Delwedd o: myfyrwragedd mewn darlith

Myfyrwyr rhan amser

Gall myfyrwyr rhan amser newydd sy'n astudio mewn prifysgol neu goleg a ariennir yn gyhoeddus yng Nghymru ym mlwyddyn academaidd 2016/17 gymryd Benthyciad Ffioedd Hyfforddi.

Y swm uchaf a godir ar fyfyriwr mewn:

  • Prifysgol neu goleg yng Nghymru yw £2,625
  • Prifysgol neu goleg y DU y tu allan i Gymru yw £6,750
  • Prifysgol neu goleg a ariennir yn breifat yw £4,500

Os yw'r ffioedd hyfforddi y mae'r brifysgol neu'r coleg yn eu codi yn fwy na'r Benthyciad Ffioedd Hyfforddi sydd ar gael, yna bydd yn rhaid i'r myfyriwr ariannu'r gwahaniaeth ei hun (gallai hyn fod yn wir ar gyfer prifysgol neu goleg a ariennir yn breifat).

Dylai sy’n astudio gyda’r Brifysgol Agored wneud cais hefyd trwy Gyllid Myfyrwyr Cymru. Dim ond myfyrwyr sy’n parhau a ddechreuodd eu cwrs cyn 1 Medi 2014, ddylai barhau i wneud cais trwy’r Brifysgol Agored.

Pryd i ymgeisio

Gall fyfyrwyr nawr wneud cais. Gallant lwytho i lawr y Benthyciad Ffi Dysgu a ffurflen gais Grant Cwrs am fyfyrwyr rhan-amser newydd 2016/17 (PTL1).

Myfyrwyr sy’n parhau

Mae’r cymorth ffioedd sydd ar gael yn dibynnu ar pryd dechreuodd y myfyriwr y cwrs. A ddechreuon nhw:

Benthyciad Ffioedd Dysgu

Bydd myfyrwyr rhan-amser sy’n parhau a ddechreuodd eu cwrs ar 1 Medi 2014 neu wedi hynny’n, gallu codi Benthyciad Ffioedd Dysgu ar gyfer blwyddyn academaidd 2016/17.

Yr uchafswm fydd yn cael ei godi ar fyfyriwr mewn:

  • prifysgol neu goleg yng Nghymru yw £2,625
  • prifysgol neu goleg yn y DU y tu allan i Gymru yw £6,750
  • prifysgol neu goleg a ariennir yn breifat yw £4,500

Os ydy’r ffioedd dysgu a godir gan brifysgol neu goleg yn fwy na’r Benthyciad Ffioedd Dysgu sydd ar gael, yna bydd rhaid i’r myfyriwr ariannu’r gwahaniaeth ei hun (hwyrach mai dyma fydd yr achos ar gyfer prifysgol neu goleg a ariennir yn breifat).

Pryd i wneud cais

Gall fyfyrwyr nawr wneud cais. Gallant lwytho i lawr ffurflen gais Benthyciad Ffi Dysgu a Grant Cwrs ar gyfer myfyrwyr rhan-amser sy’n parhau 2016/17 (PTLC).

Grant Ffioedd

Gall myfyrwyr rhan-amser sy’n parhau a ddechreuodd eu cwrs cyn 1 Medi 2014, wneud cais am Grant Ffioedd i helpu talu am eu ffioedd dysgu.

Mae’r swm y gallant ei gael yn dibynnu ar:

  • ddwyster eu cwrs; a'u
  • hincwm (ac incwm y partner os yn berthnasol).

Mae’r tabl hwn yn gosod yr uchafswm Grant Ffioedd y gallant ei gael, yn seiliedig ar ddwyster eu cwrs.

Dwyster y cwrs o gymharu â’r hyn sy’n gyfwerth ag amser llawnUchafswm Grant Ffioedd sydd ar gael
50%-59% £690
60%-74% £820
75% neu'n fwy £1,025

Mae swm yr ‘Uchafswm Grant Ffioedd’ a gânt yn cael ei benderfynu yn ôl eu hincwm ac incwm eu partner os yn berthnasol (‘Incwm y Cartref’):

Incwm y CartrefSwm y Grant Ffioedd
Llai na £16,865 Uchafswm Grant Ffioedd
£16,865 i £25,435 Grant Ffioedd Rhannol (£50 o leiaf)
Mwy na £25,435 Dim Grant Ffioedd

Dylai myfyrwyr sy’n astudio gyda’r Brifysgol Agored ac a ddechreuodd eu cwrs cyn 1 Medi 2014, barhau i wneud cais i’r Brifysgol Agored yn uniongyrchol am y Grant Ffioedd a’r Grant Cwrs. Gallant gysylltu â’r Brifysgol Agored naill ai dros y ffôn ar 0300 303 5303 neu drwy ymweld ag www.open.ac.uk

Pryd i ymgeisio

Gall myfyrwyr wneud cais nawr. Mae ffurflenni cais ar gael drwy lwytho i lawr oddi wrth Gyllid Myfyrwyr Cymru.^ Nôl i’r brig