Image of: girl at worktop

Lwfans Cynhaliaeth Addysg (LCA) 2020/21

Mae LCA ar gyfer oedran 16 i 18 mlwydd oed sydd yn byw yng Nghymru, sydd am barhau gyda’i addysg wedi oedran gadael ysgol.

Pedwar prif beth sydd yn penderfynu os ydych yn gallu cael LCA:

 • Eich dyddiad geni
 • Eich cwrs
 • Eich incwm cartref
 • Eich cenedligrwydd a statws preswylio

Eich dyddiad geni

Rhaid i chi fod rhwng 16-18 mlwydd oed ar 31 Awst 2020.

Eich cwrs

Rhaid i chi fod yn astudio mewn ysgol neu goleg sydd yn cymryd rhan ac yn mynychu cwrs cymwys sydd sef:

  • Cwrs academaidd neu alwedigaethol hyd at ac yn cynnwys Lefel 3; ac
  • Mewn addysg llawn amser mewn ysgol; neu
  • Gwrs sy’n cynnwys o leiaf 12 awr dan arweiniad y coleg.

Mae cyrsiau yn cynnwys Sgiliau Byw’n Annibynnol neu, os ydych chi’n astudio yn Lloegr, Paratoi ar gyfer Bywyd fel Oedolyn.

Nid oes angen i chi astudio yng Nghymru i gael LCA. Ond eich bod yn byw yng Nghymru a bod eich ysgol/coleg yn cymryd rhan yn y cynllun, gallwch wneud cais am LCA.

Eich incwm cartref

Rhaid bod eich incwm cartref o dan lefel penodol er mwyn i chi allu derbyn LCA. Mae yna ddau wahanol lefel, yn dibynnu ar amgylchiadaueich teulu.

   .

Incwm Cartref

Nifer o Blant sy'n Dibynnol

Dibynnol Dyfarniad

£0-£20,817

1

£30

£20,818+

1

£0

£0-£23,077

2+

£30

Os yw’ch incwm cartref yn £23,078 neu fwy, ni fyddwch yn gymwys am LCA.

Eich cenedligrwydd a statws preswylio

Os yr ydych yn ddinesydd y DU sy’n byw yng Nghymru, dylech fod yn gymwys am LCA. Os nad ydych yn ddinesydd y DU, efallai byddwch chi’n gymwys o hyd am LCA. Os byddwch chi’n llewni’r ffurflen gais a’i dychwelyd i ni , byddwn yn rhoi gwybod ichi a ydych chi’n gymwys neu beidio.

Faint allaf ei gael?

Os ydych chi’n newydd i LCA yn 2020/21, fe allech chi gael £30 yr wythnos, sy’n cael ei dalu bob pythefnos, gan ddibynnu ar eich incwm cartref.

Rwy’n Gadael Gofal, A Fedraf geisio am LCA?

Os ydych chi'n gadael gofal ac yn bodloni'r gofynion uwch, gallwch wneud cais am LCA, ni fyddwn yn gofyn i chi am unrhyw fanylion ariannol.

Pryd y Dylwn wneud Cais?

Bydd ffurflenni cais 2020/21 LCA ar gael i’w llwytho i lawr neu eu casglu mewn ysgolion a cholegau o Fai 2020.

Cwblhewch eich ffurflen gais a'i dychwelyd gyda'ch tystiolaeth mor gynted ag sy'n bosib er mwyn sicrhau y cewch eich talu ar amser ar ddechrau eich cwrs.^ Nôl i’r brig