Cymhwyster

I fod yn gymwys ar gyfer Benthyciadau Ôl-raddedig rhaid i chi gwrdd â rhai meini prawf. Byddwn yn ystyried y canlynol:

Cenedligrwydd a phreswylfa

Oedran

Cwrs

Prifysgol

Astudiaeth flaenorol

Cenedligrwydd a phreswylfa

Gall Benthyciad Ôl-raddedig fod ar gael i fyfyrwyr os:

 • ydynt yn genedlaethol o’r DU neu ganddynt 'statws setliad' (golyga hynny nad oes amodau ganddynt ar ba mor hir y gallant aros yn y DU);
 • maent fel arfer yn byw yn yng Nghymru, a heb symud yno ar gyfer pwrpasau o astudiaeth;
 • maent wedi bod yn byw yn y DU a’r Ynysoedd am dair blynedd cyn i ddiwrnod cyntaf o’r flwyddyn academaidd gyntaf o’u cwrs.

Gallai myfyrwyr hefyd fod yn gymwys os ydynt yn genedlaethol o’r UE ac mae’r cyfan oll yn berthnasol:

 • maent yn byw yng Nghymru ar ddiwrnod cyntaf y flwyddyn gyntaf o’u cwrs
 • maent fel arfer wedi byw yn Ardal Economaidd Ewropeaidd (EEA) neu’r Swistir am y tair blynedd ddiwethaf
 • y byddant yn astudio mewn prifysgol yng Nghymru.

Gallant hefyd fod yn gymwys os maent yn:

 • ffoadur, neu’n berthynol i un,
 • o dan warchodaeth dyngarol o ganlyniad i gais sydd wedi methu am noddfa ac sy’n byw yng Nghymru,
 • wedi cael Caniatâd yn yn ôl Ddisgresiwn i barhau yn y DU neu’n perthyn i rywun sydd wedi cael Caniatâd yn ôl Ddisgresiwn i barhau yn y DU ble nad oes cais am noddfa wedi ei wneud,
 • wedi cael hawl i fyned neu barhau yn y DU neu’n perthyn i rywun sydd wedi cael caniatâd i adael i fyned neu barhau o ganlyniad i gais noddfa wnaeth fethu,
 • yn weithiwr ymfudol EEA neu Swisaidd, neu’n berthynol i un,
 • yn blentyn i un sy’n genedlaethol o’r Swistir,
 • yn blentyn i weithiwr Twrcaidd, neu’n
 • aelod o’r Lluoedd Arfog yn y DU, neu’n berthynol i rywun yn y DU sy’n astudio ar gwrs dysgu o bell tu allan i’r DU.

Ni fydd myfyrwyr sydd o ran arall o’r DU ond sydd ar hyn o bryd yn byw yng Nghymru tra eu bod yn astudio ddim yn cael eu dosbarthu fel ‘preswylydd cyffredinol’ yng Nghymru. Dylent gysylltu gyda’u hawdurdod gwobrwyo eu hun am wybodaeth bellach ar ba gefnogaeth ôl-raddedig fydd ar gael.

Oedran

Mae’n rhaid eich bod o dan 60 ar ddiwrnod cyntaf y flwyddyn academaidd gyntaf o’ch cwrs.

Cymhwyster cwrs

Rhaid i’ch cwrs ddechrau ar neu wedi 1 Awst 2017, a bod yn gwrs Meistr ôl-raddedig arunig llawn megis:

 • Meistr Gwyddoniaeth (MSc)
 • Meistr Celf (MA)
 • Master Athroniaeth (MPhil)
 • Meistr Ymchwil (Mhres)
 • Meistr y Gyfraith (LLM)
 • Meistr Llythyrau (MLitt)
 • Meistr Celf Gain (MFA)
 • Meistr Addysg (MEd)
 • Meistr Gweinyddiaeth Busnes (MBA)

Gall y cwrs cael ei ddysgu mewn prifysgol neu drwy ddysgu o bell.

Gall cael ei ddysgu neu ar sail-ymchwil a’i astudio’n:

 • llawn-amser, yn parhau un neu ddwy flynedd academaidd;
 • rhan-amser, yn parhau dwy i bedair blynedd academaidd - nid mwy na ddwywaith hyd cwrs llawn-amser cywerth; neu
 • rhan-amser fyny hyd at dair blynedd, lle nad oes cwrs llawn-amser yn bodoli.

Nidydyw Benthyciad Ol-raddedig ar gael ar gyfer:

 • graddau Doethurol ôl-raddedig;
 • graddau Meistr sy’n cael eu hymgymryd fel rhan o Radd Doethurol Ôl-raddedig;
 • Tystysgrif Ôl-raddedig (PgCert) neu Ddiploma Ol-raddedig (PgDip);
 • cyrsiau ôl-raddedig sydd wedi eu hariannu gan gyllid myfyriwr israddedig, fel Addysg Athrawon Cychwynnol (ITE), neu Feistr Integredig.

Meistr Pensaernïaeth

Dylai myfyrwyr sy’n bwriadu astudio am gymhwyster (MArch) Meistr o Bensaernïaeth yn llawn-amser, wneud cais am gefnogaeth israddedig.

Bydd y Benthyciad Ôl-raddedig ond ar gael am MArch os ydych naill ai:

 • yn cymryd cwrs rhan-amser
 • ddim yn gymwys am ariannu israddedig am reswm arall.

Bwrsariaethau Iechyd a gwaith cymdeithasol

Ni all myfyrwyr gael Benthyciad Ôl-raddedig os:

 • y maent yn gymwys i wneud cais am fwrsari GIG; neu
 • wedi ennill bwrsari Gwaith Cymdeithasol.

Ni fydd unrhyw ffynonellau eraill o ariannu bydd y myfyriwr yn ei dderbyn yn effeithio ar eu cymhwyster am Fenthyciad Ôl-raddedig.

Cymhwyster Prifysgol

Rhaid i’r brifysgol fod yn y DU a naillai:

 • wedi ei ariannu’n gyhoeddus (wedi ei dalu gan y llywodraeth), neu
 • wedi ei ariannu’n breifat gyda dynodiad penodol

Astudiaeth flaenorol

Bydd Benthyciad Ol-radddedig ar gael i fyfyrwyr nad ydynt eisoes yn dal gradd Meistr neu gymhwyster uwch arall yn y DU neu dramor. Os oes ganddynt gymhwyster lefel is ac am ‘ychwanegu’ i radd Meistr, ni fyddant yn gymwys derbyn Benthyciad Ol-raddedig gan ei fod ond ar gael am gwrs Meistr Ol-raddedig llawn.

Ni fydd myfyrwyr yn gallu cael Benthyciad Ol-raddedig os yr ydynt wedi derbyn Benthyciad Ol-raddedig o’r blaen, oni wnaethant adael eu cwrs oherwydd rhesymau personol cymellol, fel salwch, profedigaeth neu reswm personol difrifol arall. Byddai angen iddynt anfon tystiolaeth i ni i gefnogi hyn.^ Nôl i’r brig