Delwedd o: myfyrwraig

Sut ydw i'n ymgeisio?

Newydd i LCA yn 2019/20?

Os ydych chi'n newydd i'r LCA, mae'r Llyfr Bach LCA yn cynnwys popeth sydd angen ei wybod arnoch.

I sicrhau eich bod yn cael eich talu ar amser, defnyddiwch y nodiadau canllaw i gwblhau eich cais. Gallwch lwytho i lawr y ffurflen a nodiadau canllaw yma:

Rydym yn croesawu gohebiaeth a galwdau yn y Gymraeg. Ni fydd hyn yn arwain at oedi yn ein hymateb.

Bydd angen i chi anfon tystiolaeth o'ch dinasyddiaeth gyda'ch dyddiad geni a thystiolaeth o'ch cyfeiriad gyda'ch ffurflen gais wedi ei llenwi'n llawn. Mae'r wybodaeth am yr hyn sydd eisiau i chi anfon atom ni yn yr adran yma:

Os caiff eich cais ei gymeradwyo ar gyfer y flwyddyn academaidd 2019/20, efallai y byddwn yn ysgrifennu at eich rhian(eni)/gwarcheidwad(aid) i ofyn iddynt anfon manylion ariannol i gefnogi'r wybodaeth a wnaethant eu ddarparu ar eich cais. Byddwn yn anfon ffurflen am hyn. Byddwn yn derbyn un o'r eitemau tystiolaeth canlynol:

  • Llythyr Budd-dal Plentyn
  • Llythyr oddi wrth sefydliad swyddogol (megis banc) yn dangos bod eich cyfeiriad yr un peth â'ch noddwr a restrwyd ar eich cais.

Dyddiadau allweddol

Mehefin 2019 - Anfonwch eich cais EMA cyflawn gyda thystiolaeth gwreiddiol.

8 wythnos – I fod yn gymwys am daliadau ôl-ddyddiedig rhaid i chi wneud cais o fewn 8 wythnos o'ch cwrs i ddechrau.

31 Awst 2020 – Y dyddiad olaf y gallwn dderbyn eich cais, gwybodaeth ac unrhyw dystiolaeth er mwyn i chi fod yn gymwys am EMA yn y flwyddyn academaidd 2019/20

Beth Sy'n Digwydd Nesaf

  1. Cais LCA wedi ei gwblhau a'i ddychwelyd gyda thystiolaeth
  2. Cais wedi ei asesi a llythyr dyfarnu wedi ei anfon*
  3. Cyrundeb LCA wedi ei arwyddo gydag ysgol neu goleg
  4. Ysgol neu goleg yn cadarnhau eich bod wedi bod yn bresennol
  5. LCA wedi ei dalu i'ch cyfrif banc neu gymdeithas adeiladu

*Os oes angen tystiolaeth bellach neu wybodaeth byddwn yn cysylltu gyda chi cyn i chi dderbyn eich llythyr dyfarnu

Gall ceisiadau cyflawn eu hanfon i'r cyfeiriad isod:

Gwasanaeth Cwsmer EMA Wales
Blwch Post 5596
Glasgow
G52 9BR

Wedi cael LCA y llynedd?

Os cawsoch chi LCA y llynedd a'ch bod yn parhau i astudio ym mlwyddyn academaidd 2019/20, byddwn yn ysgrifennu atoch i roi gwybod a ydych chi'n gymwys am LCA. Os na fyddwch wedi cael y llythyr hwn erbyn diwedd mis Mehefin 2019, ffoniwch y tîm gwasanaeth cwsmeriaid ar 0300 200 4050.^ Nôl i’r brig