Myfyrwyr sy’n dychwelyd

Os cawsoch Grant Dysgu Llywodraeth Cymru (Addysg Bellach) y llynedd, nid oes yn rhaid i chi anfon cais newydd atom. Byddwn yn anfon llythyr atoch am eich blwyddyn academaidd nesaf.

Mae’n bosibl y gofynnir i chi anfon tystiolaeth neu lenwi ffurflen er mwyn i ni wirio eich manylion ariannol. Pan fyddwn wedi cael y wybodaeth a/neu’r dystiolaeth, byddwn yn cadarnhau a oes modd o hyd i chi gael Grant Dysgu Llywodraeth Cymru (Addysg Bellach), drwy anfon llythyr dyfarnu atoch.

Pan fyddwch wedi cael y llythyr hwn, dylech wirio bod y manylion i gyd yn gywir. Os oes unrhyw beth wedi newid, dylech gysylltu â ni ar unwaith.

Os yw’r holl wybodaeth yn gywir, dyma fydd yn digwydd nesaf:

  • Rhaid i chi lofnodi eich Cytundeb Grant Dysgu Llywodraeth Cymru (Addysg Bellach) pan fyddwch yn dychwelyd i’r ysgol neu’r coleg. Dylech ei lofnodi cyn pen naw mis ar ôl dechrau eich cwrs, er mwyn bod â hawl i gael eich taliadau Grant Dysgu Llywodraeth Cymru (Addysg Bellach).
  • Rhaid i chi fodloni amcanion a rheolau presenoldeb eich Cytundeb Grant Dysgu Llywodraeth Cymru (Addysg Bellach), a bennwyd gan eich ysgol neu’ch coleg, er mwyn i chi gael eich taliadau.
  • Rhaid i’ch ysgol neu’ch coleg gadarnhau wrthym eich bod yn bresennol, er mwyn i chi gael eich taliadau.

Os na fyddwch wedi cael unrhyw lythyrau gennym erbyn 30 Mehefin 2021, dylech gysylltu â ni.

Incwm y cartref

Fel y llynedd, bydd eich cymhwystra i gael Grant Dysgu Llywodraeth Cymru (Addysg Bellach) yn dibynnu ar incwm eich cartref.

Incwm blynyddol y cartref Rhan-amser (275 – 499 o oriau) Llawn-amser (500+ o oriau)
Hyd at £6,120 £750 £1,500
£6,121 – £ 12,235 £450 £750
£12,236 – £18,370 £300 £450
£18,371 a mwy £0 £0

Myfyrwyr dibynnol

Byddwch yn dal i gael eich ystyried yn fyfyriwr dibynnol:

  • os na fyddwch wedi troi’n 25 erbyn yr adeg y byddwch yn dychwelyd i’ch cwrs
  • os na fyddwch wedi sôn wrthym am unrhyw newidiadau a fyddai’n eich gwneud yn fyfyriwr annibynnol.

Mae’n bosibl y byddwn yn anfon llythyr atoch i ofyn i chi am dystiolaeth a gofyn i’ch rhiant/rhieni ddarparu eu manylion ariannol er mwyn gwirio a ydych yn dal yn gymwys neu beidio i gael Grant Dysgu Llywodraeth Cymru (Addysg Bellach).

Os byddwch yn cael y llythyr hwn, bydd yn rhaid i’ch rhiant/rhieni roi manylion eu hincwm yn ystod blwyddyn dreth 2019 i 2020 (o 6 Ebrill 2019 i 5 Ebrill 2020).

Myfyrwyr annibynnol

Os cawsoch lythyr gennym i ddweud ein bod yn awr yn eich ystyried yn fyfyriwr annibynnol, y rheswm am hynny yw y byddwch yn 25 oed pan fyddwch yn dychwelyd i’ch cwrs. Mae’n bosibl y bydd y llythyr yn gofyn i chi am dystiolaeth ac am wybodaeth ariannol.

Os byddwch yn cael y llythyr hwn, bydd yn rhaid i chi roi amcangyfrifon o’ch incwm disgwyliedig ar gyfer blwyddyn dreth 2021 i 2022 (o 6 Ebrill 2021 i 5 Ebrill 2022).

Os oes gennych bartner, bydd yn rhaid iddo/iddi roi manylion ei incwm/ei hincwm ar gyfer blwyddyn dreth 2019 i 2020 (o 6 Ebrill 2019 i 5 Ebrill 2020).

Bydd yr incwm uchaf, boed gennych chi neu’ch partner (os yn berthnasol), yn cael ei ddefnyddio i asesu faint o arian y mae gennych hawl i’w gael.

Gwirio tystiolaeth ariannol

Os oes Grant Dysgu Llywodraeth Cymru (Addysg Bellach) wedi’i ddyfarnu i chi ar gyfer blwyddyn academaidd 2021 i 2022, mae’n bosibl y byddwn yn ysgrifennu atoch i ofyn i chi anfon tystiolaeth ariannol atom i ategu’r wybodaeth a roddwyd yn eich cais.

Rhaid i chi anfon yr holl dystiolaeth ariannol ofynnol yn ôl erbyn 30 Tachwedd 2021 neu bydd eich taliadau’n cael eu hatal. Os na fyddwch wedi anfon tystiolaeth ariannol erbyn 31 Ionawr 2022, byddwch yn cael eich gwrthod gan y cynllun. Mae hynny’n golygu y bydd yn rhaid i chi ad-dalu unrhyw daliadau a wnaed i chi’n barod.^ Nôl i’r brig