Astudiaeth ran-amser

Mae Lwfansau Myfyrwyr Anabl ar gael i fyfyrwyr rhan-amser a chanddynt anabledd, cyflwr iechyd tymor hir, cyflwr iechyd meddwl neu anhawster dysgu penodol. Cyllid ychwanegol yw’r Lwfansau Myfyrwyr Anabl sydd ar gael i fyfyrwyr rhan-amser na fyddent fel arall yn gallu mynychu cwrs addysg uwch.

Pwy all gael y Lwfansau Myfyrwyr Anabl?

  • myfyrwyr israddedig neu ôl-raddedig – amser llawn a rhan-amser (gan gynnwys myfyrwyr dysgu o bell)
  • myfyrwyr y Brifysgol Agored
  • myfyrwyr sy’n astudio cwrs Hyfforddiant Cychwynnol i Athrawon
  • myfyrwyr sy’n astudio cwrs addysg uwch (HND neu Dip HE) am y tro cyntaf.

Pa gymorth sydd ar gael?

Nid yw swm y Lwfansau Myfyrwyr Anabl y mae myfyriwr yn ei gael yn dibynnu ar eu hincwm, neu incwm eu rhieni neu bartner.

Dyma’r Lwfans sydd ar gael i fyfyrwyr rhan-amser ym mlwyddyn academaidd 2016/17:

LwfansUchafswm sydd ar gael
Lwfans helpwr anfeddygol £15,885 y flwyddyn
Lwfans offer arbenigol £5,332 ar gyfer y cwrs cyfan
Lwfans cyffredinol (ar gyfer gwariant arall sy’n gysylltiedig ag anabledd) £1,388 y flwyddyn
Lwfans teithio cysylltiedig ag anabledd Gwariant rhesymol ar gostau teithio ychwanegol a wariwyd o ganlyniad i gyflwr y myfyriwr.

Dogfennau defnyddiol

Ffurflen Dystiolaeth Anabledd

I helpu myfyrwyr gydag anabledd, cyflwr hirdymor neu gyflwr iechyd meddyliol i gasglu tystiolaeth i ddatblygu eu cais DSA, mae SFW wedi creu Ffurflen Dystiolaeth Anabledd. Mae angen i’r ffurflen gael ei chwblhau gan y myfyriwr a’u meddyg proffesiynol.

Dogfen Matrics Manyleb^ Nôl i’r brig