DSA1, gallwch adael Adran 5 yn wag. Dylech ofyn i’ch prifysgol neu’ch coleg anfon ebost atom i gadarnhau’r manylion canlynol:

 • Eich enw llawn
 • Eich cyfeirnod cwsmer (os yw’n hysbys)
 • Y flwyddyn academaidd yr ydych yn gwneud cais ar ei chyfer
 • Enw eich cwrs
 • Dyddiad dechrau eich cwrs
 • Dyddiad gorffen eich cwrs
 • Eich blwyddyn astudio, e.e. blwyddyn 1 o 3
 • Eich lefel astudio, e.e. israddedig neu ôl-raddedig
 • P’un a ydych yn bresennol ar eich cwrs ynteu’n astudio yn rhan o gwrs dysgu o bell
 • P’un a ydych yn astudio’n llawn-amser ynteu’n rhan-amser
 • Os ydych yn astudio’n rhan-amser, dwyster eich cwrs e.e. 50% o gwrs cyfwerth ag amser llawn.

Dylai eich prifysgol neu’ch coleg anfon yr ebost i sfw_dsa_team@slc.co.uk

Ni allaf fynd i Ganolfan Asesu Anghenion Astudio oherwydd COVID-19. Beth y dylwn i ei wneud?

Gellir cynnal Asesiadau o Anghenion o bell os na allwch fynychu’n bersonol. Bydd y Ganolfan Asesu yn cadarnhau yn ei hadroddiad fod eich asesiad wedi’i gynnal o bell.

Os yw’n well gennych gael asesiad wyneb yn wyneb, neu os nad oes modd i’ch anabledd/cyflwr gael ei asesu o bell, dylech gysylltu â’ch Canolfan Asesu cyn gynted ag y bo modd. Bydd y Ganolfan yn rhoi gwybodaeth bellach i chi ynghylch sut i drefnu eich Asesiad o Anghenion.

Waeth a gaiff eich Asesiad o Anghenion ei gynnal o bell neu wyneb yn wyneb, dim ond ar ôl cael yr adroddiad gan eich Canolfan Asesu y byddwn yn prosesu eich cais am Lwfansau Myfyrwyr Anabl.

 • Sut caiff fy nghymorth helpwr anfeddygol ei effeithio gan COVID-19?

Os ydy’r math o gymorth a gynigir gan eich helpwr anfeddygol bellach o bell, bydd eich Lwfansau Myfywyr Anabl yn dal i dalu cost eich helpwr anfeddygol. Dylech gytuno hyn gyda’ch darparwr helpwr anfeddygol.

Deallwn efallai nad ydych chi wedi gallu mynd i ddosbarthiadau oherwydd eu bod wedi cael eu canslo gan eich prifysgol neu goleg, a gallai hyn fod wedi effeithio ar eich cymorth helpwr anfeddygol.

 • Os cafodd eu cymorth ei ganslo gyda mwy na 24 awr o rybudd, ni fydd eich helpwr anfeddygol yn cael ei dalu o’ch Lwfansau Myfyrwyr Anabl.
 • Os cânt eu darparu gan eich prifysgol neu goleg, ac y cafodd eu cymorth ei ganslo gyda llai na 24 awr o rybudd, ni fydd eich helpwr anfeddygol yn cael ei dalu o’ch Lwfansau Myfyrwyr Anabl.
 • Os cânt eu darparu y tu allan i’ch prifysgol neu goleg a bod eu cymorth wedi’i ganslo gyda llai na 24 awr o rybudd, bydd eich helpwr anfeddygol yn cael ei dalu o’ch Lwfansau Myfyrwyr Anabl.
 • Yn ystod 2020/21 bydd fy nghwrs yn golygu dysgu ar-lein yn bennaf, felly byddaf yn aros gartref i astudio o bell. Sut y bydd hynny’n effeithio ar y cyllid myfyrwyr y byddaf yn ei gael?

Yn ystod 2020/21 bydd fy nghwrs yn golygu dysgu ar-lein yn bennaf, felly byddaf yn aros gartref i astudio o bell. Sut y bydd hynny’n effeithio ar y cyllid myfyrwyr y byddaf yn ei gael?

Bydd gennych hawl o hyd i gael Benthyciad Ffïoedd Dysgu, Benthyciad Cynhaliaeth ar sail prawf modd, ac unrhyw grantiau yr ydych yn gymwys i’w cael.

Bydd eich Benthyciad Cynhaliaeth ac unrhyw grantiau y mae gennych hawl iddynt yn cael eu talu’n ôl yr arfer, cyhyd â bod eich prifysgol neu’ch coleg yn cadarnhau eich bod wedi cofrestru gyda nhw. Bydd eich Benthyciad Ffïoedd Dysgu yn cael ei dalu bob tymor pan fydd eich prifysgol yn rhoi cadarnhad i ni eich bod yn mynychu eich cwrs, hyd yn oed os ydych wedi bod yn astudio o bell. P’un a fyddwch yn dysgu ar-lein am dymor yn unig neu am y flwyddyn academaidd gyfan, ni fydd hynny’n effeithio o gwbl ar y drefn hon.

Os caiff eich cwrs ei ystyried yn gwrs ‘dysgu o bell’, dim ond Benthyciad Ffïoedd Dysgu a Lwfansau Myfyrwyr Anabl y bydd modd i chi wneud cais amdanynt. Fodd bynnag, os ydych yn dysgu o bell oherwydd anabledd, mae’n bosibl y byddwch hefyd yn gymwys i gael Benthyciad Cynhaliaeth.

Roeddwn i fod i fyw oddi cartref yn fy mhrifysgol neu fy ngholeg yn ystod y tymor, ond byddaf yn awr yn aros gartref oherwydd bod fy nghwrs yn golygu dysgu ar-lein. A fydd hynny’n effeithio ar y cyllid myfyrwyr y byddaf yn ei gael?

Bydd. Mae’n bwysig eich bod yn dweud wrthym ble y byddwch yn byw yn ystod y flwyddyn academaidd, oherwydd bydd hynny’n effeithio ar y Benthyciad Cynhaliaeth y bydd gennych hawl iddo.

Mae gan fyfyrwyr sy’n byw oddi cartref yn ystod y tymor hawl i Fenthyciad Cynhaliaeth uwch na myfyrwyr sy’n byw gartref, er mwyn iddynt allu ymdopi â chostau byw sy’n uwch.

Os yw’r wybodaeth sydd gennym ynghylch ble’r ydych yn byw yn ystod eich cwrs yn anghywir, bydd yn rhaid i chi ad-dalu unrhyw gyllid a ordalwyd i chi. Gallai hynny effeithio ar y cyllid y byddwch yn ei gael yn ystod y blynyddoedd sydd i ddod. I ddiweddaru’r manylion ynghylch ble’r ydych yn byw, mewngofnodwch i’ch cyfrif ar-lein.

Ewch i’n tudalennau i ddysgu mwy am gyfraddau Benthyciadau Cynhaliaeth.

Alla’ i ddim bodloni gofynion y DU o ran preswylio, oherwydd bod cyfyngiadau sy’n ymwneud â COVID-19 wedi fy atal rhag teithio i’r DU. A fydd hynny’n cael ei ystyried wrth asesu a ydw i’n gymwys i gael cyllid?

Bydd. Os gallwch ddarparu tystiolaeth eich bod wedi methu dros dro â phreswylio yn y DU oherwydd COVID-19, dylech fod yn gymwys o hyd i gael cyllid myfyrwyr.

Mae disgwyl i fi ddechrau cwrs yn y DU ym mis Medi 2020, ond alla’ i ddim bod yn y DU ar ddechrau’r flwyddyn academaidd. A fydda’ i’n dal yn gymwys i gael cyllid myfyrwyr ac a fydda’ i’n cael taliad yn ystod fy nhymor cyntaf?

Byddwch. Yn syml iawn, byddwch yn cael eich ystyried yn rhywun sy’n ‘absennol dros dro’ o’r DU. Byddwch yn cael eich ystyried yn gymwys i gael cyllid myfyrwyr, cyhyd â’ch bod yn bodloni’r holl feini prawf eraill ar gyfer cymhwysedd.

Er mwyn cael eich talu yn ystod y tymor cyntaf, rhaid i chi sicrhau eich bod wedi cofrestru gyda’ch prifysgol neu’ch coleg a bod gennych gyfrif banc yn y DU y gellir talu eich cyllid myfyrwyr i mewn iddo.

Os ydych yn fyfyriwr israddedig sydd wedi gwneud cais am Fenthyciad Ffïoedd Dysgu, bydd eich ffi’n cael ei thalu bob tymor pan fydd eich darparwr yn cadarnhau eich bod yn mynychu eich cwrs, hyd yn oed os ydych wedi bod yn astudio ar-lein o dramor.

Dim ond oherwydd y cyfyngiadau a achoswyd gan COVID-19 y mae’r eithriad hwn wedi’i gyflwyno. Dylech deithio i’r DU i fynychu eich cwrs, pan fydd yn ddiogel i chi wneud hynny.

Roeddwn i wedi bwriadu astudio dramor yn ystod y flwyddyn 2020/2021, ond byddaf yn aros yn y DU yn awr i astudio ar-lein gyda fy narparwr tramor. Sut y bydd hynny’n effeithio ar y cyllid y byddaf yn ei gael?

Fel rheol, byddai gan fyfyrwyr sy’n astudio dramor yn ystod blwyddyn o’u cwrs hawl i Fenthyciad Cynhaliaeth uwch er mwyn helpu gyda’r costau sy’n gysylltiedig â byw dramor. Ond gan na fyddwch yn awr yn byw dramor yn ystod y tymor, byddwch yn gymwys i gael yr un Benthyciad Cynhaliaeth â’r sawl sy’n aros yn y DU. Gall y benthyciad hwnnw amrywio’n dibynnu ar eich amgylchiadau penodol chi:

 • A ydych yn byw gartref?
 • A ydych yn byw oddi cartref, y tu allan i Lundain?
 • A ydych yn byw oddi cartref, yn Llundain?

Ewch i’n tudalennau i ddysgu mwy am gyfraddau Benthyciadau Cynhaliaeth.

Mae angen i chi sicrhau bod y wybodaeth sydd gennym ynghylch ble y byddwch yn byw bob tymor yn gywir, oherwydd fel arall mae’n bosibl y bydd yn rhaid i chi ad-dalu unrhyw gyllid a ordalwyd i chi. Gallwch ddiweddaru’r wybodaeth sydd gennym drwy fewngofnodi i’ch cyfrif ar-lein yn awr.^ Nôl i’r brig