Lwfans Cynhaliaeth Addysg (LCA)

Beth yw LCA?

Lwfans Cynhaliaeth Addysg – LCA – yw lwfans wythnosol o £30 sy’n destun asesiad incwm i helpu myfyrwyr gyda chost addysg bellach. Mae’n cael ei dalu bob pythefnos yn syth i gyfrif banc y myfyriwr.

Ae’n gymhelliad i bobl ifanc, sy’n dymuno aros yn yr ysgol ar ôl oedran gadael ysgol, i ennill dyfarniadau drwy bresenoldeb da a chyflawni amcanion y cytunwyd arnynt.

Ni fydd cael LCA yn effeithio ar unrhyw fudd-daliadau sy’n cael eu talu ar hyn o bryd i’ch cartref.

Beth mae angen imi ei wneud?

Os yw’r myfyriwr yn dibynnu arnoch chi, bydd angen ichi gyflwyno gwybodaeth a thystiolaeth o’ch incwm ar y ffurflen gais. Bydd angen eich manylion chi arnom os oes gennych un o’r mathau canlynol o berthynas â’r myfyriwr:

  • Rhiant;
  • Gwarcheidwad;
  • Llys-riant; neu
  • Bartner y fam neu’r tad.

Nid oes angen i’r bobl ganlynol ddarparu unrhyw wybodaeth na thystiolaeth i gefnogi’r cais:

  • Unrhyw frodyr neu chwiorydd sydd gan y myfyriwr, sy’n oedolion, sy’n 21 oed neu’n hŷn, sy’n byw yn yr un aelwyd â’r myfyriwr; neu
  • Unrhyw riant, llys-riant neu warcheidwad nad yw fel arfer yn byw yn yr un cartref â’r myfyriwr (hyd yn oed os yw’n gwneud taliadau cynhaliaeth).

Os yw’r myfyriwr yn annibynnol, ni fydd angen ichi gyflenwi unrhyw wybodaeth. Yn yr adran i fyfyrwyr, eglurir ymhellach sut rydym yn penderfynu statws dibyniaeth myfyriwr:

Pa dystiolaeth mae angen imi ei hanfon am LCA?

Mae’n rhaid ichi ddarparu tystiolaeth o’ch incwm cartref ar gyfer y flwyddyn dreth flaenorol 2018 i 2019. Os yw’r myfyriwr yn byw’n annibynnol arnoch chi, mae’n rhaid iddo ddarparu tystiolaeth o’i incwm cartref ei hun.

Os mae incwm eich cartref wedi gostwng yn barhaol ers y flwyddyn dreth 2018 i 2019, gallwch gael eich asesu drwy ddefnyddio eich incwm cartref presennol. Bydd dal angen i chi gwblhau'r ffurflen gais gan ddarparu eich gwybodaeth a thystiolaeth ar gyfer y flwyddyn dreth 2018 i 2019. Yn ychwanegol, dylech anfon llythyr gyda’ch ffurflen orffenedig yn gofyn am gael eich asesu ar gyfer y flwyddyn incwm presennol ynghyd â chyflwyno tystiolaeth o’ch incwm blwyddyn bresennol a manylion o’r cyfnod pan wnaeth y newid ddigwydd

Mae nodiadau cyfarwyddyd y cais yn rhoi gwybod rhagor am y mathau o dystiolaeth y gallwch eu cyflwyno i gefnogi cais y myfyriwr am LCA.^ Nôl i’r brig