Fideos

Cyllid myfyrwyr

Esbonio cyllid i fyfyrwyr

Ystyried pa fenthyciadau a grantiau y gallech eu cael gan Gyllid Myfyrwyr Cymru? Rydym wedi creu fideo i roi esboniad cyflym a rhwydd i chi.

Wefan bwrpasol CMC ar gyfer ymarferwyr

Mae ein gwefan yn cynnwys popeth sydd angen i chi wybod am gyllid i fyfyrwyr – i gyd mewn un man canolog. Gwyliwch ein ffilm i gael gwybod beth all ei wneud ei chi.

Beth yw Lwfansau Myfyrwyr Anabl?

Grantiau yw Lwfansau i Fyfyrwyr Anabl i helpu talu'r costau hanfodol ychwanegol y gallai fod rhaid i chi eu talu o ganlyniad i'ch anabledd, eich cyflwr iechyd meddwl, neu'ch anhawster dysgu penodol. Ewch ati i ddarganfod beth allech ei gael, a sut i wneud cais.

Help ychwanegol i fyfyrwyr y mae ganddynt blant neu oedolion dibynnol

Mae'r ffilm hon yn dweud wrthych am y cyllid i fyfyrwyr ychwanegol y gallech ei gael os ydych yn fyfyriwr amser llawn ac mae plant neu oedolyn yn dibynnu arnoch yn ariannol.

Ymgeisio

Clirio

Os byddwch yn darganfod nad oes gennych chi le mewn prifysgol neu goleg, byddwch yn gymwys ar gyfer y broses Glirio. Mae'n ffordd o'ch cyfateb chi, y myfyriwr, gyda phrifysgolion a cholegau. Gwyliwch ein fideo i ddysgu mwy.

Sut i wneud cais am gyllid i fyfyrwyr

Yn mynd i brifysgol neu goleg yn 2016/17? Gwyliwch y fideo hwn i gael gwybod sut i wneud cais am gyllid i fyfyrwyr.

Rhan-amser

Benthyciadau ar gyfer astudio rhan-amser

Os ydych yn fyfyriwr rhan-amser newydd neu sy'n parhau, a gychwynnodd ar eich cwrs ar neu ar ôl 1 Medi 2014, gwyliwch ein ffilm er mwyn darganfod pa help ariannol y gallwch ei gael yn ystod eich cyfnod yn y brifysgol neu'r coleg.

Diogelwch

Beth yw gwe-rwydo?

Gwe-rwydo yw'r ymgais i gael gafael ar wybodaeth sensitif megis enwau defnyddwyr, cyfrineiriau a manylion ariannol. Gwyliwch ein fideo sy'n esbonio pa ragofalon i'w cymryd a sut i fod yn ddiogel ar-lein.

Ad-dalu

Ffeithiau Allweddol ar Llog

Codir llog ar eich benthyciad myfyriwr – dylech sicrhau eich bod yn deall sut mae’n effeithio arnoch chi!!

Ad-dalu'ch benthyciad myfyriwr

Gwybodaeth ynghylch beth, pryd a sut i ad-dalu'ch benthyciad myfyriwr.

Holwch Gyllid Myfyrwyr Cymru am… gyllid i fyfyrwyr

Holwch Gyllid Myfyrwyr Cymru am… gyllid i fyfyrwyr

Gwyliwch ein ffilmiau i gael gwybodaeth bwysig am gyllid i fyfyrwyr ac i weld ydych chi’n gymwys am gyllid a pha dystiolaeth bydd angen i chi ei hanfon atom.

Talu

Cael eich talu

Cyn dechrau’r tymor bydd angen i chi sicrhau eich bod yn cael eich arian mewn pryd. Gwyliwch ein fideo i ddysgu mwy.

^ Nôl i’r brig