Delwedd o: myfyrwyr wrth ddesg

Myfyrwyr sy'n dychwelyd

Oherwydd y pandemig COVID-19, rydym wedi ymestyn y terfyn amser ar gyfer y cyfnod pan fyddwch yn gymwys i gael taliadau wedi’u hôl-ddyddio:

 • Myfyrwyr newydd – gwnewch gais cyn pen 13 wythnos wedi i chi ddechrau eich cwrs.
 • Myfyrwyr sy’n parhau – llofnodwch gytundeb Lwfans Cynhaliaeth Addysg cyn pen 13 wythnos wedi i chi ddechrau eich cwrs.

Os na allwch fynd i’ch ysgol neu’ch coleg i lofnodi cytundeb Lwfans Cynhaliaeth Addysg, siaradwch â’r ysgol neu’r coleg i wneud trefniadau gwahanol.

Ymgeisiais am LCA y tro cyntaf y llynedd, sut gallaf ailymgeisio am LCA yn 2020 ito 2021?

Os cawsoch chi LCA y llynedd, ni fydd rhaid ichi lenwi ffurflen gais arall eleni, byddwn yn anfon llythyr atoch am eich dyfarniad LCA ar gyfer 2020 i 2021 Pan fyddwch wedi cael y llythyr, sicrhewch fod yr holl fanylion ynddo’n gywir. Os oes angen ichi newid rhywbeth, ffoniwch y tîm gwasanaethau cwsmeriaid ar unwaith ar 0300 200 4050.

Os ydy’r holl wybodaeth ar y llythyr yn gywir y peth nesaf sydd angen i chi ei wneud yw arwyddo eich Cytundeb LCA (a adnabyddir eisoes fel Cytundeb Dysgu) pan fyddwch yn dychwelyd i’ch ysgol neu goleg.

 • Rhaid i chi arwyddo eich Cytundeb LCA o fewn 8 wythnos i chi ddechrau eich cwrs i gael ol-daliadau.
 • Rhaid i chi gwrdd â rheolau presenoldeb ac amcanion eich Cytundeb LCA er mwyn i chi dderbyn eich LCA.
 • Mae’n rhaid i’ch ysgol neu’ch coleg gadarnhau eich bod yn mynychu er mwyn ichi gael eich LCA.

Ydych eto wedi derbyn eich llythyr gwobrwyo LCA erbyn diwedd Mehefin 2020, ffoniwch y tîm gwasanaethu cwsmer ar 0300 200 4050.

Faint allaf ei gael?

Gallech gael LCA o £30 yr wythnos, wedi’i dalu bob pythefnos, gan ddibynnu ar gyfanswm eich incwm cartref.

Mae’r tabl canlynol yn dangos y trothwyon incwm cartref sy’n berthnasol, gan ddibynnu ar eich amgylchiadau teuluol.

Incwm Cartref Nifer o Blant sy'n Ddibynnol Dibynnol Dyfarniad
£0-£20,817

1

£30

£20,818+

1

£0

£0-£23,077

2+

£30

£23,078+

1+

£0

Beth yw cyfanswm fy incwm cartref?

Mae’r ffordd rydym yn cyfrifo cyfanswm eich incwm cartref yn wahanol gan ddibynnu ai myfyriwrdibynnol neu annibynnol ydych chi.

Rydych yn fyfyriwr dibynnol os yr ydych yn dibynnu'n ariannol ar eich rhieni. Cyfanswm incwm eich cartref yw incwm eich rhieni. Bydd angen i chi ddarparu tystiolaeth i ddangos sut yr ydych yn dibynnu'n ariannol ar eich rhieni pan rydych yn ceisio neu mae gofyn i chi ddarparu tystiolaeth ar ffurf Hysbysiad o Ddyfarniad y Credyd Treth (TCAN)/llythyr budd-dal plant/ sefydliad swyddogol. Os ydych chi, y myfyriwr, yn gweithio'n rhan-amser nid ydym yn cyfrif hyn fel rhan o gyfanswm incwm eich cartref.

Rydych chi’n fyfyriwr annibynnol os ydych:

 • yn byw ar wahân i’ch rhieni heb gysylltiad â hwy o gwbl, ac osnad ydych chi’n byw o dan ofal Awdurdod Lleol;
 • yn byw dan ofal Awdurdod Lleol, er enghraifft gyda rhieni maeth;
 • yn cael cymhorthdal incwm yn eich enw eich hun;
 • yn gyfrifol am blentyn;
 • yn cael eich dosbarthu’n berson ifanc yn y ddalfa; neu
 • yn gyflogedig ac yn byw gyda phartner

Gwiriad tystiolaeth ariannol

Os ydy eich cais yn cael ei gymeradwyo ar gyfer y flwyddyn academaidd 2020 i 2021, efallai y byddwn yn ysgrifennu i’ch rhiant(eni)/gwarchodwr(wyr) a gofyn iddynt i anfon tystiolaeth ariannol wreiddiol i gefnogi ‘r wybodaeth maent wedi darparu ar eich cais. Efallai byddwn yn gofyn am dystiolaeth mewn amgylchiadau ble:

 • mae eich cymhwyster am LCA y llynedd wedi ei seilio ar eich brawd neu chwaer oed 16-20 yn eich cartref yn parhau’n gymwys am fudd-dal plant. Gall eich rhiant(eni)/gwarchodwr(wyr) anfon naillai eich llythyr Budd-dal Plentyn y cartref neu Hysbysiad o Ddyfarniad eich Credyd Treth eich cartref sy’n nodi siblingiaid yn eich cartref.
 • rydych yn amodol ar wiriad ariannol a siblingiaid. Os bydd yn digwydd, bydd angen i’ch rhiant(eni)/gwarchodwr(wyr) ddarparu'r ddwy set o dystiolaeth fel y disgrifir uchod.
 • rhaid i chi ddychwelyd yr holl dystiolaeth ariannol a ofynnir amdano erbyn 30 Tachwedd 2020 neu caiff eich taliadau eu blocio.
 • os nad ydych yn darparu tystiolaeth ariannol erbyn 31 Ionawr 2020 cewch eich gwrthod o’r cynllun.

Gallwch ddarganfod rhestr o fathau tystiolaeth ariannol dderbyniol yn yr adran yma:

Pa dystiolaeth sydd angen i mi ei ddarparu?

Dyddiadau allweddol

Gorffennaf 2020 - Byddwch yn derbyn eich Llythyr Gwobr LCA yn gadael i chi wybod faint o EMA fyddwch yn gallu ei gael.

Tachwedd 2020 - Os yr ydym wedi gofyn am dystiolaeth oddi wrthych, rhaid dychwelyd hyn erbyn diwedd Tachwedd fel y gallwch barhau i dderbyn LCA.

Ionawr 2021 - Os yr ydym wedi gofyn am dystiolaeth oddi wrthych, ac rydych dal heb ei dychwelyd, efallai bydd yn rhaid i chi ad-dalu unrhyw LCA yr ydych wedi ei dderbyn.

Awst 2021 -Gallwn dderbyn eich cais tan 30 Awst 2021 er mwyn i chi dderbyn LCA ym mlwyddyn academaidd 2020 i 2021.

Nodwch os gwelwch yn dda i fod yn gymwys ar gyfer ol-daliadau:

 • Myfyrwyr Newydd – rhaid i chi geisio o fewn 8 wythnos o ddechrau eich cwrs
 • Myfyrwyr sy’n parhau – rhaid i chi arwyddo eich Cytundeb LCA o fewn 8 wythnos o ddechrau eich cwrs.^ Nôl i’r brig