Delwedd o: myfyriwr

A ydw i'n gallu ei gael?

Pedwar prif beth sy’n penderfynu a gewch chi LCA yn y flwyddyn academaidd 2020 i 2021:

 • Eich dyddiad geni
 • Eich cwrs
 • Eich incwm cartref
 • Eich cenedligrwydd a’ch statws preswylio

Eich dyddiad geni

Rhaid i chi fod rhwng 16 ac 18 mlwydd oed ar 31 Awst 2020.

Eich cwrs

Rhaid i chi fod yn astudio mewn ysgol neu goleg cyfrannog ar gwrs ‘cymwys sy’n gwrs academaidd neu alwedigaethol hyd at a chan gynnwys Lefel 3 a naill ai:

 • cwrs sy’n amser llawn mewn ysgol
 • cwrs sy’n cynnwys o leiaf 12 awr dan arweiniad yn y coleg
 • Mae’n rhaid bod cyrsiau’n para o leiaf 10 wythnos.

Nid oes angen ichi astudio yng Nghymru i gael LCA. Cyhyd â’ch bod yn byw yng Nghymru a bod eich ysgol/coleg yn cymryd rhan yn y cynllun, gallwch wneud cais am LCA.

Mae nifer o gyrsiau y gallwch eu gwneud er mwyn derbyn EMA fel:

 • TGAU;
 • Safon Uwch neu Safon UG;
 • Cyrsiau BTEC, GNVQ, NVQ;
 • Cyrsiau Sgiliau Sylfaenol;
 • Sgiliau Byw’n Annibynnol neu, os ydych yn astudio yn Lloegr, Paratoi i fod yn Oedolyn.

Eich incwm cartref

Mae’n rhaid bod eich incwm cartref islaw lefel benodol er mwyn ichi gael LCA. Mae dwy wahanol lefel, gan ddibynnu ar eich amgylchiadau teuluol:

 • Rhaid i incwm y cartref fod yn £20,817 neu lai os mai chi ydy’r unig berson ifanc yn y cartref.
 • Rhaid i incwm cartref fod yn £23,077 neu lai os oes pobl ifanc ychwanegol sy’n gymwys am fudd-dal plant yn byw yn y cartref.

Gall ein cyfrifiannell AB eich helpu i gyfrifo a ydych chi’n gallu hawlio LCA efallai.

Yn yr adran hon, cewch wybod yn fanylach sut mae incwm cartref a phlant ychwanegol yn y cartref yn gallu effeithio ar eich hawl i LCA:

Eich cenedligrwydd a’ch statws preswylio

Os ydych chi’n ddinesydd y DU sy’n byw yng Nghymru, dylech fod yn gymwys am LCA

Os nad ydych chi’n ddinesydd y DU, efallai byddwch chi’n gymwys o hyd am LCA. Os byddwch chi’n llenwi’r ffurflen gais a’i dychwelyd i ni, byddwn yn rhoi gwybod ichi a ydych chi’n gymwys neu beidio. Gallwch lwytho ffurflen i lawr o’r adran hon:

Rwy’n Gadael Gofal, A Fedraf geisio am LCA?

Os ydych chi'n gadael gofal ac yn bodloni'r gofynion uwch, gallwch wneud cais am LCA, ni fyddwn yn gofyn i chi am unrhyw fanylion ariannol.^ Nôl i’r brig