Cwestiynau cyffredin

Lwfans Cynhaliaeth Addysg

 1. Pam eich bod angen Rhif Yswiriant Gwladol fy rhieni / partneriaid?

  Er mwyn i ni allu gwirio eu hincwm gyda Chyllid a Thollau EM. Mae hynny’n cyflymu’r broses o wneud cais, oherwydd mae’n golygu nad oes angen i chi anfon unrhyw dystiolaeth ariannol gyda’ch cais.

 2. Sut caiff fy incwm cartref ei wirio?

  Incwm cartref yw cyfanswm incwm trethadwy eich rhieni yr ydych yn byw gyda hwy wedi eu cyfuno, neu os ydych yn byw gyda phartner, yna fe fydd eich incwm chi a’ch partner yn cael eu cyfuno. Byddwn yn defnyddio cyfanswm  incwm cartref trethadwy i bennu’r lefel o gefnogaeth yr ydych â’r hawl iddi. Mae eich incwm cartref yn cael ei yrru i’r HMRC i gadarnhau ei fod yn cyd-fynd gyda’u cofnodion. Mewn rhai achosion os nad ydy’r incwm cartref yn cyd-fynd, byddwn yn cysylltu gyda chi i ofyn i chi am ragor o dystiolaeth. Peidiwch â phoeni os mae hyn yn digwydd, mae’n rhan o’n gwiriadau i sicrhau yr ydych yn cael y nawdd y mae hawl gennych iddo. Anfonwch unrhyw dystiolaeth newydd i ni yn syth fel y gallwn orffen yr asesiad a sicrhau bod y taliad cyntaf ar amser os gwelwch yn dda.

 3. A fyddaf yn cael fy nhaliadau yn ystod gwyliau’r ysgol?

  Na fyddwch. Mae’n rhaid ichi fod yn mynychu’r ysgol neu’r coleg i gael eich taliadau LCA.

 4. Nid wyf yn mynychu’r ysgol, a fyddaf yn cael LCA o hyd?

  I gael taliadau LCA, mae’n rhaid i’ch ysgol neu goleg gadarnhau eich bod yn mynychu. Mae hyn yn berthnasol i ddisgyblion nad ydynt yn mynychu’r ysgol am iddynt gael eu diarddel, eu gwahardd, am eu bod yn sâl neu am resymau eraill. Yr ysgol neu’r coleg sy’n gyfrifol am y penderfyniad hwn. Dylech gysylltu â’ch ysgol neu goleg ag unrhyw gwestiynau am bresenoldeb.   

 5. Pa oedran mae angen imi fod i gael LCA?

  Ar gyfer cyrsiau sy’n dechrau o fis Medi 2020, mae angen ichi fod rhwng 16 a 18 oed ar 31 Awst 2020.

  Os ydych chi’n 19 neu’n hŷn ar 31 Awst 2020, efallai byddwch chi’n gallu cael GDLLC AB yn hytrach. Cewch wybod rhagor am GDLLC AB yn yr adran hon:

  Gallwch ddefnyddio ein cyfrifiannell AB i weld am ba un y dylech wneud cais.

 6. Pa fudd-daliadau sy’n cael eu hystyried wrth gyfrifo fy incwm cartref?

  Dim ond y Budd-daliadau Nawdd Cymdeithasol Trethadwy hyn y dylid eu cynnwys:

  • Pensiwn Ymddeol
  • Lwfans Rhiant Gweddw
  • Lwfans Gofalwr
  • Budd-dal Marwolaeth Ddiwydiannol
  • Budd-dal Analluogrwydd (ar ôl 28 wythnos)
  • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn Seiliedig ar Gyfraniadau
  • Budd-dal Profedigaeth
  • Lwfans Ceisio Swydd
 7. Sut ydw i’n cyfrifo fy incwm cartref?

  Sut ydw i’n cyfrifo fy incwm cartref? Os ydych chi’n fyfyriwr dibynnol, gallwch gyfrifo eich incwm cartref drwy adio incwm eich rhieni neu warcheidwaid, sy’n dod o:

  • Gyflogau
  • Incwm Hunangyflogaeth
  • Budd-daliadau Nawdd Cymdeithasol Trethadwy
  • Ffynonellau incwm eraill, fel incwm ymddiriedolaeth.

  Rydych wedyn yn tynnu i ffwrdd unrhyw ddidyniadau a ganiateir, sef:

  • Cyfraniadau pensiwn preifat.
  • Cyfraniadau Gwirfoddol Ychwanegol.
  • Cyflog i gymorth yn y cartref oherwydd analluogrwydd.
  • Treuliau yr hawliwyd eithriad treth arnynt.

  Er enghraifft:

  • Incwm mam o £8,000 + Incwm tad o £12,000 = Incwm cartref o £20,000
  • Mae gan y tad £1,000 mewn cyfraniadau pensiwn preifat, sydd yn ddidyniad a ganiateir.
  • Incwm cartref o £20,000 – didyniad a ganiateir o £1,000 = Cyfanswm incwm cartref o £19,000

  Peidiwch â chynnwys incwm rhieni neu lys-rieni os nad ydych chi’n byw gyda nhw’n barhaol.

  Os ydych chi’n fyfyriwr annibynnol, rydych chi’n gwneud yr un fath ag uchod, ond mae angen ichi ddefnyddio eich incwm chi ac incwm eich partner, os oes gennych chi bartner.

 8. A ddylwn gynnwys bonysau a goramser yn fy incwm cartref?

  Dylech, mae bonysau a goramser yn cael eu cyfrif yn incwm a enillwyd.

 9. Beth sy’n digwydd os bydd rhywun yn ymuno â’m cartref?

  Dylech gysylltu â’r tîm gwasanaeth cwsmeriaid ar 0300 200 4050 a rhoi gwybod am y newid hwn. Os yw eich mam neu eich tad wedi ailbriodi, er enghraifft, efallai bydd incwm y partner newydd yn effeithio ar eich hawl i

 10. Cefais LCA y llynedd ac rwy’n gwneud cais eto eleni, a oes angen imi anfon tystiolaeth eto?

  Nid oes angen ichi anfon unrhyw dystiolaeth o bwy ydych atom, fel eich tystysgrif geni, ond efallai bydd angen tystiolaeth o’ch incwm cartref arnom.

  Efallai nad oes angen i chi gwblhau ffurflen gais i ail geisio am LCA y flwydyn yma. Cysylltwch gyda thîm gwasanaethau cwsmer ar 0300 200 4050 os nad ydych eisoes wedi derbyn llythyr oddi wrthym am ail-geisio am LCA yn 2020 i 2021 erbyn diwedd Mehefin 2020.

 11. I ble y dylwn anfon fy ffurflen gais?

  Dylech anfon eich ffurflen i’r:

  EMA Wales Customer Services  
  PO Box 5596
  Glasgow
  G52 9BR

  Mae’n rhaid ichi gofio talu’r costau postio cywir cyn ichi bostio eich cais am LCA. Dylid pwyso’r ffurflen gais a’r amlen a thalu’r gost gywir am bostio neu bydd hyn yn oedi eich cais rhag cyrraedd. Gallai hyn olygu bydd oedi cyn dechrau eich taliadau.

  Eich cyfrifoldeb chi yw’r cais, felly mae’n rhaid ichi sicrhau ei fod yn cael ei anfon. Cofiwch eich bod chi’n anfon dogfennau gwreiddiol pwysig, felly mae’n werth cael prawf o bostio gan eich swyddfa bost. Efallai hefyd yr ystyriwch chi anfon eich cais drwy ddosbarthiad a gofnodwyd.

 12. Pryd byddaf yn dechrau cael taliadau?

  Gallwch ddechrau cael taliadau LCA cyn gynted ag y byddwch yn dechrau eich cwrs/cyrsiau, ar yr amod y byddwch wedi:

  • ymgeisio mewn pryd;
  • Cytuno ac arwyddo eich Cytundeb LCA gyda’ch ysgol neu goleg; a
  • bodloni eich gofynion presenoldeb

  Pan fyddwn wedi cymeradwyo eich cais, bydd angen i’ch ysgol neu goleg gadarnhau eich bod wedi mynychu. Wedyn bydd taliadau’n cael eu gwneud i’ch cyfrif banc neu gymdeithas adeiladu bob pythefnos.

 13. Beth ddylwn ei wneud os bydd fy incwm cartref yn newid yn ystod fy nghwrs?

  Cysylltwch â’r tîm gwasanaeth cwsmeriaid ar 0300 200 4050.

 14. Rwyf wedi cael fy llythyr dyfarniad ond dim taliadau, beth sydd wedi digwydd?

  Rhaid i chi arwyddo Cytundeb LCA yn eich ysgol neu goleg i dderbyn taliadau. Dyma yw cytundeb rhyngddoch chi a’ch ysgol neu goleg. Mae’n rhoi manylion presenoldeb ac amcanion ymddygiad sydd eu hangen i fod yn gymwys am LCA.

  Os ydych wedi llofnodi eich Cytundeb LCA, trowch at y cwestiynau eraill am daliadau ar y dudalen hon i gael rhagor o gymorth. Os nad ydych wedi llofnodi hwn, dylech gysylltu â’r gweinyddwr LCA yn eich ysgol neu eich coleg chi.

 15. Roeddwn i’n disgwyl taliad ond nid yw wedi fy nghyrraedd, pam?

  Dylech gysylltu gyda gweinyddwr EMA yn eich ysgol neu goleg os nad ydych yn derbyn eich taliad arferol.

 16. Mae fy ffrind wedi cael taliad ond nid wyf i, pam?

  Er mwyn inni eich talu chi, mae angen manylion presenoldeb arnom gan eich ysgol neu goleg erbyn 5pm ar y dydd Mercher cyn y dyddiad talu fan pellaf. Os nad ydych wedi cael eich talu, ond bod eich ffrind wedi cael ei dalu, mae naill ai oherwydd:

  • Ni chafwyd eich manylion presenoldeb gan eich ysgol / coleg mewn pryd; neu
  • Mae eich manylion presenoldeb naill ai’n dweud ‘ddim yn mynychu’ neu ‘ar wyliau’.

  Dylech gysylltu â’r gweinyddwr LCA yn eich ysgol neu goleg os oes gennych unrhyw gwestiynau am eich presenoldeb.

  Os wnewch chi roi eich rhif ffôn symudol i ni, gallwn anfon neges destun i chi am eich taliadau.

 17. Mae fy ysgol neu goleg wedi dweud nad yw’n gallu cadarnhau fy mhresenoldeb gan nad yw fy enw yn ymddangos ar ei system. Beth ddylwn ei wneud?

  Efallai bod gennym ysgol neu goleg anghywir ar eich ffeil. Dylech gysylltu â’r tîm gwasanaeth cwsmeriaid ar 0300 200 4050 i gadarnhau enw a chyfeiriad eich ysgol neu goleg.

 18. Roeddwn i ffwrdd am ddiwrnod yr wythnos diwethaf; a yw hynny’n golygu y byddaf yn cael marc ‘ddim yn mynychu’ am yr wythnos gyfan?

  Mae eich ysgol neu goleg yn cadarnhau presenoldeb ar ôl ystyried y meini prawf presenoldeb a nodwyd yn eich Cytundeb LCA.

  Cysylltwch â’r gweinyddwr LCA yn eich ysgol neu goleg os oes gennych unrhyw gwestiynau am eich presenoldeb.

 19. Roeddwn ar wyliau drwy gydol yr wythnos diwethaf, a ydw i’n cael fy nhalu?

  Os ydych ar wyliau o’r ysgol neu’r coleg, ni fyddwch chi’n cael taliad LCA.

 20. Nid yw fy LCA wedi cael ei ôl-ddyddio i ddechrau’r flwyddyn, pam?

  Efallai mai dyma’r rhesymau dros hyn:

  • Ni chawsom eich ffurflen gais ymhen 8 wythnos o ddechrau eich cwrs. Os bydd eich cais yn cyrraedd ar ôl hyn, byddwch chi’n cael taliadau LCA o’r dydd Llun ar ôl inni gael eich ffurflen; neu
  • Os yr ydych yn un sy’n dychwelyd, nid ydych wedi arwyddo eich Cytundeb LCA o fewn 8 wythnos; neu
  • Nid yw eich ysgol neu goleg wedi cadarnhau eich presenoldeb o ddechrau’r flwyddyn academaidd.
 21. Rwyf wedi newid ysgol neu goleg. Beth ddylwn ei wneud?

  Dylech gysylltu gyda thîm gwasanaeth cwsmer ar 0300 200 4050.

 22. Hoffwn newid y cyfrif banc a ddefnyddir ar gyfer fy nhaliadau LCA, sut ydw i’n gwneud hyn?

  Dylech gysylltu â’r tîm gwasanaeth cwsmeriaid ar 0300 200 4050 a darparu eich manylion banc newydd gan gynnwys cod didoli, rhif cyfrif a rhif rhestr (os yw’n berthnasol).

  Pwysig: er mwyn newid manylion banc, mae angen 5 diwrnod gwaith o rybudd arnom; mae angen diweddaru’r manylion ar y dydd Mercher cyn mae eich taliad i fod i gael ei dalu.

 23. Mae un o’m rhieni/gwarcheidwaid wedi colli ei swydd yn ddiweddar. A fydd hyn yn effeithio ar fy LCA?

  Os nad ydych yn derbyn LCA ar hyn o bryd oherwydd bod incwm eich rhieni / gwarcheidwad yn uwch na'r trothwy, efallai byddwch yn gymwys i ymgeisio am taliadau LCA. Dylech gysylltu gyda thîm gwasanaeth cwsmer ar 0300 200 4050 i geisio am ffurflen Newid mewn Amgylchiadau.

 24. Beth petai fy amgylchiadau’n newid?

  Os bydd eich amgylchiadau’n newid yn ystod y flwyddyn, dylech roi gwybod inni drwy lenwi ffurflen Newid Amgylchiadau.

 25. Beth sy’n cyfrif fel newid amgylchiadau?

  Dylech ddweud wrthym os bod unrhyw un o'r newidiadau yma yn digwydd i chi yn ystod y flwyddyn:

  • Rydych chi’n gyfrifol bellach am blentyn.
  • Rydych yn byw bellach o dan Ofal Awdurdod Lleol.
  • Rydych chi’n cynnal eich hun yn ariannol bellach ag:
   • Enillion Cyflogaeth/Hunangyflogaeth;
   • Buddion Trethadwy;
   • Cyflogaeth yn ôl Incwm a Lwfans Cymorth yn eich enw eich hun.
  • Mae eich incwm cartref wedi gostwng yn barhaol oherwydd:
   • Mae eich rhieni wedi gwahanu neu ysgaru;
   • Mae un neu ddau o’ch rhieni wedi marw;
   • Mae un neu ddau o’ch rhieni bellach yn anabl;
   • Mae enillion neu fudd-daliadau eich cartref wedi newid yn ddiweddar.
 26. Pryd ddylwn i ddweud wrthych am newid amgylchiadau?

  Dylech ddweud wrthym cyn gynted ag y bydd eich amgylchiadau wedi newid.

  Os mae’r newid mewn amgylchiadau oherwydd marwolaeth rhiant/gwarcheidwad/partner, genedigaeth plentyn neu frawd neu chwaer newydd, bydd y newid yn gweithredu o’r dyddiad wnaeth y newid mewn amgylchiadau ddigwydd.

  Bydd unrhyw arfarniad diwygiedig oherwydd gostyngiad mewn incwm cartref ond yn weithredol o’r dyddiad wnaethom dderbyn y ffurflen Newid mewn Amgylchiadau.

 27. Sut gallafgael ffurflen Newid Amgylchiadau?

  Gallwch gael y ffurflen hon drwy ffonio’r tîm gwasanaeth cwsmeriaid ar 0300 200 4050.

Grant Dysgu Llywodraeth Cymru Addysg Bellach

 1. Pam y mae arnoch angen fy rhif Yswiriant Gwladol i a rhif Yswiriant Gwladol fy rhiant/fy mhartner?

  Rydym yn gofyn am eich rhif Yswiriant Gwladol chi (os ydych yn fyfyriwr dibynnol) ac am rif Yswiriant Gwladol eich rhiant/rhieni a’ch partner (os yn berthnasol) er mwyn i ni allu cadarnhau eich incwm gyda Chyllid a Thollau EM. Mae hynny yn cyflymu’r broses o wneud cais, ac yn golygu nad oes angen i chi anfon unrhyw dystiolaeth ariannol gyda’ch cais.

 2. Sut caiff fy incwm cartref ei wirio?

  Os ydych yn byw gyda’ch rhieni, incwm eich aelwyd yw eich incwm chi neu incwm eich rhieni – pa bynnag un sydd uchaf.

  Os nad ydych yn byw gyda’ch rhieni, mae incwm eich aelwyd yn seiliedig ar eich incwm disgwyliedig chi ar gyfer y flwyddyn academaidd bresennol.

  Os ydych yn byw gyda’ch partner, incwm eich aelwyd yw eich incwm chi neu incwm eich partner – pa bynnag un sydd uchaf.

  Rydym yn defnyddio incwm eich aelwyd i gyfrifo faint o gyllid myfyrwyr y gallwch ei gael.

  Bydd Cyllid a Thollau EM yn cadarnhau a yw manylion yr incwm yn cyd-fynd â’i gofnodion ef. Os nad yw manylion incwm yr aelwyd yn cyd-fynd â chofnodion Cyllid a Thollau EM, byddwn yn cysylltu â chi i ofyn am ragor o dystiolaeth. Peidiwch â phoeni os bydd hynny’n digwydd; mae’n rhan o’r gwaith gwirio yr ydym yn ei wneud i sicrhau eich bod yn cael y swm cywir o gyllid myfyrwyr. Anfonwch unrhyw dystiolaeth newydd atom yn syth er mwyn i ni allu sicrhau eich bod yn cael eich taliad cyntaf yn brydlon.

 3. I ble ddylwn anfon fy ffurflen gais?

  Student Finance Wales FE Customer Services
  PO Box 5597
  Glasgow
  G52 9BS

 4. Pa dystiolaeth y gallaf ei hanfon i brofi fy mod wedi gwahanu?

  Os ydych wedi gwahanu oddi wrth briod neu bartner, mae angen ichi anfon tystiolaeth inni.

  Os ydych wedi ysgaru, mae angen y canlynol arnom:

  • eich archddyfarniad absoliwt;
  • gorchymyn diddymu; neu
  • lythyr gan eich cyfreithiwr sy’n cadarnhau eich statws.

  Os ydych wedi gwahanu, mae angen arnom::

  • lythyr gan eich cyfreithiwr sy’n cadarnhau eich statws.

  Os diddymwyd eich Partneriaeth Sifil:

  • eich gorchymyn diddymu; neu
  • lythyr gan eich cyfreithiwr sy’n cadarnhau eich statws.
 5. Pa statws Swyddfa Gartref sydd ei angen arnaf i wneud cais am GDLLCAB?

  Byddai sawl statws yn golygu y gallwch chi wneud cais am GDLLCAB. Gallwch gael manylion o’r nodiadau cyfarwyddyd sy’n mynd gyda’r ffurflen gais. Efallai bydd angen ichi anfon tystiolaeth briodol i gadarnhau eich statws Swyddfa Gartref.      

 6. Nid wyf wedi cael fy nhaliadau eto, a allwch chi ddweud pam?

  Ni allwn wneud taliadau hyd nes eich bod wedi cwblhau eich Cytundeb GDLLC AB ac rydym yn cael cadarnhad o’ch presenoldeb oddi wrth eich coleg.

 7. Nid wyf yn dod o’r DU, a ydw i’n gymwys am GDLLCAB?

  Gallwch wneud cais am GDLLCAB, os ydych wedi byw yn y DU am 3 blynedd cyn dechrau eich cwrs/cyrsiau. Mae rhai achosion eraill, lle gallech chi fod yn gymwys ond heb fod yn byw yn y DU am 3 blynedd. Gallwch edrych yn y nodiadau cyfarwyddyd sy’n mynd gyda’r ffurflen gais.

 8. Rwy’n cael LCA ar hyn o bryd, a ydy hyn yn golygu na allaf wneud cais am GDLLCAB?

  Ni allwch gael LCA a GDLLCAB ar yr un pryd. Gallwch wneud cais o hyd am GDLLCAB am y flwyddyn nesaf, os ydych chi’n cael LCA ar hyn o bryd.

 9. Rwyf o dan 25, ond wedi bod yn cefnogi fy hun ers 3 blynedd – beth mae angen imi ei wneud?

  Mae angen i chi ddarparu tystiolaeth eich bod wedi eich cynnal eich hun ers 3 blynedd. Er enghraifft, bydd angen i chi ddarparu ffurflenni P60 ar gyfer y 3 blynedd yn llawn.

  Os na allwch ddarparu tystiolaeth eich bod wedi eich cynnal eich hun yn ystod y 3 blynedd cyn i chi ddechrau eich cwrs, bydd angen i chi roi manylion incwm eich rhieni i ni.

  Fel myfyriwr dibynnol, bydd angen i chi ddarparu manylion am eich incwm chi’n ogystal â manylion am incwm eich rhiant/rhieni.

 10. A fydd GDLLC AB yn effeithio'r budd-daliadau rwy'n eu hawlio?

  Mae GDLLC AB yn passported yn erbyn budd-daliadau, sy'n golygu na fydd derbyneb oddi wrth GDLLC AB yn effeithio unrhyw hawliau ar fudd-daliadau.

^ Nôl i’r brig