Delwedd o: myfyrwyr mewn gweithdy

Cymhwyster

Cyn y gall myfyrwyr gael unrhyw gyllid am eu cwrs addysg uwch, mae yna rai meini prawf y bydd angen iddynt eu bodloni.

Ble maen nhw’n byw

Rhaid bod y myfyriwr:

  • wedi bod yn byw yn y DU, Ynysoedd y Sianel neu Ynys Manaw am dair blynedd yn syth cyn y dyddiad hwn; neu
  • fod wedi bod yn breswylydd yng Nghymru ‘fel arfer’; neu
  • yn bodloni gofynion un o’r categorïau preswylio yn y DU eraill sydd wedi’u rhestru yn y Rheoliad priodol megis ffoadur sy’n byw yn y DU.

Yn ychwanegol, ni ddylai’r myfyriwr fod wedi symud i Gymru dim ond er mwyn pwrpasau addysg.

Eu cwrs

Rhaid i’w cwrs arwain at gymhwyster mewn un o’r canlynol:

 • Gradd Gyntaf e.e. Baglor yn y Celfyddydau, Gwyddoniaeth neu Addysg (BA, BSc neu BAdd))
 • Gradd Sylfaen
 • Tystysgrif Addysg Uwch
 • Diploma Addysg Uwch
 • Tystysgrif Genedlaethol Uwch
 • Diploma Cenedlaethol Uwch
 • Tystysgrif Addysg i Raddedigion (TAR)
 • Addysg Gychwynnol i Athrawon (ITE)

Eu prifysgol neu goleg

Rhaid bod y myfyrwyr yn astudio cwrs dynodedig mewn prifysgol neu goleg a ariennir yn gyhoeddus, oni eu bod yn astudio cwrs dynodedig penodol mewn prifysgol neu goleg preifat.

Gall prifysgolion a cholegau preifat osod eu lefel ffioedd dysgu eu hunain ac nid oes cyfyngiad ar y swm y gallant ei godi. Mae angen i gwrs mewn prifysgol neu goleg preifat fod wedi cael ei ddynodi’n benodol gan Lywodraeth Cymru er mwyn denu cymorth i fyfyrwyr. Gall myfyrwyr wneud cais i Gyllid Myfyrwyr Cymru am Fenthyciad Ffi Dysgu ar gyfer cyrsiau dynodedig, ond mae’n gyfyng i uchafswm o £6,165 yn 2017/18 neu £6,000 yn 2016/17.

Eu hoedran

Er mwyn cymhwyso am Fenthyciad Cynhaliaeth, mae angen i fyfyrwyr fod dan 60 oed pan fyddant yn dechrau eu cwrs.

Nid oes terfyn oedran uchaf i gymhwyso am grantiau neu Fenthyciad Ffioedd Dysgu.

Mae’r rheolau o amgylch cymwysterau yn gallu bod yn gymleth,felly os oes gan y myfyriwr amgylchiadau arbennig ac nid ydych yn sicr os ydynt yn gymwys, gallwch gysylltu gyda ni i drafod hyn ymhellach.^ Nôl i’r brig