Delwedd o: myfyrwraig

A ydw i'n gallu ei gael?

Eich oedran

Er mwyn derbyn Grant Dysgu Llywodraeth Cymru Addysg Bellach rhaid i chi fod yn 19 oed neu'n hŷn, felly ar gyfer blwyddyn academaidd 2020 i 2021 rhaid i chi fod yn 19 oed ar 1 Medi 2020.

Eich cwrs

Mae’n rhaid bod eich cwrs:

  • O leiaf 275 awr
  • Mewn coleg sy’n cyfranogi; ac
  • Yn arwain at gymhwyster sy’n cael ei gydnabod yn genedlaethol

Mae llawer o gyrsiau y gallwch eu gwneud a chael Grant Dysgu Llywodraeth Cymru Addysg Bellach fel:

  • TGAU;
  • Safon Uwch neu ‘UG’;
  • Cyrsiau BTEC, GNVQ, NVQ
  • Chyrsiau Sgiliau Sylfaenol; a
  • Sgiliau Byw’n Annibynnol neu, os ydych yn astudio yn Lloegr, Paratoi i fod yn Oedolyn.

Mae’n rhaid bod eich cwrs yn ‘gymwys’ am gymorth Grant Dysgu Llywodraeth Cymru Addysg Bellach. Gall eich coleg ddweud wrthych a yw’r cwrs yr hoffech ei wneud yn gymwys.

Hefyd, os ydych wedi cael Grant Dysgu Llywodraeth Cymru Addysg Bellach yn flaenorol, tra buoch yn astudio cwrs a oedd yr un lefel â’r cwrs yr hoffech wneud cais amdano bellach (neu lefel uwch), ni fyddwch chi’n gymwys am Grant Dysgu Llywodraeth Cymru Addysg Bellach ym mlwyddyn academaidd 2020 i 2021.

Eich incwm cartref

Mae’n rhaid bod eich incwm cartref yn £18,370 neu’n llai er mwyn cael Grant Dysgu Llywodraeth Cymru Addysg Bellach. Cewch wybod rhagor sut gall eich incwm cartref effeithio ar eich hawl yn yr adran hon:

Gall ein cyfrifiannell AB eich helpu i gyfrifo faint o y gallech ei hawlio.

Eich cenedligrwydd a’ch statws preswylio

Os ydych chi’n ddinesydd y DU sy’n byw yng Nghymru, dylech fod yn gymwys am Grant Dysgu Llywodraeth Cymru AB.

Os nad ydych yn ddinesydd y DU, efallai byddwch yn gymwys o hyd am Grant Dysgu Llywodraeth Cymru Addysg Bellach. Os llenwch y ffurflen gais a’i dychwelyd i ni, byddwn yn rhoi gwybod ichi a ydych chi’n gymwys neu beidio. Gallwch lwytho ffurflen i lawr o’r adran hon:

Rwy’n gadael gofal, a fedraf geisio am GDLlC AB?

Os yr ydych yn gadael gofal ac yn bodloni'r gofynion uwch, gallwch wneud cais am GDLlC AB, ni fyddwn yn gofyn am unrhyw wybodaeth ariannol.^ Nôl i’r brig