Delwedd o: merch wrth fwrdd gwaith

Sut ydw i'n ymgeisio?

Oherwydd COVID-19, rydym yn deall nad ydych efallai’n gallu casglu eich cais o’r ysgol neu’i argraffu. Rydym yn ymwybodol ei bod efallai’n amhosibl i chi bostio’r cais atom ar hyn o bryd. Peidiwch â phoeni am hynny oherwydd byddwn yn prosesu eich cais cyn gynted ag y bydd wedi dod i law ac fe gewch chi eich arian.

Gall ceisiadau a thystiolaeth ar gyfer blwyddyn academaidd 2021 ddod i law am hyd at 9 mis ar ôl dechrau’r flwyddyn academaidd. Mae’n bwysig, pan fydd eich cwrs yn dechrau, eich bod yn llofnodi eich cytundeb Grant Dysgu Llywodraeth Cymru er mwyn cael eich arian ar ôl i ni brosesu eich tystiolaeth.

Newydd i Grant Dysgu Llywodraeth Cymru Addysg Bellach yn 2020 i 2021?

Os yr ydych yn newydd i GDLLC AB, mae'r canllaw newydd yn cynnwys popeth yr ydych am ei wybod.

I sicrhau eich bod yn cael eich talu ar amser, defnyddiwch y nodiadau canllaw i gwblhau eich cais. Gallwch lwytho i lawr y ffurflen a nodiadau canllaw yma:

Rydym yn croesawu gohebiaeth a galwdau yn y Gymraeg. Ni fydd hyn yn arwain at oedi yn ein hymateb.

Dyddiadau allweddol

 • Rhaid i ffurflenni cais gyrraedd ymhen 9 mis o ddyddiad dechrau eu cwrs
 • Rhaid i bob gwybodaeth a thystiolaeth gyrraedd ymhen 12 mis o ddyddiad dechrau eu cwrs

Ydych chi'd gwneud cais am GDLLC ar gyfer blwyddyn academaidd 2019 i 2020?

Os ydych chi’n gwneud cais am GDLLC ar gyfer blwyddyn academaidd 2019 i 2020, mae’r canllaw canlynol yn cynnwys popeth y mae arnoch angen ei wybod.

Gallwch lwytho i lawr y ffurflen a nodiadau canllaw yma:

Bydd angen ichi anfon tystiolaeth o’ch cenedligrwydd a’ch incwm cartref gyda’ch cais gorffenedig. Rhoir gwybod beth mae angen ichi ei anfon yn yr adran hon:

Wedi cael Grant Dysgu Llywodraeth Cymru Addysg Bellach y llynedd?

Os cawsoch chi GDLLC AB y llynedd, byddwn yn ysgrifennu atoch i ddweud wrthych beth mae angen ichi ei wneud i gael Grant Dysgu Llywodraeth Cymru Addysg Bellach eto ym mlwyddyn academaidd 2020 i 2021. Os nad ydych wedi cael llythyr gennym erbyn diwedd mis Mehefin 2020, ffoniwch y tîm gwasanaeth cwsmeriaid ar 0300 200 4050.

Os bydd eich incwm cartref yn newid drwy’r flwyddyn, efallai byddwch chi’n gallu hawlio ailasesu eich hawl gwreiddiol i Grant Dysgu Llywodraeth Cymru Addysg Bellach.

Ydy’ch amgylchiadau wedi newid?

Medrwch geisio am newid mewn amgylchiad o'ch Hawl i Grant Dysgu AB Llywodraeth Cymru os ydy unrhyw rai o'r canlynol yn berthnasol i chi:

 • Rydych chi’n gyfrifol am blentyn erbyn hyn.
 • Rydych chi’n byw dan ofal yr Awdurdod Lleol erbyn hyn.
 • Mae yna berson ifanc newydd yr ydych yn gyfrifol amdano yn eich cartref.
 • Rydych chi bellach yn cefnogi eich hun yn ariannol ag:
  • Enillion Cyflogaeth/Hunangyflogaeth;
  • Budd-daliadau Trethadwy;
  • Cymhorthdal Incwm/Cyflogaeth yn ôl Incwm a Lwfans Cymorth yn enw eich hun.

Mae’r incwm cartref wedi gostwng yn barhaol oherwydd:

 • mae eich rhieni wedi gwahanu neu ysgaru
 • mae un o’ch rhieni, neu’r ddau ohonynt, wedi marw
 • mae un o’ch rhieni, neu’r ddau ohonynt, yn anabl erbyn hyn
 • mae budd-daliadau neu enillion eich cartref wedi newid yn ddiweddar

Pa bryd y dylwn geisio am newid mewn amgylchiad?

Dylech ymgeisio cyn gynted ag y bydd eich amgylchiadau wedi newid.

Os ydy eich newid mewn amgylchiad oherwydd rhiant/parnter ymadawedig, genedigaeth plentyn neu frawd neu chwaer newydd, bydd y Newid mewn amgylchiad yn berthnasol o'r dyddiad wnaeth y newid mewn amgylchiad ddigwydd.

Bydd unrhyw wobr diwygiedig oherwydd gostyngiad mewn incwm cartref ond yn berthnasol o'r dyddiad caiff y ffurflen Newid mewn Amgylchiad ei derbyn.

Sut ydw i'n ceisio am newid mewn amgylchiad?

Mae angen i chi gwblhau ffurflen Newid mewn Amgylchiad. Medrwch gael y ffurflen yma drwy alw'r tîm gwasanaeth cwsmer ar 0300 200 4050.^ Nôl i’r brig