Taflenni ffeithiau

Myfyrwyr llawn amser

Cymhwyster cyllid myfyrwyr

Cymhwyster cyllid myfyrwyr

Esbonio'r amodau cymhwyster y mae'n rhaid i fyfyrwyr llawn amser eu bodloni i dderbyn cyllid myfyrwyr.

Lawrlwytho
Newid mewn amgylchiadau

Newid mewn amgylchiadau

Mae’r ddalen ffeithiau hon wedi ei chynllunio i amlinellu beth sydd angen i fyfyriwr wneud er mwyn rhoi gwybod i Gyllid Myfyrwyr Cymru pan fydd ei amgylchiadau wedi newid.

Lawrlwytho
Pecyn cyllid myfyrwyr

Pecyn cyllid myfyrwyr

Taflen ffeiliau yn nodi'r cymorth ariannol y bydd y rhan fwyaf o fyfyrwyr llawn amser yn gallu'i dderbyn os byddant yn dechrau ar addysg uwch yn 2016/17.

Lawrlwytho
Pryd a sut ddylai myfyrwyr wneud cais?

Pryd a sut ddylai myfyrwyr wneud cais?

Dalen ffeithiau yn esbonio pryd a sut ddylai myfyriwr ymgeisio a beth i’w wneud os bydd ei amgylchiadau yn newid.

Lawrlwytho
Pa gyllid myfyrwyr sydd ar gael i fyfyrwyr llawn amser newydd

Pa gyllid myfyrwyr sydd ar gael i fyfyrwyr llawn amser newydd

Manylion ar ystod y cyllid myfyrwyr sydd ar gael i fyfyrwyr llawn amser.

Lawrlwytho
Cyllid i fyfyrwyr sy'n astudio mewn prifysgol neu goleg a ariennir yn breifat

Cyllid i fyfyrwyr sy'n astudio mewn prifysgol neu goleg a ariennir yn breifat

Gwybodaeth am yr hyn sydd ar gael i fyfyrwyr sy'n astudio rhai cyrsiau dynodedig mewn prifysgolion neu golegau preifat.

Lawrlwytho
Tystiolaeth cyllid i fyfyrwyr

Tystiolaeth cyllid i fyfyrwyr

Cynlluniwyd y ddalen ffeithiau hon i gefnogi ceisiadau am gyllid myfyrwyr, myfyrwyr a’u rhieni, partner neu unrhyw noddwr arall all fod angen anfon tystiolaeth i Gyllid Myfyrwyr Cymru.

Lawrlwytho
Myfyrwyr sy’n cymryd seibiant o’u hastudiaethau neu sy’n tynnu’n ôl o’u hastudiaethau

Myfyrwyr sy’n cymryd seibiant o’u hastudiaethau neu sy’n tynnu’n ôl o’u hastudiaethau

Dalen ffeithiau yn esbonio beth sydd angen i fyfyriwr wneud os bydd yn penderfynu gohirio neu ymatal o’i astudiaethau.

Lawrlwytho
Canslo dyled benthyciad i fyfyrwyr yn rhannol

Canslo dyled benthyciad i fyfyrwyr yn rhannol

Dalen ffeithiau yn esbonio y gallai unrhyw fyfyriwr yn byw yng Nghymru sy’n cymryd Benthyciad Cynhaliaeth yn 2016/17 (yn amodol i gymeradwyaeth gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru) gael canslo hyd at £1,500 o falans ei fenthyciad i fyfyrwyr gan Lywodraeth Cymru pan fydd yn dechrau ad-dalu.

Lawrlwytho

Myfyrwyr gyda phlant neu oedolion dibynnol

Grantiau Pobl Ddibynnol

Grantiau Pobl Ddibynnol

Taflen ffeithiau yn esbonio'r cymorth ychwanegol sydd ar gael i fyfyrwyr gyda phlant neu oedolion dibynnol.

Lawrlwytho

Lwfansau Myfyrwyr Anabl

Lwfansau Myfyrwyr Anabl

Lwfansau Myfyrwyr Anabl

Taflen ffeithiau yn esbonio'r cymorth ychwanegol sydd ar gael i fyfyrwyr gydag anabledd, cyflwr iechyd meddwl neu anhawster dysgu penodol.

Lawrlwytho

Help Arall

Statws myfyriwr annibynnol

Statws myfyriwr annibynnol

Dalen ffeithiau yn esbonio pwy sy’n gymwys fel myfyriwr annibynnol a pha dystiolaeth sydd angen ei darparu i brofi hyn.

Lawrlwytho
Pobl sy'n gadael gofal

Pobl sy'n gadael gofal

Dalen ffeithiau yn esbonio'r cyllid myfyrwyr sydd ar gael i fyfyriwr yn gadael gofal ei awdurdod lleol.

Lawrlwytho
Cyllid i fyfyrwyr y GIG

Cyllid i fyfyrwyr y GIG

Dalen ffeithiau yn esbonio'r cyllid GIG sydd ar gael i fyfyrwyr yn astudio cwrs meddyginiaeth neu mewn meysydd gofal iechyd eraill.

Lawrlwytho
Grant Teithio

Grant Teithio

Dalen ffeithiau yn esbonio'r gefnogaeth Grant Teithio sydd ar gael i fyfyriwr amser llawn yn astudio dramor fel rhan o’i gwrs neu’n mynychu Lleoliad Clinigol yn y Deyrnas Unedig a’r meini prawf cymhwyster.

Lawrlwytho
Cyllid ar gyfer astudio dramor

Cyllid ar gyfer astudio dramor

Dalen ffeithiau yn esbonio'r cyllid myfyrwyr sydd ar gael i fyfyriwr yn astudio tu allan i’r Deyrnas Unedig yn rhan o’i gwrs.

Lawrlwytho
Hyfforddiant Cychwynnol Athrawon

Hyfforddiant Cychwynnol Athrawon

Dalen ffeithiau yn esbonio’r cyllid myfyrwyr sydd ar gael i fyfyrwyr newydd yn dechrau cwrs hyfforddiant cychwynnol athrawon.

Lawrlwytho

Ad-dalu

Ad-dalu benthyciadau i fyfyrwyr

Ad-dalu benthyciadau i fyfyrwyr

Mae'n esbonio sut y mae myfyrwyr yn ad-dalu eu benthyciadau a'r llog a godir arnynt.

Lawrlwytho

Rhieni

Cwestiynau cyffredin

Cwestiynau cyffredin

Atebion i'r cwestiynau sy'n cael eu gofyn yn aml gan rieni. Gellir defnyddio'r daflen ffeithiau hon fel taflen i rieni.

Lawrlwytho
Mythau a ffeithiau

Mythau a ffeithiau

Chwalu'r mythau yn ymwneud â chyllid myfyrwyr a chyflwyno'r ffeithiau allweddol: gellir ei defnyddio fel taflen i rieni.

Lawrlwytho
Sut fydd eich plentyn yn ad-dalu ei fenthyciadau

Sut fydd eich plentyn yn ad-dalu ei fenthyciadau

Dalen ffeithiau yn esbonio i rieni sut mae eu plentyn yn ad-dalu ei fenthyciad i fyfyrwyr a’r llog y bydd yn ei dalu arno. Dylid defnyddio’r ddalen ffeithiau hon fel deunydd i’w rannu i rieni.

Lawrlwytho
Sut gall eich plentyn wneud cais a chael ei dalu

Sut gall eich plentyn wneud cais a chael ei dalu

Dalen ffeithiau yn esbonio i rieni sut mae eu plentyn yn ymgeisio am gyllid myfyrwyr a sut fydd yn cael ei dalu. Dylid defnyddio’r ddalen ffeithiau hon fel deunydd i’w rannu i rieni.

Lawrlwytho

Rhan-amser

Cyllid i fyfyrwyr – benthyciadau rhan-amser 2016/17

Cyllid i fyfyrwyr – benthyciadau rhan-amser 2016/17

Taflen ffaith yn esbonio pa gyllid myfyriwr sydd ae gael i fyfyrwyr newydd a rhan-amser sydd yn parhau wnaeth ddechrau ar eu cwrs ar neu wedi Medi 1af 2014. Mae hyn yn cynnwys cefnogaeth am hyfforddiant a chostau byw, cymorth ychwanegol a sut mae gwneud cais.

Lawrlwytho
Cyllid myfyriwr – grantiau rhan-amser 2016/17

Cyllid myfyriwr – grantiau rhan-amser 2016/17

Taflen ffaith yn esbonio pa gyllid myfyriwr sydd ar gael i fyfyrwyr rhan-amser sy’n parhau wnaeth ddechrau are u cwrs cyn Medi 1 2014. Mae hyn yn cynnwys y gefnogaeth ar gyfer costau dysgu a byw, cymorth ychwanegol a sut mae gwneud cais.

Lawrlwytho
^ Nôl i’r brig