Delwedd o: myfyrwyr mewn darlith

Rheolau astudiaethau blaenorol

Os ydy’r myfyriwr wedi astudio o’r blaen a bod ganddo radd Anrhydedd o brifysgol neu goleg y DU, yna:

  • efallai na fyddant yn gymwys am unrhyw gymorth; neu
  • gallai eu hawl fod yn gyfyngedig i rai blynyddoedd.

Y rheol gyffredinol yw y bydd myfyrwyr yn gymwys am hyd eu cwrs addysg uwch ac un flwyddyn lle na chyflawnwyd cymhwyster. Fodd bynnag, bydd y cymorth yn cael ei leihau gan nifer y blynyddoedd yr astudiwyd yn flaenorol.

Er mwyn eich helpu i gyfrifo a oes unrhyw gymorth ar gael i’r myfyriwr, defnyddiwch y fformiwla isod:-

Parhad y cwrs newydd + 1 flwyddyn – cwrs blaenorol = x o flynyddoedd

Er enghraifft:

Dechreuodd Jane gwrs ym mlwyddyn academaidd 2013/14 ond dim ond 2 flynedd o astudiaeth a gwblhawyd ganddi. Mae hi bellach yn dymuno dychwelyd i astudiaethau amser llawn. Mae ei chwrs newydd yn 3 blynedd o hyd.

Parhad cwrs newydd Jane (3) + 1 - astudiaeth flaenorol Jane (2) = 2 flynedd

Bydd Jane hefyd yn gallu cael 2 flynedd o gyllid am ei chwrs addysg uwch newydd, felly bydd angen iddi ariannu un flwyddyn ei hun.

Dyfernir cyllid ym mlwyddyn olaf y cwrs newydd a phob blwyddyn cyn hynny, felly byddai angen i Jane hunanariannu blwyddyn 1 ei chwrs. Mae hyn yn golygu na fydd hi’n gallu gwneud cais am Fenthyciad Ffioedd Dysgu na Grant Dysgu Llywodraeth Cymru/Grant Cymorth Arbennig; fodd bynnag, bydd hi dal yn gallu gwneud cais am Fenthyciad Cynhaliaeth a grantiau ychwanegol fel Lwfansau Myfyrwyr Anabl yn y flwyddyn a hunanariennir ganddi.

Rheolau astudiaeth flaenorol rhan amser

Bydd myfyrwyr newydd sy'n dechrau cwrs o 1 Medi 2014 yn amodol ar reolau astudiaeth flaenorol gwahanol.

Dim ond i'r myfyrwyr hynny sydd wedi derbyn ariannu rhan amser yn unig y bydd hyn yn berthnasol.

Ni fydd unrhyw gymorth llawn amser blaenorol yr ymgeisiodd myfyriwr amdano a'i dderbyn ynghyd â chymorth rhan amser yr ymgeisiodd myfyriwr amdano ond na gymerodd, yn cyfrif fel astudiaeth flaenorol.

Rheol astudiaeth flaenorol:

Nifer y blynyddoedd o astudiaeth flaenorol + hyd y cwrs newydd ar 25% o ddwyster = XX blwyddyn.

Os yw'r ffigwr yn llai na un mlynedd ar bymtheg, yna bydd y myfyriwr yn derbyn cymorth llawn am hyd ei gwrs. Am bob blwyddyn dros hyn, bydd angen iddynt hunan-ariannu'r blwyddyn/blynyddoedd olaf.

Fel enghraifft: Mae myfyriwr yn dechrau cwrs rhan amser ym mis Medi. Byddai'r cwrs wedi cymryd pedair blynedd i'w chwblhau'n llawn amser, ond fe gymer un mlynedd ar bymtheg gan y bwriadant astudio ar ddwyster cwrs o 25%. Serch hynny, mae gan y myfyriwr bedair blynedd o astudiaeth ran amser flaenorol ar gwrs arall cyn iddo dynnu yn ôl.

Gan hynny gall y myfyriwr dderbyn cymorth hyfforddi rhan amser am hyd at uchafswm o ddeuddeg mlynedd (16 – 4 = 12) os bydd yn astudio ar ddwyster o 25% am gyfnod y cwrs. Bydd yn rhaid i'r myfyriwr hunan-ariannu pedair blynedd olaf y cwrs. Er mwyn derbyn ariannu am gyfnod llawn ei gwrs, byddai'n rhaid iddo gwblhau'r cwrs neu rai blynyddoedd academaidd ar lefel ddwyster uwch er mwyn gwneud iawn.

Rhesymau personol anorchfygol

Os oes gan fyfyriwr resymau personol anorchfygol pam nad oedd modd iddynt gwblhau eu cwrs blaenorol, yna gallent gael hawl i gyllid pellach am y rhesymau hyn. Rhaid iddynt allu darparu tystiolaeth o hyn.

Yn dibynnu ar eu hamgylchiadau, gall hyn fod yn:

  • dystiolaeth feddygol gan eu meddyg teulu;
  • tystiolaeth gan y Gwasanaethau Cymdeithasol; neu
  • dystiolaeth oddi wrth y gwasanaeth cynghori myfyriwr yn eu prifysgol neu goleg sy’n cadarnahau eu hargyfwng personol neu deuluol..

Mae’n bwysig bod myfyrwyr yn cael eu cynghori i gysylltu â’r gwasanaeth cynghori myfyrwyr yn y brifysgol neu’r coleg os teimlant nad ydynt yn ymdopi â’r cwrs cyn tynnu’n ôl o’u cwrs. Dylid cofnodi tystiolaeth ar adeg tynnu’n ôl oherwydd mae’n bosibl bydd angen ei chyflwyno i Gyllid Myfyrwyr Cymru os bydd y myfyriwr yn dechrau cwrs newydd mewn sefydliad arall.^ Nôl i’r brig