Delwedd o: myfyrwyr mewn bwth

Help gyda chostau byw

Mae benthyciadau a grantiau ar gael i fyfyrwyr amser llawn i’w helpu gyda chostau byw.

Rhaid i holl ffigurau 2017/18 gael eu cymeradwyo gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru.

Benthyciad Cynhaliaeth

Benthyciad ar gael ar gyfer 2017/18Benthyciad ar gael ar gyfer 2016/17
Byw gyda rhieni £5,358 £4,786
Byw oddi cartref ac yn astudio mewn prifysgol neu goleg tu allan i Lundain. £6,922 £6,183
Byw oddi cartref ac yn astudio mewn prifysgol neu goleg yn Llundain £9,697 £8,662
Astudio tramor £8,253 £7,372

Llog ar y Benthyciad Cynhaliaeth

Bydd myfyrwyr yn cael llog wedi eu codi ar eu Benthyciad Cynnal o’r diwrnod cyntaf caiff yr arian ei dalu i’w banc hyd nes bod y benthyciad wedi ei ad-dalu’n llawn neu wedi ei ganslo.

Gall myfyrwyr ddarganfod faint o log y byddant yn cael eu codi drwy ymweld â’n Canllaw Ad-dalu Dechrau Cyflym.

Canslo Benthyciad Cymru’n rhannol

Gallai myfyrwyr sy’n cymryd Benthyciad Cynhaliaeth gael hyd at £1,500 wedi’i ganslo o falans eu benthyciad myfyrwyr gan Lywodraeth Cymru pan fyddant yn dechrau ad-dalu.

Pan fydd y myfyriwr yn gwneud ei ad-daliad cyntaf i’w fenthyciad, bydd Llywodraeth Cymru’n canslo’n awtomatig hyd at £1,500 oddi ar falans eu Benthyciad Cynhaliaeth.

Ni fyddant yn gymwys iddo gael ei ganslo’n rhannol os oes ganddynt unrhyw ffioedd, costau, treuliau neu gosbau’n weddill mewn perthynas â’u benthyciad neu os byddant wedi torri cytundeb eu benthyciad. Darganfyddwch fwy am bwy sy’n cymhwyso.

Grant Dysgu Llywodraeth Cymru a’r Grant Cymorth Arbennig i fyfyrwyr amser llawn

Gall myfyrwyr naill ai wneud cais am Grant Dysgu Llywodraeth Cymru (a alwyd yn Grant Dysgu’r Cynulliad yn flaenorol) neu Grant Cymorth Arbennig. Mae’r swm sydd ar gael yn dibynnu ar pryd dechreusant eu cwrs ac ar incwm eu cartref.

Grant Dysgu Llywodraeth Cymru

Myfyriwr a ddechreuodd astudio ym mlwyddyn academaiddUchafswm Grant Dysgu Llywodraeth Cymru sydd ar gael
2012/13 neu hwyrach £5,161
2011/12 £5,780
2010/11 £5,161

Mae swm Grant Dysgu Llywodraeth Cymru mai’r myfyriwr yn ei dderbyn yn effeithio ar y swm o Fenthyciad Cynnal sydd ganddynt hawl iddo.

Grant Cymorth Arbennig

Myfyriwr a ddechreuodd astudio ym mlwyddyn academaiddUchafswm Grant Cymorth Arbennig sydd ar gael
2012/13 neu hwyrach £5,161
2011/12 £5,780
2010/11 £5,161

Gall myfyrwyr fod yn gymwys am Grant Cymorth Arbennig os ydynt yn bodloni unrhyw un o’r meini prawf canlynol: Yn wahanol i Grant Dysgu Llywodraeth Cymru, ni fydd y Grant Cymorth Arbennig yn effeithio ar swm y Benthyciad Cynhaliaeth y gallai fod gan y myfyriwr hawl iddo. Yn ogystal, nid yw’n cyfrif fel incwm wrth gyfrifo budd-daliadau cysylltiedig ag incwm neu Gredydau Treth.

 • maent yn rhiant sengl;
 • mae eu partner yn fyfyriwr hefyd a bod un neu’r ddau ohonynt yn gyfrifol am blentyn, neu berson ifanc dan 20 oed mewn addysg amser llawn islaw lefel addysg uwch;
 • mae ganddynt anabledd ac yn cymhwyso am y Premiwm Anabledd neu’r Premiwm Anabledd Difrifol;
 • maent yn fyddar ac yn cymhwyso am Lwfansau Myfyrwyr Anabl;
 • maent yn cael eu trin fel rhywun sy’n methu gweithio am o leiaf 28 wythnos;
 • mae ganddynt anabledd ac yn cymhwyso am Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn seiliedig ar incwm;
 • maent yn gymwys am Fudd-dal Tai
 • maent yn gymwys am elfen Tai’r Credyd Cynhwysol
 • mae ganddynt hawl i Daliad Annibyniaeth Bersonol
 • mae ganddynt hawl i Daliad Annibyniaeth y Lluoedd Arfog
 • mae ganddynt hawl i Lwfans Byw i’r Anabl
 • maent yn aros i fynd nôl ar gwrs ar ôl cymryd amser allan cytûn o’r cwrs hwnnw oherwydd salwch neu gyfrifoldeb gofalgar sydd bellach wedi dod i ben; neu
 • maent yn 60 oed neu’n hŷn.


^ Nôl i’r brig