Delwedd o: myfyrwraig

Grant Dysgu Llywodraeth Cymru Addysg Bellach (GDLLC AB) 2020/21

Grant o hyd at £1,500 sy’n destun asesiad incwm yw Grant Dysgu Llywodraeth Cymru Addysg Bellach a’i nod yw annog mwy o bobl i barhau gyda’u haddysg. Bydd rhai ffactorau yn penderfynu ar eich hawl iddo:

Eich oedran

I gael Grant Dysgu Llywodraeth Cymru Addysg Bellach rhaid i chi fod yn 19 neu’n fwy. Felly ar gyfer y flwyddyn academaidd 2019/20 rhaid i chi fod yn 19 ar 1af Medi 2020.

Eich cwrs

Rhaid i’ch cwrs fod yn:

  • O leiaf 275 awr;
  • Goleg sydd yn cymryd rhan; ac
  • Yn arwain at gymhwyster cydnabyddedig cenedlaethol.

Mae nifer o gyrsiau y gallwch eu gwneud fel:

  • TGAU;
  • Lefelau ‘A’ neu ‘AS’;
  • Cyrsiau BTEC, GNVQ, NVQ; a
  • Chyrsiau Sgiliau Sylfaenol; a
  • Sgiliau Byw’n Annibynnol neu, os ydych chi’n astudio yn Lloegr, Paratoi ar gyfer.

Rhaid i’ch cwrs fod yn ‘gymwys’ ar gyfer Grant Dysgu Llywodraeth Cymru Addysg Bellach. Gall eich coleg ddweud wrthych os ydy eich cwrs yn un cymwys.

Eich incwm cartref

Rhaid i incwm eich cartref fod yn £18,370 neu’n llai er mwyn derbyn Grant Dysgu Llywodraeth Cymru Addysg Bellach.

Statws cenedligrwydd a phreswylio

Os yr ydych yn ddinesydd y DU sydd yn byw yng Nghymru, dylech fod yn gymwys am Grant Dysgu Llywodraeth Cymru Addysg Bellach. Os nad ydych yn ddinesydd y DU efallai y byddwch dal yn gymwys am Grant Dysgu Llywodraeth Cymru Addysg Bellach. Os wnewch chi gwblhau y ffurflen gais a’i dychwelyd i ni byddwn yn rhoi gwybod i chi os yr ydych yn gymwys ai beidio.

Rwy’n Gadael Gofal, A Fedraf geisio am GDLlC AB?

Os yr ydych yn gadael gofal ac yn bodloni'r gofynion uwch, gallwch wneud cais am GDLlC AB, ni fyddwn yn gofyn am unrhyw wybodaeth ariannol.

Pryd y Dylwn Wneud Cais?

Bydd ffurflenni cais 2020/21 GDLlC ar gael i’w llwytho i lawr neu eu casglu mewn ysgolion a cholegau o Fai 2020.^ Nôl i’r brig