Grant Dysgu Llywodraeth Cymru Addysg Bellach

Beth yw Grant Dysgu Llywodraeth Cymru Addysg Bellach?

Grant hyd at £1,500 yw Grant Dysgu Llywodraeth Cymru Addysg Bellach – GDLLCAB Mae’n destun asesiad incwm a’i nod yw annog mwy o bobl i barhau â’u haddysg, os nad yw hynny’n bosibl hebddo efallai.

Beth mae angen imi ei wneud?

Os yw’r myfyriwr yn ddibynnol arnoch, bydd angen i chi gyflwyno gwybodaeth a thystiolaeth am eich incwm ar y ffurflen gais. Bydd yr incwm uwch gennych chi neu’r myfyriwr yn cael ei ddefnyddio i asesu hawl y myfyriwr. Mae hynny’n golygu y byddwn hefyd yn gofyn i’r myfyriwr am ei fanylion ariannol.

Bydd angen eich manylion arnom os oes gennych un o’r mathau canlynol o berthynas â’r myfyriwr:

  • Rhiant;
  • Rhiant mabwysiado;
  • Llys-riant; neu
  • Bartner y fam neu’r tad.

Nid oes angen i’r bobl ganlynol ddarparu unrhyw wybodaeth na thystiolaeth i gefnogi’r cais:

  • Unrhyw frodyr neu chwiorydd sy'n oedolyn i'r myfyriwr, yn byw yn yr un cartref â'r myfyriwr; neu
  • Unrhyw riant, llys-riant neu warcheidwad nad yw fel arfer yn byw yn yr un cartref â’r myfyriwr (hyd yn oed os yw’n gwneud taliadau cynhaliaeth).

Os yw’r myfyriwr yn annibynnol, ni fydd angen ichi gyflenwi unrhyw wybodaeth. Yn yr adran i fyfyrwyr, eglurir ymhellach sut rydym yn penderfynu statws dibyniaeth myfyriwr:

Pa dystiolaeth mae angen imi ei hanfon ar gyfer Grant Dysgu Llywodraeth Cymru Addysg Bellach?

Mae’n rhaid ichi ddarparu tystiolaeth o’ch incwm cartref ar gyfer y flwyddyn dreth flaenorol. Os yw’r myfyriwr yn byw’n annibynnol arnoch chi, mae’n rhaid iddo ddarparu tystiolaeth o’i incwm cartref ei hun.

Mae nodiadau cyfarwyddyd y cais yn darparu rhagor o wybodaeth am y mathau o dystiolaeth y gallwch eu cyflwyno i gefnogi cais y myfyriwr am Grant Dysgu Llywodraeth Cymru Addysg Bellach.^ Nôl i’r brig