Delwedd o: myfyrwyr mewn bwth

Cefnogaeth ychwanegol

Rhaid i holl ffigurau 2017/18 gael eu cymeradwyo gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru.

Grant Gofal Plant

Gall myfyrwyr gael Grant Gofal Plant tuag at gost eu gofal plant os oes ganddynt blant mewn gofal plant cofrestredig a chymeradwy.

Ym mlwyddyn academaidd 2016/17 a 2017/18 gall y myfyriwr dderbyn hyd at 85% o gostau gofal plant hyd at uchafswm o:

  • £161.50 yr wythnos am un plentyn; neu
  • £274.55 yr wythnos am ddau blentyn neu’n fwy.

Os nad oes gan fyfyriwr ddarparwr gofal plant pan fydd yn gwneud cais, bydd y Grant Gofal Plant yn destun uchafbwynt o £115 yr wythnos neu 85% o’r gwir gostau, pa bynnag un yw’r isaf. Bydd ailasesiad yn cael ei wneud ar ôl iddynt gyflenwi manylion y darparwr gofal plant.

Ni fyddant yn cymhwyso am y grant hwn os ydy’r myfyriwr/myfyrwraig neu’r partner yn hawlio elfen gofal plant y Credyd Treth Gwaith neu’r Credyd Cynhwysol, Gofal Plant Di-dreth gan Gyllid a Thollau Ei Mawrhydi (HMRC) neu grantiau gofal plant a ariennir gan y GIG.

Mae eu hawl i Grant Gofal Plant yn dibynnu ar eu hincwm, incwm eu partner, plant ac unrhyw ddibynyddion eraill.

Lwfans Dysgu i Rieni

Mae’r Lwfans Dysgu i Rieni (PLA) yn gymorth ychwanegol gyda’r bwriad o dalu am rai o’r costau cysylltiedig â’r cwrs fel llyfrau, deunyddiau’r cwrs a theithio.

Gall myfyrwyr ond wneud cais am y Lwfans os oes ganddynt un plentyn neu’n fwy sy’n dibynnu arnynt, ni waeth beth yw eu hoedran.

Mae swm y lwfans sydd ar gael yn dibynnu ar incwm y myfyriwr, incwm eu partner ac unrhyw ddibynyddion eraill.

Ym mlwyddyn academaidd 2016/17 a 2017/18 gall y myfyriwr dderbyn Lwfans Dysgu i Rieni o hyd at £1,557.

Grant Oedolion Dibynnol

Mae Grant Oedolyn Dibynnol (ADG) ar gyfer myfyrwyr sydd â phartner neu oedolyn arall sy’n ddibynnol yn ariannol arnynt.

Ym mlwyddyn academaidd 2016/17 a 2017/18 gall y myfyriwr dderbyn Grant Oedolion Dibynnol o hyd at £2,732.

Unrhyw beth arall y dylech chi ei wybod?

Os bydd incwm plentyn neu oedolyn dibynnol arall y myfyrwyr o leiaf 15% yn llai nag ydoedd ym mlwyddyn dreth 2015-16, gallant wneud cais am asesiad incwm yn y flwyddyn gyfredol. Mae hyn yn golygu y byddwn yn defnyddio’u hincwm disgwyliedig ar gyfer blwyddyn dreth 2017-18 yn hytrach na’u gwir incwm ar gyfer blwyddyn dreth 2015-16 wrth gyfrifo’u hawl am grant. Os bydd y myfyriwr am gael ei asesu gan ddefnyddio’r incwm disgwyliedig ar gyfer blwyddyn dreth 2017-18, bydd angen iddynt anfon llythyr gyda’u ffurflen gais yn rhoi gwybod i ni am hyn.^ Nôl i’r brig