Delwedd o: merch wrth fwrdd gwaith

Sut ydw i'n ymgeisio?

Newydd i Grant Dysgu Llywodraeth Cymru Addysg Bellach yn 2019/20?

Os yr ydych yn newydd i GDLLC AB, mae'r canllaw newydd yn cynnwys popeth yr ydych am ei wybod.

I sicrhau eich bod yn cael eich talu ar amser, defnyddiwch y nodiadau canllaw i gwblhau eich cais. Gallwch lwytho i lawr y ffurflen a nodiadau canllaw yma:

Rydym yn croesawu gohebiaeth a galwdau yn y Gymraeg. Ni fydd hyn yn arwain at oedi yn ein hymateb.

Grant Dysgu Llywodraeth Cymru Addysg Bellach yn 2018/19?

Os yr ydych yn newydd i GDLLC AB, mae'r canllaw newydd yn cynnwys popeth yr ydych am ei wybod.

I sicrhau eich bod yn cael eich talu ar amser, defnyddiwch y nodiadau canllaw i gwblhau eich cais. Gallwch lwytho i lawr y ffurflen a nodiadau canllaw yma:

Dyddiadau allweddol

 • Rhaid i ffurflenni cais gyrraedd ymhen 9 mis o ddyddiad dechrau eu cwrs
 • Rhaid i bob gwybodaeth a thystiolaeth gyrraedd ymhen 12 mis o ddyddiad dechrau eu cwrs

Bydd angen ichi anfon tystiolaeth o’ch cenedligrwydd a’ch incwm cartref gyda’ch cais gorffenedig. Rhoir gwybod beth mae angen ichi ei anfon yn yr adran hon:

Wedi cael Grant Dysgu Llywodraeth Cymru Addysg Bellach y llynedd?

Os cawsoch chi GDLLC AB y llynedd, byddwn yn ysgrifennu atoch i ddweud wrthych beth mae angen ichi ei wneud i gael Grant Dysgu Llywodraeth Cymru Addysg Bellach eto ym mlwyddyn academaidd 2019/20. Os nad ydych wedi cael llythyr gennym erbyn diwedd mis Mehefin 2019, ffoniwch y tîm gwasanaeth cwsmeriaid ar 0300 200 4050.

Ceisio am newid mewn amgylchiad o'ch Hawl i Grant Dysgu AB Llywodraeth Cymru

Os bydd eich incwm cartref yn newid drwy’r flwyddyn, efallai byddwch chi’n gallu hawlio ailasesu eich hawl gwreiddiol i Grant Dysgu Llywodraeth Cymru Addysg Bellach.

Ym mha amgylchiadau y gallaf gael ailasesiad?

Medrwch geisio am newid mewn amgylchiad o'ch Hawl i Grant Dysgu AB Llywodraeth Cymru os ydy unrhyw rai o'r canlynol yn berthnasol i chi:

  • Rydych chi’n gyfrifol am blentyn erbyn hyn.
  • Rydych chi’n byw dan ofal yr Awdurdod Lleol erbyn hyn.
  • Rydych chi bellach yn cefnogi eich hun yn ariannol ag:
   • Enillion Cyflogaeth/Hunangyflogaeth;
   • Budd-daliadau Trethadwy;
   • Cymhorthdal Incwm/Cyflogaeth yn ôl Incwm a Lwfans Cymorth yn enw eich hun.

Mae’r incwm cartref wedi gostwng yn barhaol oherwydd:

  • Mae eich rhieni wedi gwahanu neu ysgaru;
  • Mae un o’ch rhieni, neu’r ddau ohonynt, wedi marw;
  • Mae un o’ch rhieni, neu’r ddau ohonynt, yn anabl erbyn hyn;
  • Mae budd-daliadau neu enillion eich cartref wedi newid yn ddiweddar.

Pa bryd y dylwn geisio am newid mewn amgylchiad?

Dylech ymgeisio cyn gynted ag y bydd eich amgylchiadau wedi newid.

Os ydy eich newid mewn amgylchiad oherwydd rhiant/parnter ymadawedig, genedigaeth plentyn neu frawd neu chwaer newydd, bydd y Newid mewn amgylchiad yn berthnasol o'r dyddiad wnaeth y newid mewn amgylchiad ddigwydd.

Bydd unrhyw wobr diwygiedig oherwydd gostyngiad mewn incwm cartref ond yn berthnasol o'r dyddiad caiff y ffurflen Newid mewn Amgylchiad ei derbyn.

Sut ydw i'n ceisio am newid mewn amgylchiad?

Mae angen i chi gwblhau ffurflen Newid mewn Amgylchiad. Medrwch gael y ffurflen yma drwy alw'r tîm gwasanaeth cwsmer ar 0300 200 4050.^ Nôl i’r brig